Keresés az oldalon

Tavaszi atkamentesítés a nap erejével

Tavaszi atkamentesítés a nap erejével

Képtelenség betel­ni az ébre­dő, meg­újí­tó tavasszal. Érzitek, aho­gyan egy­re erő­sö­dik a nap csik­lan­dó suga­ra? Így csa­lo­gat min­ket a sza­bad­ba, a rét­re és mi bol­do­gan enge­del­mes­ke­dünk ennek a hívás­nak. A hosszú tél­ben áhít­va vár­tuk, hogy vég­re süs­sön ránk az élte­tő nap, érez­zük a bom­ló rügyek, a virá­gok illa­tát, a tava­szi szél simo­ga­tá­sát az arcun­kon, hosszú séták köz­ben hall­gas­suk a madár­csi­ri­pe­lést. Felfrissülünk tőle, új erő­re kapunk, szin­te újjászületünk.

Az ember mel­lett min­den mi a ter­mé­szet teremt­mé­nye, így a tön­köly­pely­va is nagyon sze­re­ti a napot, hiszen onnan nye­ri ener­gi­á­ját. Az idő­jó­sok cso­dás tava­szi idő­já­rást jósol­nak. Meg is érke­zett az első szá­raz derűs idő, így a ked­venc gyógy­nö­vé­nyes tön­köly pár­nán­kat is fel­fris­sít­het­jük a hosszú tél után. A nap suga­ra­i­nak hatá­sá­ra a tön­köly­pely­vá­ból kiára­dó ener­gia fokoz­za a gyógy­nö­vény­ke­ve­rék hatá­sát, így a pár­nánk még illa­to­sabb, aro­má­sabb lesz.

Miért fon­tos, hogy az ágy­ne­műnk minél töb­bet szel­lő­zőn és napozzon?

Bár a tön­köly­pely­vá­ban nem telep­szik meg az atka, távol tart­ja azt, de az ágy­ne­műnk töb­bi részé­ben, elő­for­dul­hat. Az atka­men­te­sí­tés azért fon­tos, mert ezek a kis, mik­rosz­ko­pi­kus élő­lé­nyek jelen lehet­nek a lepe­dő­ben, a taka­ró­ban, a mat­ra­con, így könnyen okoz­hat­nak aller­gi­át, torok­fá­jást, kapa­ró érzést. Az atkák élte­tő köze­ge a nyir­kos sötét helyek, tehát ha gyor­san beágya­zunk, az izzadt­ság és az elhalt bőr­sej­tek töké­le­tes élő­he­lyet biz­to­sí­ta­nak szá­muk­ra, így gond nél­kül szaporodhatnak.
Az atkák távol­tar­tá­sa érde­ké­ben mos­suk heten­te az ágy­ne­műn­ket, szá­rít­suk, szel­lőz­tes­sük a napon, a mosá­sok közöt­ti idő­szak­ban is napoz­tas­suk, ami­kor csak lehe­tő­sé­günk nyí­lik rá. Bizonyos idő­kö­zön­ként pedig cse­rél­jük le a pár­nát, pap­lant és a mat­ra­cot is, mert a gya­ko­ri szel­lőz­te­tés elle­né­re is elhasz­ná­lód­nak hosszútávon.

Ha így járunk el, meg­hosszab­bít­hat­juk az ágy­ne­műnk, tön­köly­pár­nánk élet­tar­ta­mát inten­zív hasz­ná­lat mel­lett is, vala­mint növel­jük a komfortérzetünket.

A kép for­rá­sa: https://hu.pinterest.com/pin/276338127112545060/