Keresés az oldalon

Középpontban a nyugalom a hygge-lakásdekorral

Középpontban a nyugalom a hygge-lakásdekorral

Pár évvel ezelőtt hihe­tet­len nép­sze­rű­ség­gel rob­ban­tak be a köz­tu­dat­ba a „népek” élet­ér­zé­sei, köz­tük a dán hyggével.

Ha vala­ki­nek még min­dig nem vilá­gos, pon­to­san mit is jelent ez, akkor nagyon rövi­den: a hyg­ge egy meg­te­remt­he­tő álla­pot, ami­ben kulcs­sze­re­pe van a har­mó­ni­á­nak, az apró dol­gok iránt érzett öröm­nek, a pil­la­nat meg­élé­sé­nek. Jelentős voná­sa a ben­ső­sé­ges­ség, a befe­lé for­du­lás. Ez egyéb­ként a dánok tör­té­nel­mé­ből is fakad: mivel orszá­guk terü­le­té­nek a nagy részét elvesz­tet­ték, így „kicsi­sé­gük­ben kel­lett meg­ta­nul­ni­uk össze­zár­ni.” Emellett, a hyg­ge hor­doz egy­faj­ta szer­tar­tá­sos­sá­got is, las­sú teá­zá­sok­tól a kenyér­sü­té­sen át az esti olvasásig.

Mivel a lel­ki műkö­dé­sét az ember nem for­mál­hat­ja át egyik pil­la­nat­ról a másik­ra, érde­mes kívül­ről útjá­ra enged­ni a vál­to­zást. Erre kivá­ló­an alkal­mas pél­dá­ul a lakó­kör­nye­zet. Annak, milyen közeg­ben élsz, jelen­tős befo­lyá­sa van a lel­ki­ál­la­po­tod­ra. Hygge lakás­de­k­or­ral a lel­ked is köze­lebb vihe­ted ehhez a min­den­na­pok­ban is tart­ha­tó, nyu­godt, har­mo­ni­kus állapothoz.

Bekuckózós kellékek a hygge életérzéshez

  • Kerüljenek elő a puha plé­dek, kötött anya­gok és díszpárnák!

Bár a skan­di­náv stí­lu­sú ott­ho­nok min­dig letisz­tul­tak, egy­ben nagyon ott­ho­no­sak is, pon­to­san ezek­nek az apró­sá­gok­nak köszön­he­tő­en. Színvilágukban a lágy, ter­mé­sze­tes árnya­la­to­kat érde­mes előny­ben része­sí­te­ni, mint a szür­ke, a bar­na, az olaj­zöld vagy a fehér. Annak érde­ké­ben, hogy ne egy lak­be­ren­de­zé­si stú­di­ó­ban érezd magad, min­dent „hasz­ná­lat­ra” érde­mes elren­dez­ned. Vagyis, a pléd a kana­pé és a fotel köze­lé­ben legyen, elér­he­tő­en, hogy bár­mi­kor magad­ra kap­hasd. A pár­nák­nak sem kell kato­nás sor­rend­ben áll­ni­uk, hiszen a fejed alatt érzik iga­zán jól magukat.

 

Hygge élet­ér­zés­hez illő Szénafüvek pár­ná­in­kat össze­gyűjt­ve ITT talá­lod! Mixeld a paraszt­well­ness élet­ér­zést a skan­di­náv nyu­ga­lom­mal, és töltsd meg öröm­mel az év leg­kö­dö­sebb hónap­ját is.

Hygge a konyhában

  • Mivel a har­mó­ni­á­hoz, a ben­ső­sé­ges lét­hez hoz­zá­tar­toz­nak a kel­le­mes ízek, jó illa­tok is, a kony­hai deko­rá­ció ennek jegyé­ben ala­kul­jon át.

Nagy bög­rék­kel, fa- és háncs­anya­gú tál­cák­kal, kíná­lók­kal, vidé­ki nya­ra­lót idé­ző, rusz­ti­kus tálak­kal, teás­kan­ná­val, kávé­fő­ző­vel könnye­dén elér­he­ted ezt a hatást. A kulcs per­sze itt is a hasz­nál­ha­tó­ság: a dekor iga­zá­ból nem dekor, pedig jól mutat… Ám való­já­ban azért van elöl, hogy bár­mi­kor főz­hess egy finom kávét vagy teát, és meg­kí­nál­hasd a sze­ret­te­i­det, ven­dé­ge­i­det egy tányér süte­ménnyel. A hyg­ge érzés­hez nem kell kony­ha­tün­dér­nek len­ni, de egy egy­sze­rű kenyér vagy süte­mény süté­se részét képez(het)i.

Fények játéka

  • Gyertyák, meleg fényű fény­fü­zé­rek, ter­mé­sze­tes anya­gú lám­pa­bú­rák, olva­só- és álló­lám­pák, egy kan­dal­ló tüze: mind, mind hygge!

Ha nincs kan­dal­lód, egy tipp: okos­té­vén elin­dít­hatsz video­meg­osz­tók­ról pat­to­gó tüzet, bár mele­get nem ad, a han­gu­lat meg­le­pő­en jól átjön. Mivel a sötét hatá­sá­ra saj­nos a lel­ki­ál­la­pot, az ener­gia­szint is rom­lik és csök­ken, ezért han­gu­la­tos fények­kel, akár illa­tos gyer­tyák­kal fel lehet dob­ni a kedé­lyün­ket, nem vélet­le­nül van helye a hyg­gé­ben is. Nálunk csak kará­csony kör­nyé­kén divat, de érde­mes meg­pró­bál­ni már most – sok­kal könnyebb lesz vele átvé­szel­ni a novembert!

Megélni azt, amit a szezon tartogat…

A „jelen­hez” hoz­zá­tar­to­zik az is, hogy az ember elfo­gad­ja azt, amit az „itt és most” adni tud, és maxi­má­li­san meg­él­je az adott idő­szak szép­sé­ge­it. Az őszi fale­vél­gyűj­tés­től a téli mézecs­ka­lács-süté­sen át a finom teá­kig, dél­utá­ni elnyú­lá­sig a kana­pén. És, remél­jük, a hógo­lyó­zás sem marad ki 1 hónap múlva!