Keresés az oldalon

Ez a kapcsolat a karcsú alak és az illatok között! Gondoltad volna?

Ez a kapcsolat a karcsú alak és az illatok között! Gondoltad volna?

Az ízér­zé­ke­lés és a szag­lás között már több kuta­tás is bebi­zo­nyí­tot­ta, hogy van össze­füg­gés. Elkerülhetetlen volt tehát, hogy a test­súllyal kap­cso­lat­ban is ilyes­faj­ta tény­meg­ál­la­pí­tás szülessen.

Nem kell sem­mi ext­rém­re, vagy aro­ma­te­rá­pia-dié­tá­ra gon­dol­ni ezzel kap­cso­lat­ban, nyu­ga­lom! Az össze­füg­gést pusz­tán az jelen­ti, hogy a körü­löt­ted lévő illa­tok hatás­sal lehet­nek az éhség­ér­ze­ted­re, illet­ve arra is, hogy mit kívánsz. Egyáltalán nem célunk az, hogy fogyasz­tó tip­pe­ket adjunk, viszont az egész­sé­ges élet­mód elkö­te­le­zett híve­i­ként erről is sze­ret­nénk beszá­mol­ni Neked.

Illatok a karcsú alakért

Az embe­rek jel­lem­ző­en túl sokat, szin­te egész­ség­te­le­nül nagy ada­go­kat esz­nek, azon­ban illat­ha­tá­sok­kal, az érzé­kek­re való ilyen irá­nyú ráha­tás­sal ez csök­kent­he­tő. Erőteljes illa­to­kat érez­ve a test szin­te jól­la­kott­ság-érze­tet pro­du­kál, itt kap­cso­ló­dik ugyan­is össze az agy íz- és illat-érzékelése.

Hatásos illatok falásroham ellen

Általános és jól ismert tény, hogy az édes illa­tok kis­sé bódí­tó hatá­suk­kal segí­te­nek csök­ken­te­ni a nas­sol­ni­va­lók utá­ni sóvár­gást. Ilyenek pél­dá­ul a vaní­lia vagy a fahéj. A bors­men­tá­ról pedig nem újke­le­tű­ek a pozi­tív hírek: Dr. Ryan Raudenbusch egye­te­mi pszi­cho­ló­gia pro­fesszor kb. 10 évvel ezelőtt álla­pí­tot­ta meg kuta­tá­sai során, hogy a gyógy­nö­vény étvágy­csök­ken­tő hatás­sal bír.

Olyasmit sza­golsz ele­ve, ami örö­met okoz, vagy azért okoz örö­met, mert azt illa­to­zod. Vajon melyik volt előbb? Természetesen az utób­bi. A kel­le­mes érzé­se­ket ugyan­is bizo­nyos hor­mo­nok idé­zik elő, ame­lyek az illa­tok hatá­sá­ra aktí­vab­ban kez­de­nek ter­me­lőd­ni ben­ned. Ezek pon­to­san azok a bol­dog érzé­se­ket kivál­tó hor­mo­nok, ame­lye­ket pél­dá­ul a ked­venc édes­sé­ged is kivált belő­led. Az egész­sé­ge­sebb élet és kar­csú test remé­nyé­ben tehát, a cso­kit vagy sütit érde­mes (leg­alább időn­ként) vala­mi­lyen finom, álta­lad sze­re­tett illat sza­gol­ga­tá­sá­ra cserélni!

Szintén hatásos illatok még:

  • a cit­rus­fé­lék aromái,
  • a cit­rom­fű,
  • a leven­du­la,
  • és min­den­fé­le zöld­fű­szer illata.

Ez utób­bi­ak­nak köszön­he­tő­en egyéb­ként ele­ve egész­sé­ge­sebb éte­le­ket fogsz majd kíván­ni, több zöld­sé­get és zöld­fű­szert, hiszen az orrod az agyad­nak azt a jel­zést adja le, hogy ezek hasz­no­sak és kel­le­me­sek! Figyeld csak meg, ami­kor haza­vi­szel pél­dá­ul egy új cse­re­pes fűszer­nö­vényt, és belen­gi a lakást az illa­ta, elő­ször még folya­ma­to­san kívá­nod, min­dig, min­den­hez azt sze­ret­néd enni. Idővel viszont telí­tődsz, és rá se bírsz néz­ni, kicsit vár­nod kell, hogy ismét hasz­nál­ni tudd. Ez a szag­lás és az ízle­lés érzé­ké­nek össze­füg­gé­sei miatt van, tehát ugyan­úgy képes vagy meg­kí­ván­ni is, illet­ve el is tel­hetsz vele.

Párnával a fogyásért?

Nyilván, élet­mód­vál­tás, tehát meg­fe­le­lő mennyi­sé­gű spor­to­lás, egész­sé­ges táp­lál­ko­zás nél­kül nem sok ered­ményt lehet elér­ni, de ráse­gí­te­ni rá tudsz! A Szénafüvek Manufaktúra gyógy­nö­vé­nyes pár­nái igen­csak erő­tel­jes illa­tok­kal ren­del­kez­nek, a zöld, a leven­du­lás a cit­rom­fü­ves aro­ma is egy­aránt érvé­nye­sül ben­nük. Azonban a 10 féle gyógy­nö­vény nem­csak a kel­le­mes illat­ha­tás miatt hasz­nos! Sok eset­ben a ked­ve­zőt­len anyag­cse­re­mű­kö­dés, illet­ve az elég­te­len pihe­nés, a stressz és a kiegyen­sú­lyo­zat­lan­ság veti vissza az álom­alak eléré­sét. Párnáink viszont jóté­ko­nyan hat­hat­nak ezek­re a problémákra.

Nézd meg a tel­jes kíná­la­tot! Huzatuk 100% pamut, míg töl­té­sük a gyógy­nö­vé­nyek mel­lett magas minő­sé­gű, ter­mé­sze­tes tön­köly­pely­va. Alvásra és pihe­nés­re egy­aránt hasz­nál­ha­tod őket.