Keresés az oldalon

Melengető receptek őszre gyógynövényekkel: evés, ivás, és a ráadás

Melengető receptek őszre gyógynövényekkel: evés, ivás, és a ráadás

Egyre töb­ben és egy­re gyak­rab­ban for­dul­nak a ter­mé­szet aján­dé­ka­i­hoz, a gyógy­nö­vé­nyek­hez, ami­nek mi külö­nö­sen örü­lünk, hiszen ez a szí­vünk csücs­ke, a hiva­tá­sunk… És nem­csak gyógy­nö­vé­nyes tön­köly­pely­va pár­ná­ink kap­csán, hanem egyéb szem­pont­ból is. Mivel las­san köze­led­nek a hűvös napok, úgy dön­töt­tünk, segí­tünk Neked is fel­ké­szül­ni: tes­tet-lel­ket melen­ge­tő ötle­te­ket hoztunk!

Teák, a csodás teák!

Ha őszi-téli melen­ge­tés, min­den­ki­nek első­ként a teák ugra­nak be. Érdemes a gyógy­nö­vény­te­á­kat is kipró­bál­nod! A cit­rom­fű meg­nyug­tat és az immun­rend­sze­red erő­sí­té­sé­hez is hoz­zá­já­rul, a fahéj és a szeg­fű­szeg pedig fan­tasz­ti­kus illa­tot köl­csö­nöz­nek a lakás­nak. Miközben per­sze, belül­ről egy kis „fűtő” hatást is köszön­hetsz nekik.

Ha kimondottan az izzadás a célod

Megfáztál, vagy úgy érzed, buj­kál ben­ned vala­mi? Izzadd ki éjjel! Készíts egy bög­re finom gyógy­nö­vé­nyes teát az alábbiakból:

  • egy evő­ka­nál­nyi aprí­tott gyömbér,
  • 3 gramm hársfatea,
  • íze­sí­tés­nek méz és citrom.

Bugyoláld be magad vas­ta­gon – aludj pél­dá­ul kön­tös­ben – idd meg a teát, és pihenj! Reggelre sok­kal job­ban érzed majd magad.

Őszi almaragu – köretnek vagy akár magában is

Nem kell hoz­zá más, csak egy kilo­gramm húso­sabb faj­ta alma. Hámozd meg, vágd köze­pes-nagyobb koc­kák­ra, és vajon pirítsd meg az alma­da­ra­bo­kat. Amikor levet enged­nek, kezdd el a fűsze­re­zést: fahéj­jal, porí­tott szeg­fű­szeg­gel, cit­rom reszelt héjá­val. Ízlés sze­rint éde­sen vagy sósan is ehe­ted. Előbbihez méz­zel for­gasd át, utób­bi eset­ben adj hoz­zá egy pici sót és őrölt bor­sot! Ha sze­re­ted és ehe­ted, for­gasd át tej­föl­lel vagy jog­hurt­tal a ragut.

Rozmaringos zuhany, a kakukktojás

Igaz, ez nem étel vagy ital, de melen­get! Ha a hideg idő­szak­ban gyak­ran vagy fáradt, eset­leg a han­gu­la­tod is levert, szo­mor­kás, élén­külj fel roz­ma­rin­gos zuha­nyo­zás­sal! A Szénafüvek Családi Manufaktúra pár­ná­i­ban és für­dő­zsák­já­ban is meg­ta­lál­ha­tó fűszer- és gyógy­nö­vény iste­ni illat­tal ren­del­ke­zik, és cso­dá­san hat a kerin­gé­si rend­szer­re. 50 gramm roz­ma­ring­le­ve­let for­ralj fel egy liter víz­zel és két teás­ka­nál olí­va­olaj­jal. A főze­tet töltsd egy kan­csó­ba, és ezzel locsold magad reg­gel, zuha­nyo­zás köz­ben, hogy fris­sen indul­jon a napod!

Forralt bor alkohol nélkül, gyógynövényekkel

Hűvös napok ita­la a for­ralt bor. Ha kerül­néd az alko­holt, vagy nem is iga­zán sze­re­ted, pró­báld ki az alko­hol­men­tes, gyü­möl­csös vál­to­za­tot! Forralj fel egy liter sző­lő­le­vet, majd ízlés sze­rin­ti arány­ban íze­sítsd: fahéj­jal, szeg­fű­szeg­gel, szeg­fű­bors­sal, gyöm­bér­rel, reszelt sze­re­csen­di­ó­val és narancshéjjal.

Szeretnéd más módo­kon is érez­ni a gyógy­nö­vé­nyek hatá­sát? Tönkölypelyva pár­ná­in­kat csa­lá­di manu­fak­tú­ránk­ban gyárt­juk, 10 féle gyógy­nö­vénnyel. Segítik a nyu­god­tabb alvást, illet­ve egész­sé­ges alter­na­tí­vát jelen­te­nek a hagyo­má­nyos pár­nák mel­lé. Nézz körül a webshop­ban, ha cso­dás illa­tot sze­ret­nél a szo­bá­ba, és békés álmok­ra vágysz!