Keresés az oldalon

Mit ajándékozzunk 2020-ban?

Mit ajándékozzunk 2020-ban?

Bár nor­mál eset­ben még kicsit korai len­ne erről beszél­ni, most, hogy a bol­tok bezá­rá­sa-kinyi­tá­sa nap­ról nap­ra vál­toz­hat, érde­mes elő­re gondolkodni.

Fizikai vagy online vásárlás?

Nekünk nem tisz­tünk eldön­te­ni, saját fele­lős­sé­gé­re és lehe­tő­sé­ge­i­nek meg­fe­le­lő­en, ki milyen meg­ol­dást válasszon, de abban biz­to­sak vagyunk, hogy leg­töb­ben most az online vásár­lás mel­lett dön­te­nek majd. Így, ha azt sze­ret­néd, hogy idő­ben meg­ér­kez­ze­nek hoz­zád az adni kívánt aján­dé­kok, már most érde­mes elin­dí­ta­ni a ren­de­lé­se­ket. (Hiszen nem ter­hel­he­tők sem a gyár­tók, sem a futár­szol­gá­la­tok a végtelenségig…)

Az ajándékválasztás most életekre lehet befolyással

Mivel az évek során a kará­csony egy­faj­ta roha­nós, mű-csil­lo­gás­ban és meg­fe­le­lés­kény­szer­ben úszó ünnep­pé fajult el, idén érde­mes több időt for­dí­ta­ni a befe­lé for­du­lás­ra, és ezzel együtt olyan aján­dé­kok mel­lett dön­te­ni, ame­lyek nem csak egy­szer, a fa alatt jelen­te­nek örö­met, hanem annál (sok­kal) tovább.

Multicégek helyett à kisebb manufaktúrák, helyi vállalkozások

Egyrészt, a mul­ti­cé­gek leter­helt­sé­ge szin­te biz­to­san hatal­mas lesz, más­részt, ők nagy való­szí­nű­ség­gel nem veszé­lyez­te­tet­tek. Nemcsak haza­be­szél­ni sze­ret­nénk, hiszen nálunk tovább­ra is kielé­gí­tő a for­ga­lom; viszont sokan kerül­tek kiszol­gál­ta­tott hely­zet­be a kisebb gyár­tók / for­gal­ma­zók közül.

Olyan egyszerű dolgokra gondolunk itt, mint…

 • Könyvet első­sor­ban ne nagy háló­zat­tól vegyél, hanem egy kisebb bolt­ból vagy antikváriumból,
 • Lakberendezési ter­mé­ke­ket ne fel­tét­le­nül nagy­áru­ház­ban sze­rezz be, hanem kéz­mű­ves ter­ve­zők­től, gyár­tók­tól vagy kisebb hazai forgalmazóktól,
 • Ha bort ven­nél, inkább köz­vet­le­nül a ter­me­lő olda­lá­ról ren­delj, vagy, amennyi­ben erre nincs mód, kisebb szak­bol­tok­ban nézz kör­be a hiper­mar­ke­tek helyett,
 • A most bezá­rás­ra kény­sze­rült, leve­gő­ben lógó helye­ket támo­gasd azzal, hogy aján­dék­ba pél­dá­ul élmény­kár­tyát, utal­ványt veszel tőlük.

Ajándék jelenre és jövőre

És, hogy milyen típu­sú aján­dé­kok­ban érde­mes most gon­dol­kod­ni? Egyrészt, olya­nok­ban, ami­nek JELENLEG nagyon lehet örül­ni, a körül­mé­nyek elle­né­re is.

Ilyenek az otthoni élményekhez hozzásegítő ajándékok:

 • tár­sas­já­té­kok,
 • köny­vek,
 • az ille­tő sze­mé­lyes hob­bi­já­hoz tar­to­zó aján­dék­öt­le­tek, mint: a fes­te­ge­tő­nek fes­ték és vászon, a bar­ká­cso­ló­nak a fel­sze­re­lé­sé­hez újabb dara­bok, a spor­tos­nak ehhez szük­sé­ges eszközök,
 • gaszt­ro-aján­dé­kok: minő­sé­gi borok, fűszer­ke­ve­ré­kek, ola­jok, kávék, teák,
 • lak­be­ren­de­zé­si aján­dé­kok: dísz­pár­nák, gyer­tyák, illat­pál­cák, képek vagy fest­mé­nyek, vázák stb.

Egészséges életmódot, szépségápolást támogató ajándékok:

Tipp: a házi­lag, kéz­zel készí­tett koz­me­ti­kai és ehe­tő aján­dé­ko­kat inkább kerüld, mivel nem garan­tál­ha­tó a tel­je­sen ste­ril elkészítésük.

Az „amikor majd lehet…” élmény-ajándékok:

Azért ne csak olyas­mi kerül­jön a pakk­ba, ami majd egy­szer talán jó lesz, mert sen­ki nem sze­ret vára­koz­ni egy egyéb­ként is bizony­ta­lan hely­zet­ben. Ezek inkább közös aján­dé­kok legye­nek, kiegé­szí­tő jel­leg­gel a sze­mé­lye­sek mellé.

 • élmény­sé­ta-aján­dék­kár­tya,
 • sza­ba­du­ló­szo­ba-aján­dék­kár­tya,
 • főző­kur­zus-aján­dék­kár­tya,
 • múze­u­mi belépő-ajándékkártya.

Lehet‑e ilyen körülmények között meghitten ünnepelni, örülni az ünnepnek?

Természetesen, igen. Közhely, de ne azt tartsd a sze­med előtt, mai nincs, ami nem lehet, hanem figyelj arra, ami meg­ma­rad, ami szép lehet. A bezárt­ság most lehe­tő­sé­get biz­to­sít a befe­lé figye­lés­re, az ott­hon figyel­me­sebb, nem­csak „roha­nós, köte­le­ző” deko­rá­ci­ó­já­ra, a han­gu­lat­te­rem­tés­re, illet­ve a pon­to­sabb ter­ve­zés­re. (Mind az aján­dé­ko­kat, mind pél­dá­ul a menüt ille­tő­en.) A kará­csony bár­mi­lyen is, még­is­csak kará­csony: az év egyik leg­fon­to­sabb ünnep keresz­tény kul­túr­kör­ben, ami­nek ele­ve nem az a lénye­ge, hogy min­den töké­le­te­sen sike­rül­jön, hanem az, hogy sze­re­tet legyen – füg­get­le­nül attól, ki milyen szo­ká­sok és sze­re­tet­nyel­vek men­tén mutat­ja ezt ki.