Keresés az oldalon

A mi címkénk, a mi garanciánk

A mi címkénk, a mi garanciánk

Jó néhány éve már, hogy Édesanya elő­ke­res­te a fiók mélyé­ről a Mámikánktól örö­költ, félt­ve őrzött kin­cse­ket, recep­te­ket majd nem sok­kal ezután legör­dül­tek var­ró­gé­pé­ről az első gyógy­nö­vé­nyes tön­köly­pár­nák. Mély leve­gőt vet­tünk és a világ elé tár­tuk, azaz „nap­ra vit­tük” őket: keres­ke­del­mi for­ga­lom­ba kerül­tek és bemu­tat­tuk külön­fé­le szak­mai vásá­rok­ban is.

Izgalommal teli alkal­mak vol­tak ezek, mert tud­tuk, tapasz­tal­tuk, hogy a meg­örö­költ csa­lá­di recep­tú­rá­ink alap­ján készí­tett ván­ko­so­kon édes az álom, de hogyan adjuk át ezt az érzést? A tön­köly­hély pár­na önma­gá­ban nem volt újke­le­tű, de a külön­fé­le egye­di gyógy­nö­vény­ke­ve­ré­kek­től illa­to­zó, újra­gon­dolt for­mák elő­ször nálunk, a Szénafüvek Manufaktúrában szü­let­tek meg. Nehéz leír­ni milyen illa­ta van a szé­na­ka­zal­nak, a mező­nek és milyen érzés a rét illa­tát az ágyunk­ba becsa­lo­gat­ni. A pár­ná­kon, für­dő­zsá­ko­kon keresz­tül ezt az élet­ér­zést sze­ret­tünk vol­na átad­ni. A sema­ti­kus ter­mék­le­írá­sok helyett leg­in­kább mesél­tünk, beszél­get­tünk. Az újdon­ság ere­jé­vel hatott, amit készí­tünk, ezért min­den cso­dál­ko­zó kér­dés­re egye­sé­vel, sze­re­tet­tel vála­szol­tunk. Egyre több épí­tő ész­re­vé­telt és ked­ves vissza­jel­zést kap­tunk, így fej­lőd­tünk napról-napra.

Azóta szám­ta­lan­szor átgon­dol­tuk a folya­ma­ta­in­kat, a recep­te­ket, az anyag és gyógy­nö­vény­vá­lasz­tást, annak érde­ké­ben hogy a lehe­tő leg­to­vább élvez­hes­sé­tek a válasz­tott Szénafüvek pár­nák egye­dül­ál­ló élmé­nyét. Hosszú tapasz­ta­lás volt meg­ta­nul­ni melyik pely­va típus a leg­meg­fe­le­lőbb a töl­te­lék­be? Melyik nem törik, és pár­ná­ba tölt­ve is per­gő marad, nem poroz és nem töp­ped össze? Hol ter­mesz­tik a leg­il­la­to­sabb leven­du­lát? Melyik men­ta-faj­ta a leg­aro­má­sabb? Eleinte főleg az oko­zott fej­tö­rést, hogyan tud­juk a pely­vát meg­tisz­tí­ta­ni saját apró része­i­től úgy, hogy a por­rá lett töret­be mint­egy kap­szu­lá­ba záród­va ne „ful­lad­jon meg” a közé keve­re­dő gyógy­nö­vé­nyek illa­ta, hanem szel­lőz­te­tés­sel és napoz­ta­tás­sal a lehe­tő leg­to­vább marad­jon illa­tos és friss a párna.

A kez­de­tek­től azon dol­go­zunk, hogy a ter­mé­sze­tes anya­go­kat és meg­ol­dá­so­kat, vala­mint a gyógy­nö­vé­nyes tön­köly­pár­na szer­ve­ze­tünk­re gya­ko­rolt szám­ta­lan pozi­tív hatá­sát meg­is­mer­tes­sük vele­tek, e mel­lett a vissza­jel­zé­sek és a funk­ci­o­na­li­tás maxi­má­lis figye­lem­be­vé­te­le mel­lett fej­lesszük a kíná­la­tun­kat a leg­ma­ga­sabb minő­sé­gű alap­anya­gok felhasználásával.

 

A manu­fak­tú­ránk­ban készü­lő ter­mé­kek mind­egyi­ké­be szá­lán szőtt SZÉNAFÜVEK már­ka­jel­zés­sel ellá­tott cím­két var­runk, mely cím­ke garan­tál­ja, hogy az adott ter­mék a fej­lesz­té­se­ink, és ész­re­vé­te­lek alap­ján össze­gyűj­tött 6 éves tapasz­ta­la­tunk­nak köszön­he­tő­en elért minő­sé­get képviseli.

A Szénafüvek már­ka­ne­vet déd­nagy­anyánk irán­ti tisz­te­let­ből válasz­tot­tuk, és folya­ma­to­san azon dol­go­zunk, hogy ez a már­ka­név a meg­bíz­ha­tó minő­sé­get közvetítse.