Keresés az oldalon

Meseterápia otthon: hogyan illeszd be a mindennapjaidba?

Meseterápia otthon: hogyan illeszd be a mindennapjaidba?

A művé­sze­tek terá­pi­ás hatá­sai talán már szá­mod­ra sem isme­ret­le­nek, és bizo­nyá­ra a mese­te­rá­pia szó sem hang­zik ide­gen­nek. A bib­lio­te­rá­pia egy művé­szet­te­rá­pi­ás irány, a mese­te­rá­pia pedig ezen belül helyez­ke­dik el. 

Terápia, terá­pia, terá­pia – de nem „úgy”

Megkülönböztetünk művé­szet­te­rá­pi­á­kat és művé­szet-pszi­cho­te­rá­pi­á­kat. Előbbi tulaj­don­kép­pen nem tekint­he­tő terá­pi­ás folya­mat­nak; pusz­tán annyi a lénye­ge, hogy az alko­tás­tól vagy az alko­tás befo­ga­dá­sá­tól job­ban érzed magad, kel­le­mes érzé­sek kerí­te­nek hatal­muk­ba, oldó­dik álta­la a feszült­sé­ged. Utóbbiakat ezzel szem­ben cél­zot­tan men­tá­lis prob­lé­mák­ra és beteg­sé­gek­re csak szak­em­ber, főleg pszi­chi­á­ter és pszi­cho­pe­da­gó­gus alkalmazhatja.

Gyerekmese, fel­nőtt­me­se…

Ma már abszo­lút a gye­re­kek műfa­ja a mese, de ez nem min­dig volt így. Régen a fel­nőt­tek szá­má­ra (is) a kép­ze­let terem­tő ere­jé­nek fej­lesz­té­sét, illet­ve a tanul­sá­gok meg­is­me­ré­sét, levo­ná­sát, egy egy­sé­ges, igaz­sá­gos világ­kép for­má­lá­sát szol­gál­ták. Később aztán „átköl­töz­tek a mesék” a háló­szo­bák­ba, a gye­re­kek­hez, hiszen este nekik olvas­tak, olvas­nak az anyu­ká­ik… Itt azért érde­mes a fel­nőt­tek­nek szó­ló fan­ta­sy műve­ket meg­em­lí­te­ni, ame­lyek tekint­he­tők fel­nőt­tek­nek szó­ló meséknek.

A Te éle­ted­ben hol lehet­ne a mesék helye?

Ha ott­hon, magad­tól sze­ret­nél elkez­de­ni „mese­te­rá­pi­át” alkal­maz­ni, érde­mes néhány alap­ve­tő dolog­gal fel­ké­szül­ni. Először is, miért érzed úgy, hogy erre szük­sé­ged van?

  • Ha a min­den­na­pi stressz­ol­dás, a lélek­nyug­ta­tás és –eme­lés,
  • a nyu­god­tabb élet,
  • a pihe­nés a célod, hajrá!

Viszont, ha komo­lyabb szo­ron­gá­sa­id, pánik­ro­ha­ma­id, eset­leg depresszi­ós tüne­te­id van­nak; vagy épp gyász­mun­ká­ban vagy, netán súlyos alvás­za­va­rok­kal küz­desz, inkább kérd a fent emlí­tett szak­em­be­rek segít­sé­gét. Ennek értel­mé­ben: meg­elő­ző jel­leg­gel nyu­god­tan alkal­mazd ott­hon is a mese­te­rá­pi­át, kiala­kult prob­lé­mák­ra viszont kérj kül­ső, hoz­zá­ér­tő támogatást.

A mesék vilá­ga sok­szí­nű – és önma­gán túl is mutató

Ha mesék­re gon­dolsz, akkor talán kapás­ból a nép­me­sék ugra­nak be, vagy olyan klasszi­ku­sok, mint pl. Andersen meséi, de ennél ez a világ sok­kal szí­ne­sebb. A mon­dó­kák, talá­lós kér­dé­sek, nép­da­lok pél­dá­ul ugyan­úgy ide tar­toz­nak, és ugyan­úgy beke­rül­het­nek a mesék­kel való foglalkozásba.

Elemzéstől az alko­tá­sig – mese­te­rá­pia ott­hon, felnőttként…

Mindenki más típus.

  • Van, aki­nek maga az olva­sás is egy­faj­ta önma­gá­ban is nyug­ta­tó tevé­keny­sé­get jelent;
  • míg más kife­je­zet­ten elem­ző alkat, aki min­den szim­bó­lum­nak külön utá­na­néz, és a saját éle­té­re igyek­szik leve­tí­te­ni annak jelentését.
  • És per­sze, ne feled­kez­zünk meg az alko­tó típu­sok­ról sem, akik egy-egy mese olva­sá­sa kap­csán rög­tön „kép­zet­tár­sí­tás­sal” raj­zol­ni, fes­te­ni kez­de­nek, vagy épp tovább­szö­vik a történetet.

Nincs jó vagy rossz reak­ció és megközelítés!

Amit a mesék­ből KONKRÉTAN meg­ta­nul­hatsz és a saját éle­ted­re ültet­hetsz át

  • női és fér­fi sze­re­pek, minták,
  • meg­erő­sí­té­sek, mantrák,
  • egy­sze­rűbb élet, hét­köz­na­pi, apró örömök,
  • igaz­sá­gok, álta­lá­nos világszemlélet.

Ahogy az lát­szik a leír­tak­ból is: a mese a fej­lő­dés útját mutatja

Mivel a mesék műfa­ja alap­ve­tő­en jövő­be muta­tó szö­ve­get jelent, illet­ve leg­több eset­ben sze­mé­lyi­ség­fej­lő­dé­si lép­csők­ről szá­mol be, értő olva­sás mel­lett óha­tat­la­nul átve­tít­he­tők a mesék az ember saját éle­té­re is. Bizonyos mér­té­kig pedig pár­hu­zam von­ha­tó az álmok és a mesék vilá­ga közt, hiszen ugyan­úgy erő­tel­jes szim­bó­lu­mok jelen­nek meg ben­ne, ame­lyek a tudat­alat­ti­ra való hatást / a tudat­alat­ti üze­ne­tét hordozzák.

A mesék épp ezért, nem­csak a jobb köz­ér­zet eléré­sét segít­he­tik, hanem utat mutat­hat­nak külön­fé­le prob­lé­mák meg­ol­dá­sá­hoz is, bizo­nyos hely­ze­tek tisz­táb­ban látá­sá­hoz a szim­bó­lum­rend­sze­re­i­ken keresztül.

Álmodj szeb­be­ket, meséseket!

Amikor a Szénafüvek pár­ná­it meg­ál­mod­tuk, sok­ban ins­pi­rált min­ket a mesék vilá­ga. Természetesen a töl­tet­ben talál­ha­tó gyógy­nö­vé­nyek nem­csak egy kép­ze­let­be­li mezők­ről, hanem nagyon is valós magyar tájak­ról valók… De illa­tuk meg­érin­ti a mesék káp­rá­za­tos birodalmát.