Keresés az oldalon

Üssük bele az orrunk! Az illatok titkai

Üssük bele az orrunk! Az illatok titkai

Bár az illa­tok, sza­gok érzé­ke­lé­se rop­pant bonyo­lult kémi­ai folya­mat, nagyon érde­kes is. Miért nem ilyes­mit tanul­tunk anno az isko­lá­ban, merül fel a kér­dés?! De jobb később, mint soha ala­pon, igyek­szünk most mesél­ni róla.

Az orr egy roppant különleges szerv

A szag­lás arra spe­ci­a­li­zá­ló­dott, hogy távo­li illé­kony anya­go­kat érzé­kel­jen. Mivel nehe­zen kutat­ha­tó terü­let, nincs sok infor­má­ci­ónk arról, pon­to­san milyen vegyü­le­tek is alkal­ma­sak arra, hogy kisza­gol­juk őket. Ide köt­he­tő­en viszont érde­kes tény, hogy sok­szor nagyon más össze­te­vő­jű anya­gok mutat­hat­nak hason­ló illat­je­gye­ket; míg egy­más­hoz hason­ló össze­té­tel­lel bírók rop­pant külön­bö­ző­ek lehetnek.

Szaglóreceptoraink az orr mel­lék­üre­gé­ben talál­ha­tó szag­ló­hám­ban helyez­ked­nek el, de ezek­kel csak mély léleg­zés ese­tén tapasz­ta­lunk sza­go­kat, illa­to­kat. Az illa­tok egy másik részét a gara­ton keresz­tül érzé­kel­jük, és étke­zés­kor sza­ba­dul­nak fel.

Illatok tükrében

Az illa­tok­ról nagyon keve­set tudunk: a tudo­mány leg­in­kább az alap­sza­gok „kere­sé­sé­vel”, azo­no­sí­tá­sá­val van elfog­lal­va, ami sze­rint akár 20 alap­szag is létez­het – köz­tük a kám­for, a pézs­ma, az éter vagy pél­dá­ul a rot­ha­dás aro­má­já­val. Konkrét bizo­nyí­té­kok azon­ban ezek­re alig­ha létez­nek, így marad tovább­ra is a talál­ga­tás. 500‑1000 szag­ló­re­cep­to­rá­val, ame­lyek más-más illat­mo­le­ku­lák fel­is­me­ré­sé­ért fele­lő­sek, az ember akár 8 ezer külön­fé­le illa­tot is képes lehet meg­kü­lön­böz­tet­ni! Ahogy min­den érzé­ke­lés­ben, per­sze itt is van­nak kiemel­ke­dő „tehet­ség­gel” bírók: a par­füm­ő­rök vagy a sommelier‑k akár 10 000 külön­fé­le szag meg­kü­lön­böz­te­té­sé­re is képe­sek lehet­nek, hogy ezek azo­no­sí­tá­sa is sike­rül­jön, szá­mos kép­zé­sen „fej­lesz­tik” a tuda­tos szag­lá­su­kat. (De való­szí­nű­leg ele­ve érzé­ke­nyebb recep­to­rok­kal let­tek megáldva.)

Miért szeretünk egyes illatokat?

Hogy miként íté­lünk meg egy illa­tot, az leg­in­kább két dolog függ­vé­nye: sze­mé­lyes élmé­nyek és kul­tú­ra. Míg egyes illa­tok Európában abszo­lút elfo­ga­dott sze­rep­lői egy jó illa­tú keve­rék­nek – ilyen pél­dá­ul az ánizs -, az USA-ban egé­szen más­képp áll­nak hoz­zá, és nem a jó illa­tá­ért ked­ve­lik. Emellett viszont, egyes illa­tok meg­íté­lé­se leg­in­kább azon múlik, milyen élmé­nye­ink fűződ­nek hoz­zá, az orr ugyan­is köz­vet­len kap­cso­lat­ban áll az agy emlé­ke­ze­tért fele­lős részé­vel. Ezért lehet pél­dá­ul, hogy az alap­ve­tő­en kel­le­met­len „fűtés­sza­got”, ami az utcán így novem­ber kör­nyé­kén már erő­sen ter­jeng, sokan nagyon sze­re­tik, pél­dá­ul gye­rek­ko­ri élmé­nyek jut­nak róla eszükbe.

3 illat, ami kedvező hatással van a lelkiállapotra

Természetesen itt is „beza­var­hat­nak” a sze­mé­lyes emlé­kek, de alap­ve­tő­en van­nak illa­tok, ame­lyek job­ban hat­nak a kedély­ál­la­pot­ra, mint mások. Ebből 3‑at most ki is emelnénk:

  1. Levendula: Szorongást eny­hí­tő hatá­sá­ról isme­rik a szép, lila gyógynövényt.
  2. Rozmaring: Elmeserkentő, memó­ria­ja­ví­tó, men­tá­lis fris­sí­tő az érde­kes illa­ta mellett.
  3. Borsmenta: Koncentrációjavító, lélek- és elme­nyug­ta­tó, tisz­tí­tó hatá­sú növény.

Nem véletlenül kerül bele mindhárom a 10 gyógynövényes keverékkel + tönkölypelyvával töltött párnáinkba!

Amellett, hogy az alvást segítik a nyugtató hatásokkal bíró gyógynövények, ne menjünk el amellett sem, hogy ébredéskor is jó szolgálatot tesznek: frissen, üdén, tiszta elmével és lélekkel mehetsz bele az új napba, ha éjjel Szénafüvek párnával pihentél.

 

Szagvakság / szagsüketség – amikor nincsenek illatok

Ahogy min­den érzé­ke­lés­ben, itt is elő­for­dul­hat zavar. Vannak, akik ele­ve jóval tom­pább szag­lás­sal bír­nak, mások pedig éle­tük folya­mán veszik el ez a képes­sé­gü­ket. Legtöbbször a kor elő­re­ha­lad­tá­val jelent­ke­zik a kel­le­met­len tünet, de egyes beteg­sé­gek is okoz­hat­nak ide­ig­le­nes vagy vég­le­ges szag­lás­tom­pu­lást, ‑vesz­tést. Az élet­mód­nak egyéb­ként az illa­tok érzé­sé­ben is sze­re­pe van: a dohá­nyo­sok pél­dá­ul jelen­tős szag­ér­zé­ke­lés-vesz­tés­ről szá­mol­nak be.

Akinek „rosszabb az orra”, annak más érzék­szer­vei erő­söd­nek fel: látás, hal­lás, tapin­tás. A Szénafüvek pár­nákban mind­egyik­nek sze­re­pe van: sokan szá­mol­nak be pél­dá­ul a tön­köly­pely­va zize­gé­sé­nek nyug­ta­tó hatá­sa­i­ról, a huza­ta­in­kat úgy ter­vez­tük, hogy külön­bö­ző ízlé­sű, stí­lu­sú embe­rek is meg­ta­lál­ják köz­tük a sze­mü­ket gyö­nyör­köd­te­tőt, míg a 100% pamut­hu­zat és a tön­köly­pely­va tapin­tá­sa ter­mé­sze­tes, kel­le­mes hatást vált ki azok­ból is, akik a lenyű­gö­ző gyógy­nö­vé­nyes illa­tát nem érzik.