Keresés az oldalon

5 stresszoldó módszer, amelyekkel belső békét teremthetsz

5 stresszoldó módszer, amelyekkel belső békét teremthetsz

Mindennél fontosabb, hogy képes legyél megtalálni a saját belső nyugalmadat, középpontodat. Annak érdekében, hogy ne emésszen fel a stressz, az aggódás, hogy tudj megfelelően aludni, ellazulni, több módszer is létezik.

Belső békét teremtő szokások és technikák

#1. SPORTOLJ!

A test­moz­gás szá­mos nehéz­sé­gen átse­gít. Egyrészt, amíg arra figyelsz, hogy az izma­id ter­he­lés alatt van­nak, vagy, hogy helye­sen vigyél vég­hez egy gya­kor­la­tot, nem jut tér a befe­szí­tő gon­do­la­tok­nak, érzé­sek­nek. Másrészt, a fizi­kai ter­he­lés a men­tá­lis ter­helt­ség leg­jobb ellen­sze­re, hiszen a fárad­ság-érze­te­ket kiegyen­sú­lyoz­va segít, hogy – töb­bek közt – job­ban tudj alud­ni. Harmadrészt pedig, a spor­to­lás hatá­sá­ra olyan hor­mo­nok sza­ba­dul­nak fel a szer­ve­ze­te­den, ame­lyek segí­te­nek a stressz, a feszült­ség oldá­sá­ban, bol­dog­ság­ér­zet eléré­sé­ben, megélésében.

#2. KERESD A FLOW‑T!

A flow-élmény azo­kat a pil­la­na­to­kat jelen­ti, ami­kor nincs gon­dol­ko­dás, agya­lás, feszült­ség, csak teszed a dol­god. A gon­do­la­tok vala­hol a hát­tér­ben jön­nek-men­nek, de nem ural­kod­nak raj­tad, nem kel­te­nek fel­tű­nést, nem rán­ta­nak maguk­kal. Amikor flow-élményt élsz át, akkor csak az itt és most léte­zik, ez a bel­ső béke állapota.

Hivatalos defi­ní­ci­ó­ja sze­rint „a flow-élmény egyik leg­biz­to­sabb jele, hogy ösz­tö­nö­sen, akár kitö­rő örö­möt érzünk, miköz­ben egy adott fel­ada­tot oldunk meg, de a flow‑t úgy is le szok­ták írni, mint egy lebe­gést, ami­kor csak az adott fel­adat­ra fókusz­á­lunk.” Leggyakrabban alko­tás, kre­a­tív tevé­keny­sé­gek során lehet meg­él­ni, de sokan tapasz­tal­ják gya­log­lás vagy futás, főzés, rend­ra­kás, taka­rí­tás köz­ben is, hogy flow-álla­pot­ba kerülnek.

#3. SZANUÁZZ!

Ha lehe­tő­sé­ged van rá, menj el sza­u­náz­ni, és válaszd az ere­de­ti finn, vagy a nem olyan for­ró bio vál­to­za­tot az inf­ra helyett. Hagyományos sza­u­ná­zás során a szív­ve­ré­sed ugyan előbb meg­nö­vek­szik, azon­ban a merü­lést / zuhanyt, azaz vissza­hű­lést köve­tő­en már nyu­ga­lom jár­ja át az egész tes­ted, tel­je­sen ella­zult álla­pot­ba kerülsz.  Ha bírod, 3x 10 perc­cel, vagy 2x 15 perc­cel ismé­tel­ve is szaunázhatsz.

(Kolléganőnk néhány hónap­pal ezelőtt sza­u­ná­val gyó­gyí­tot­ta a lel­két, ami­kor a cicá­ját gyá­szol­ta. A fáj­da­lom­ér­zet fel­ol­dá­sá­ban, a lel­ki nyu­gal­ma vissza­nye­ré­sé­ben egy­aránt ren­ge­te­get segí­tett neki, hogy 2 napig több­szö­ri ismét­lés­sel láto­gat­ta egy szál­lo­da finn szaunáját.)

#4. TÁPLÁLKOZZ IDEGRENDSZER-BARÁTAN!

Bizonyos éte­lek kife­je­zet­ten jó hatás­sal van­nak az ideg­rend­szer­re, fizi­kai szin­ten segí­tik a nyu­ga­lom eléré­sét. Ez főleg a ben­nük talál­ha­tó B‑vitaminoknak köszön­he­tő. Nem vélet­le­nül van a sör­nek is ella­zí­tó hatá­sa, hiszen a kom­ló tele van velük, de folya­ma­tos alko­hol­fo­gyasz­tás­ra nyil­ván nem buz­dí­tunk! Sör helyett egyél inkább:

  • kölest;
  • hal­fé­lé­ket;
  • banánt;
  • avo­ká­dót;
  • brok­ko­lit;
  • zöld­le­ve­les zöldségeket;
  • mag­va­kat;
  • élő­fló­rás joghurtot.

#5. TEREMTS NYUGODT KÖRÜLMÉNYEKET AZ ALVÁSHOZ!

Ha nap­köz­ben vala­ki könnye­dén el is nyom­ja magá­ban a stresszt, éjjel bizony elő­jön­nek a démo­nok, a szo­ron­gás. Éjszakai fel­ri­a­dá­sok, rém­ál­mok, izza­dás, nehéz el- és vissza­al­vás árul­kod­hat­nak az elfoj­tott feszült­ség­ről. A fel­so­rolt mód­sze­rek­kel még nap­köz­ben érde­mes fel­ol­da­ni a stresszt, azaz folya­ma­to­san fel­dol­goz­ni, nyu­gal­mat keres­ni, éjjel­re pedig cél­sze­rű nyu­godt körül­mé­nye­ket teremteni.

Ha végig tudod alud­ni az éjsza­kát, segít­het abban, hogy nap­köz­ben is könnyeb­ben oldd a feszült­sé­get – és minél fárad­tabb vagy, ez a folya­mat nyil­ván annál nehe­zebb, és inge­rült­té vál­hatsz. Érdemes min­den stressz­kel­tő körül­ményt meg­szűn­tet­ni a háló­ban, pél­dá­ul ott szi­go­rú­an nem figyel­ni a híre­ket, nem néz­ni a tévét, csak béké­sen olvas­ni és rela­xá­ci­ós zenét hallgatni.

Emellett, a szin­te­ti­kus, illet­ve a tol­las pár­na-töl­te­tek egy­aránt olyan kór­oko­zó­kat haj­la­mo­sak begyűj­te­ni, ame­lyek zavar­hat­ják az álmod, nyug­ta­lan éjsza­ká­kat okozhatnak.

A Szénafüvek gyógynövényes pihenőpárnái, illetve gyógynövényes alvópárnái is antibakteriális tönkölypelyva-töltetet kaptak, nem gyűjtik a kórokozókat. Pelyva-töltetük mellett 10 gyógynövényes keverék is található a párnákban, ennek illata ellazító, nyugtató hatást gyakorol testre és lélekre egyaránt, népi megfigyelések és vásárlói visszajelzések alapján.