Keresés az oldalon

5 stresszoldó módszer, amelyekkel belső békét teremthetsz

5 stresszoldó módszer, amelyekkel belső békét teremthetsz

Mindennél fon­to­sabb, hogy képes legyél meg­ta­lál­ni a saját bel­ső nyu­gal­ma­dat, közép­pon­to­dat. Annak érde­ké­ben, hogy ne emésszen fel a stressz, az aggó­dás, hogy tudj meg­fe­le­lő­en alud­ni, ella­zul­ni, több mód­szer is léte­zik. Belső békét terem­tő szo­ká­sok és tech­ni­kák #1. SPORTOLJ! A test­moz­gás szá­mos nehéz­sé­gen átse­gít. Egyrészt, amíg arra figyelsz, hogy az izma­id ter­he­lés alatt van­nak, vagy, hogy… Tovább

Középpontban a nyugalom a hygge-lakásdekorral

Középpontban a nyugalom a hygge-lakásdekorral

Pár évvel ezelőtt hihe­tet­len nép­sze­rű­ség­gel rob­ban­tak be a köz­tu­dat­ba a „népek” élet­ér­zé­sei, köz­tük a dán hyg­gé­vel. Ha vala­ki­nek még min­dig nem vilá­gos, pon­to­san mit is jelent ez, akkor nagyon rövi­den: a hyg­ge egy meg­te­remt­he­tő álla­pot, ami­ben kulcs­sze­re­pe van a har­mó­ni­á­nak, az apró dol­gok iránt érzett öröm­nek, a pil­la­nat meg­élé­sé­nek. Jelentős voná­sa a ben­ső­sé­ges­ség, a befe­lé… Tovább