Keresés az oldalon

Miért érdemes meditálni? Érveink után azonnal el szeretnéd kezdeni

Miért érdemes meditálni? Érveink után azonnal el szeretnéd kezdeni

Miért érdemes meditálni? Érveink után azonnal el szeretnéd kezdeni

Ép test­ben ép lélek – és ez for­dít­va is pont ugyan­így igaz, azaz ép lélek­hez ép test tár­sul. Számos fizi­kai prob­lé­ma kivál­tó­ja lehet a keze­let­len stressz, ami­nek szu­per ellen­sze­re lehet a meditáció.

blankPraktikus érv a meditáció mellett: napi 10 perc is elég belőle!

Már napi 10 perc medi­tá­ció is szu­pe­rül fel­fris­sí­ti a szel­le­met és a lel­ket, illet­ve old­ja a stresszt és meg­nyug­tat. Ha nap­köz­ben beik­tatsz némi medi­tá­ció-szü­ne­tet, akkor újult erő­vel foly­tat­ha­tod a napi teen­dő­ket. Nem olyan, mint egy dél­utá­ni alvás, a medi­tá­ció nem fáraszt és nyom el; épp ellen­ke­ző­leg hat!

Az „itt és mostban” tart

Napjaink egyik leg­na­gyobb kihí­vá­sa, hogy fókusz­ál­junk a jelen­re. Van is erről egy nagyon ara­nyos kép szer­te az inter­ne­ten: egy kutya és a gaz­dá­ja ülnek egy­más mel­lett egy padon, miköz­ben a gaz­da gon­do­la­tai közt ott mász­kál a pénz, az autó, az uta­zás és más hason­ló kér­dé­sek. A kutya gon­do­la­ta azon­ban pon­to­san arról szól, ami éppen tör­té­nik: ülnek egy­más mel­lett a gaz­dá­já­val. Nyilván, elke­rül­he­tet­len a ter­ve­zés és a szer­ve­zés a hét­köz­na­pok­ban, de fon­tos, hogy legye­nek olyan pil­la­na­tok, ame­lye­ket meg­élsz, ame­lyek­ben mara­dék­ta­la­nul jelen vagy, és a medi­tá­ció ebben ren­ge­te­get segít! Arra a 10 perc­re ugyan­is meg tudsz áll­ni, és eggyé tudsz vál­ni a pillanattal.

Ezért is jó a meditáció: segít, hogy kikapcsolj

A roha­nó világ­ból nehéz kiszáll­ni. Köszönhetően az okos­te­le­fo­nok­nak, min­den teen­dő pár kat­tin­tás­ra van, és min­den infor­má­ció azon­nal az ember elé tárul. Nehéz, sőt, sokak­nak lehe­tet­len ebből kilép­ni. Meditációval viszont meg tudod ten­ni, hiszen ilyen­kor kizá­ró­lag befe­lé figyelsz, szép dol­gok­ra fókusz­álsz, ame­lyek füg­get­le­nek a napi aktualitásoktól.

blankEzáltal egyéb­ként a prob­lé­má­kat is könnyeb­ben oldod majd meg. Ha nem kat­togsz raj­tuk folya­ma­to­san, hanem elen­ge­ded őket a medi­tá­ció ere­jé­re, a vissza­té­rést köve­tő­en tel­je­sen új meg­vi­lá­gí­tás­ba kerülhetnek.

A meditáció lehet teljesen puritán, de „fel is dobhatod”: válassz kedved szerint!

Ha medi­tál­ni sze­ret­nél, nem kell más hoz­zá, mint egy csen­des tér, aho­va elvo­nulsz, és 10 per­cig befe­lé figyelsz, meg­nyug­szol, kizá­ró­lag saját magad­dal vagy. Sokan van­nak viszont, talán Te is, akik­nek szük­sé­gük van rá, hogy az adott szo­ba vagy szo­ba­rész meg­nyug­vást, elcsen­de­se­dést segí­tő ele­me­ket tar­tal­maz­zon. Például pár­nák, sző­nye­gek, taka­rók, gyer­tyák stb. formájában.

A Szénafüvek pihe­nő­pár­ná­i­ban azt sze­re­tik a leg­job­ban, hogy túl­mu­tat­nak a külsőségeken.

Nemcsak szép pár­nák jó illat­tal, hanem fő alko­tó­ele­mük, a tön­köly­pely­va mel­lett 10-féle olyan gyógy­nö­vényt tar­tal­maz­nak, ame­lyek fizi­kai szin­ten is segí­tik az ella­zu­lást. Ezek a…

  • leven­du­la­vi­rág,
  • majo­ran­na,
  • roz­ma­ring,
  • bor­si­ka­fű,
  • cit­rom­fű,
  • kamil­la,
  • bors­men­ta,
  • ánizs­mag,
  • mus­tár­mag,

Ha a napi medi­tá­ci­ót azzal is kiegé­szí­ted, hogy Szénafüvek pihe­nő­pár­nán alszol, már nagyon sokat tet­tél a nyu­god­tabb, kielé­gí­tőbb pihe­né­sért, és ezzel a sok­kal kiegyen­sú­lyo­zot­tabb min­den­na­po­kért is.

A gyógy­nö­vé­nyes ver­zi­ók mel­lett, kife­je­zet­ten medi­tá­ci­ós és ülő­pár­ná­ink is van­nak. Ezek csak tön­köly­pely­vát tar­tal­maz­nak, és segí­te­nek a tar­tás javításában.

blank

A webshop teljes kínálatát ITT éred el.

Az oldalon sütiket használunk, melynek segítségével oldalunk látogatottságát mérjük, valamint a közösségi portálokon található oldalainkhoz való gyors hozzáférést biztosítjuk. A sütik segítségével információkat osztunk meg hirdetési, közösségi média és elemző partnereinkkel a weboldalunk, illetve közösségi oldalaink használatáról, melyek alapján statisztikák, illetve hirdetések készülhetnek. A weboldal további használatával beleegyezel a sütik használatába. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás