Keresés az oldalon

Jó alvó vagy igazi forgolódó bagoly vagy? A horoszkópod elmondja!

Jó alvó vagy igazi forgolódó bagoly vagy? A horoszkópod elmondja!

Csillagjegyek alvása és ébredése! Magadra ismersz köztük?

Kos

Bárhol és bár­mi­kor könnyen elal­szik, de éjjel álta­lá­ban 5 órát képes egy­hu­zam­ban alvás­sal töl­te­ni. Reggel már majd’ kicsat­tan a tett­vágy­tól, kive­ti az ágy. Erről pedig a kör­nye­ze­te is azon­nal érte­sül, pél­dá­ul azzal, hogy dal­ra fakad a kony­há­ban, für­dő­ben, vagy csak simán csö­röm­pöl egy kicsit.

Szénafüvek pár­na­szük­ség­let: 10/8, mert jól jön neki egy kis nyugalom

Ajánlat: ez a párna!

Bika

Az egyik leg­bé­ké­sebb alvó, akit egyet­len dolog vonz csak job­ban a pihe-puha ágyá­nál: egy pihe-puha és bősé­ges reg­ge­li gon­do­la­ta. Friss pék­áru nél­kül esély­te­len fel­éb­resz­te­ni, vagy egy­ál­ta­lán, beszéd­be ele­gyed­ni vele.

Szénafüvek pár­na­szük­ség­let: 10/7, mert illa­tos és kényel­mes választás

Ajánlat: ez a párna!

Ikrek

Az Ikrek nem alsza­nak. Az Ikrek haj­na­li háro­mig kom­men­tel­nek, blo­got írnak, tele­fo­nál­gat­nak vagy egy tel­jes éva­dot meg­néz­nek vala­mi­lyen új soro­zat­ból. Ha még­is alsza­nak, akkor beszél­nek álmuk­ban, for­go­lód­nak és alva járnak.

Szénafüvek pár­na­szük­ség­let: 10/10, hogy nyu­god­tabb és kipi­hen­tebb legyen

Ajánlat: ez a párna!

Rák

Összebújva egy jó illa­tú, hatal­mas ágy­ban a világ leg­jobb alvó­ja lehet, aki aztán korán fel­kel, hogy min­den­kit kávé­val vár­jon! Viszont nem meg­fe­le­lő körül­mé­nyek között nem tud alud­ni, mor­cos lesz. Ekkor meg­is­mer­he­ti min­den­ki az addig gon­do­san kony­ha­kesz­tyű alatt rej­te­ge­tett ollóit.

Szénafüvek pár­na­szük­ség­let: 10/7, magá­nak és aján­dék­ként is

Ajánlat: ez a párna!

Oroszlán

Amennyiben sen­ki nem zavar­ja meg az alvá­sát, illet­ve meg­kap­ja a kel­lő kiszol­gá­lást az éjsza­ka köze­pén is szá­já­hoz szál­lí­tott pohár víz­zel meg a reg­ge­li­re az ágy­ba vitt kávé­val, talán nem ordít­ja le sen­ki fejét korán reg­gel. Talán.

Szénafüvek pár­na­szük­ség­let: 10/8, főleg, ha illik a hálószobájába

Ajánlat: ez a párna!

Szűz

Nehezen alszik el, mert folya­ma­to­san jár­nak a gon­do­la­tai. Úgy pedig egy­ál­ta­lán nem alszik el, hogy a lakás­ban ren­det­len­ség van, és nem készült fel töké­le­te­sen a követ­ke­ző nap indu­lá­sá­ra. Éjjel sokat for­go­ló­dik, gyak­ran tör­nek rá feszült gon­do­la­tok, sok­szor fel is riad.

Szénafüvek pár­na­szük­ség­let: 10/10, hogy old­ja a szorongásait

Ajánlat: ez a párna!

