Keresés az oldalon

A pihentető alvás nem álom többé: csak ezt a pár dolgot tartsd be hozzá!

A pihentető alvás nem álom többé: csak ezt a pár dolgot tartsd be hozzá!

A rossz alvás nagyon-nagyon sok ember prob­lé­má­ja, még­is keve­sen gon­dol­nak rá, hogy egé­szen apró dol­gok­kal is lehet ten­ni elle­ne. Most össze­gyűj­töt­tünk Neked pár hasz­nos és haté­kony tip­pet, amik­re ha oda­fi­gyelsz, jelen­tő­sen javul­hat az alvásminőséged.

Hagyd a kütyü­ket lefek­vés előtt!

Tévé, mobil­te­le­fon, lap­top: úgy­ne­ve­zett „kék fénye” van mind­egyik­nek, amely saj­nos nem enge­di az agyat meg­fe­le­lő­en pihen­ni. A mély alvás eléré­se sok­kal nehe­zeb­bé válik, így a meg­fe­le­lő mér­té­kű pihe­nés sem való­sul meg. 1 órá­val lefek­vés előtt már kap­csolj ki min­den ilyes­mit, és inkább olvass, vagy hall­gass lágy zenét!

Se nagy vacso­ra, se kor­gó gyomor

Az arany közép­út jelen­ti a leg­jobb meg­ol­dást: azaz vacso­rázz vala­mennyit nyu­god­tan, kb. 1,5–2 órá­val elal­vás előtt, de kerüld a nehéz éte­le­ket. Ha az emész­tő­rend­sze­red túl­ter­he­led, saj­nos az alvás­mi­nő­ség rová­sá­ra mehet. Ugyanez igaz arra is, ha éhe­sen fek­szel le: az üres gyo­mor szin­tén nehe­zí­ti az alvást.

Kerüld az alkoholt!

Nem fel­té­te­lez­zük, hogy min­den este kocs­ma­tú­rá­ról esel haza, viszont fon­tos, hogy a pohár bort, kupi­ca gyo­mor­ke­se­rűt is felejtsd el, ha alvás­prob­lé­má­id van­nak. Bár azt gon­dol­ha­tod, meg­nyug­tat, saj­nos még ennyi alko­hol is meg­ter­he­lő a szer­ve­zet­nek, főleg az agy­nak és a máj­nak. Lehet, hogy hamar elál­mo­sodsz, az alvás még­sem lesz kel­lő­en pihentető.

Jótékony test­moz­gás

Ha min­den héten 3–4 alka­lom­mal inten­zí­ven mozogsz vala­mit, az alvás­mi­nő­sé­ged jelen­tő­sen javul­hat. Azonban figyelj rá, hogy ne az elal­vást meg­elő­ző 3–4 órá­ban tedd ezt, mert saj­nos akkor a tes­ted annyi­ra fel­pö­rög, hogy az alvás sok­kal nehéz­ke­sebb lehet. Ezzel szem­ben, egyes jóga­gya­kor­la­tok kife­je­zet­ten alvás­se­gí­tő hatá­sú­ak lehet­nek, a vide­ó­meg­osz­tó­kon találsz is lefek­vés előt­ti jóga ruti­no­kat, ha sze­ret­néd kipró­bál­ni, hogyan hatnak!

Relaxáló illa­tok

Tudtad, hogy bizo­nyos illa­tok, illó­anya­gok és gyógy­nö­vé­nyek kife­je­zet­ten nyug­ta­tó, alvást segí­tő hatást vált­hat­nak ki? A leven­du­la, a cit­rom­fű és a roz­ma­ring is ilyen. Ha nem is raj­tuk, de eset­leg köz­vet­le­nül gyógy­nö­vé­nyes pár­ná­ink mel­lett alszol, és belé­leg­zed ter­mé­sze­te­sen ára­dó illa­tu­kat, sokat javul­hat az alvásminőséged!

Zárd ki a cir­most és a kutyust is

A macs­kák, kutyák éjjel saj­nos rád mász­hat­nak, rohan­gál­nak, mel­léd tele­ped­nek, ébreszt­get­nek. Bár jó érzés a puha – és egész­sé­ges – ked­ven­cek­kel együtt elalud­ni, ha prob­lé­má­id van­nak az alvás­sal, inkább zárd ki háló­szo­bád­ból a négy­lá­bú családtagokat!

A leg­jobb párna

Nyilván, nagyon fon­tos, hogy olyan pár­nán aludj, ami kényel­mes, fel­ve­szi a fejed for­má­ját, és magas­ság­ban, méret­ben is kényel­mes neked. A Szénafüvek Manufaktúra tön­köly­pely­vá­val és gyógy­nö­vé­nyek­kel töl­tött pár­ná­it pont azért sze­re­tik annyi­ra, mert illesz­ke­dik a fej­for­má­hoz. Ráadásul, aki akar, nyu­god­tan kiszed­het a töl­tés­ből vala­mennyit, majd akár vissza is tehe­ti a huzat­ba – így vál­toz­tat­ha­tó a pár­na tömörsége.

Ha még nincs Szénafüvek pár­nád, de nagyon sze­me­zel vele, sem­mi­képp se hagyd ki webshop out­le­tün­ket! Mindig tele vagyunk akci­ók­kal, kifu­tó ter­mé­kek­kel, amik­re érde­mes idő­ben lecsapni!