Keresés az oldalon

Miért érdemes meditálni? Érveink után azonnal el szeretnéd kezdeni

Miért érdemes meditálni? Érveink után azonnal el szeretnéd kezdeni

Ép test­ben ép lélek – és ez for­dít­va is pont ugyan­így igaz, azaz ép lélek­hez ép test tár­sul. Számos fizi­kai prob­lé­ma kivál­tó­ja lehet a keze­let­len stressz, ami­nek szu­per ellen­sze­re lehet a meditáció.

Praktikus érv a meditáció mellett: napi 10 perc is elég belőle!

Már napi 10 perc medi­tá­ció is szu­pe­rül fel­fris­sí­ti a szel­le­met és a lel­ket, illet­ve old­ja a stresszt és meg­nyug­tat. Ha nap­köz­ben beik­tatsz némi medi­tá­ció-szü­ne­tet, akkor újult erő­vel foly­tat­ha­tod a napi teen­dő­ket. Nem olyan, mint egy dél­utá­ni alvás, a medi­tá­ció nem fáraszt és nyom el; épp ellen­ke­ző­leg hat!

Az „itt és mostban” tart

Napjaink egyik leg­na­gyobb kihí­vá­sa, hogy fókusz­ál­junk a jelen­re. Van is erről egy nagyon ara­nyos kép szer­te az inter­ne­ten: egy kutya és a gaz­dá­ja ülnek egy­más mel­lett egy padon, miköz­ben a gaz­da gon­do­la­tai közt ott mász­kál a pénz, az autó, az uta­zás és más hason­ló kér­dé­sek. A kutya gon­do­la­ta azon­ban pon­to­san arról szól, ami éppen tör­té­nik: ülnek egy­más mel­lett a gaz­dá­já­val. Nyilván, elke­rül­he­tet­len a ter­ve­zés és a szer­ve­zés a hét­köz­na­pok­ban, de fon­tos, hogy legye­nek olyan pil­la­na­tok, ame­lye­ket meg­élsz, ame­lyek­ben mara­dék­ta­la­nul jelen vagy, és a medi­tá­ció ebben ren­ge­te­get segít! Arra a 10 perc­re ugyan­is meg tudsz áll­ni, és eggyé tudsz vál­ni a pillanattal.

Ezért is jó a meditáció: segít, hogy kikapcsolj

A roha­nó világ­ból nehéz kiszáll­ni. Köszönhetően az okos­te­le­fo­nok­nak, min­den teen­dő pár kat­tin­tás­ra van, és min­den infor­má­ció azon­nal az ember elé tárul. Nehéz, sőt, sokak­nak lehe­tet­len ebből kilép­ni. Meditációval viszont meg tudod ten­ni, hiszen ilyen­kor kizá­ró­lag befe­lé figyelsz, szép dol­gok­ra fókusz­álsz, ame­lyek füg­get­le­nek a napi aktualitásoktól.

Ezáltal egyéb­ként a prob­lé­má­kat is könnyeb­ben oldod majd meg. Ha nem kat­togsz raj­tuk folya­ma­to­san, hanem elen­ge­ded őket a medi­tá­ció ere­jé­re, a vissza­té­rést köve­tő­en tel­je­sen új meg­vi­lá­gí­tás­ba kerülhetnek.

A meditáció lehet teljesen puritán, de „fel is dobhatod”: válassz kedved szerint!

Ha medi­tál­ni sze­ret­nél, nem kell más hoz­zá, mint egy csen­des tér, aho­va elvo­nulsz, és 10 per­cig befe­lé figyelsz, meg­nyug­szol, kizá­ró­lag saját magad­dal vagy. Sokan van­nak viszont, talán Te is, akik­nek szük­sé­gük van rá, hogy az adott szo­ba vagy szo­ba­rész meg­nyug­vást, elcsen­de­se­dést segí­tő ele­me­ket tar­tal­maz­zon. Például pár­nák, sző­nye­gek, taka­rók, gyer­tyák stb. formájában.

A Szénafüvek pihe­nő­pár­ná­i­ban azt sze­re­tik a leg­job­ban, hogy túl­mu­tat­nak a külsőségeken.

Nemcsak szép pár­nák jó illat­tal, hanem fő alko­tó­ele­mük, a tön­köly­pely­va mel­lett 10-féle olyan gyógy­nö­vényt tar­tal­maz­nak, ame­lyek fizi­kai szin­ten is segí­tik az ella­zu­lást. Ezek a…

  • leven­du­la­vi­rág,
  • majo­ran­na,
  • roz­ma­ring,
  • bor­si­ka­fű,
  • cit­rom­fű,
  • kamil­la,
  • bors­men­ta,
  • ánizs­mag,
  • mus­tár­mag,

Ha a napi medi­tá­ci­ót azzal is kiegé­szí­ted, hogy Szénafüvek pihe­nő­pár­nán alszol, már nagyon sokat tet­tél a nyu­god­tabb, kielé­gí­tőbb pihe­né­sért, és ezzel a sok­kal kiegyen­sú­lyo­zot­tabb min­den­na­po­kért is.

A gyógy­nö­vé­nyes ver­zi­ók mel­lett, kife­je­zet­ten medi­tá­ci­ós és ülő­pár­ná­ink is van­nak. Ezek csak tön­köly­pely­vát tar­tal­maz­nak, és segí­te­nek a tar­tás javításában.

A webshop teljes kínálatát ITT éred el.