Mérleg

Miután végig­csi­nál­ta a leg­alább 10 lépé­ses szép­ség­ápo­lá­si rutin­ját, töké­le­te­sen stí­lu­sos háló­ru­hát ölt, és töké­le­te­sen stí­lu­sos háló­szo­bá­já­ban hajt­ja álom­ra a fejét. Könnyű és jó alvó, talán a leg­ke­vés­bé prob­lé­más jegy. Kivéve komo­lyabb dön­tés­hely­zet előtt, akkor szin­te sem­mit nem képes aludni.

Szénafüvek pár­na­szük­ség­let: 5/10 len­ne, de 9/10 a dön­té­sek miatt. Meg azért, mert imád­ja a pár­nák stílusát.

Ajánlat: ez a párna!

Skorpió

Mivel az éjsza­ka az ő iga­zi biro­dal­ma, nem sze­ret alud­ni. Inkább kiél­vez­né a sötét és csen­des idő­szak misz­té­ri­u­mát, emi­att kis­sé fel­bo­rult éle­tet él, sosem kipi­hent iga­zán. Az inkább pacsir­ta típu­sú Skorpiók sem kife­je­zet­ten jó alvók egyéb­ként, mivel tudat­alat­ti­juk igen aktív, sokat és erő­tel­je­sen álmodnak.

Szénafüvek pár­na­szük­ség­let: 9/10, a béké­sebb álmokért

Ajánlat: ez a párna!

Nyilas

A Nyilas imád alud­ni, de csak akkor, ami­kor a világ­ban már sem­mi izgal­mas nem tör­té­nik. Azaz, haj­na­li 4‑től nagy­já­ból délig. Bulizik, barát­ko­zik, fil­me­ket néz, beszél­get, esze­get meg iszo­gat, és egy­ál­ta­lán nem érti, hogy képe­sek egyes embe­rek este 10-kor az iga­zak álmát aludni.

Szénafüvek pár­na­szük­ség­let: 7/10, mert tet­szik neki, és akár a bará­tok­nak ven­dég­pár­na­ként is.

Ajánlat: ez a párna!

Bak

Sok mun­ka ese­tén csak akkor fek­szik le, ha min­den­nel, azaz MINDENNEL vég­zett. Ha épp nincs agyon­ter­hel­ve, szé­pen, sza­bály­kö­ve­tő­en alud­ni megy, szi­go­rú­an kevés vacso­rát köve­tő­en, és gon­do­san letisz­tí­tott arc­cal. Sokat gon­dol­ko­dó, köze­pes alvó, aki egé­szen korán ébred.

Szénafüvek pár­na­szük­ség­let: 9/10, hogy a rövid alvás tar­tal­mas is legyen.

Ajánlat: ez a párna!

Vízöntő

Intellektuális ter­mé­sze­te rit­kán hagy­ja nyug­ton. Amikor nem ő maga végez alko­tó­mun­kát, akkor olvas, olvas és olvas, eset­leg tanul. Imád min­den­fé­lén gon­dol­kod­ni az Univerzumtól a robo­ti­ká­ig vagy egy új nyel­vig, és nem iga­zán zavar­ja, ha ezt egy arra kevés­sé alkal­mas nap­szak­ban, pél­dá­ul az éjsza­ka köze­pén teszi. Majd alszik máskor!

Szénafüvek pár­na­szük­ség­let: 8/10, mert imád­ja a különlegességeket

Ajánlat: ez a párna!

Halak

Korán fek­szik, későn kel, imád alud­ni, képes jól alud­ni is, hacsak nem érte mil­lió érzel­mi hatás – az aktí­vabb napo­kon nyug­ta­lan­ná, feszült­té válik. A Kos ébresz­té­sét kife­je­zet­ten rosszul vise­li, de a Nyilas éjje­li tele­fon­ja­it fel­ve­szi, és ked­ve­sen elbe­szél­get vele, ha kell. Akár fél­álom­ban is, és az sem baj, hogy nem min­dig emlék­szik rá utána.

Szénafüvek pár­na­szük­ség­let: 9/10, mert szép, illa­tos és kényel­mes egyben

Ajánlat: ez a párna!