Keresés az oldalon

Mit ajándékozzunk 2020-ban?

Mit ajándékozzunk 2020-ban?

Bár nor­mál eset­ben még kicsit korai len­ne erről beszél­ni, most, hogy a bol­tok bezá­­rá­­sa-kinyi­­tá­­sa nap­ról nap­ra vál­toz­hat, érde­mes elő­re gon­dol­kod­ni. Fizikai vagy online vásár­lás? Nekünk nem tisz­tünk eldön­te­ni, saját fele­lős­sé­gé­re és lehe­tő­sé­ge­i­nek meg­fe­le­lő­en, ki milyen meg­ol­dást válasszon, de abban biz­to­sak vagyunk, hogy leg­töb­ben most az online vásár­lás mel­lett dön­te­nek majd. Így, ha azt sze­ret­néd, hogy… Tovább

Édesanyának lenni…

Édesanyának lenni…

A tavasz a ked­venc évsza­kom. A szí­nek, az illa­tok, a meg­annyi virág, mind a tavaszt köszön­ti. Számomra a tavasz min­dig a vára­ko­zás jel­ké­pe volt. Várni, hogy újra éled­jen a Föld, hogy virág­ba borul­ja­nak a fák, hogy újból mezít­láb lehes­sen a fűben sétál­ni és hogy érez­zem a meg­annyi virág méz­édes illa­tát.  Jó pár évvel ezelőtt még… Tovább

A szeretet kifejezésének öt módja. Az ötödik szeretet-nyelv: testi érintés

A szeretet kifejezésének öt módja. Az ötödik szeretet-nyelv: testi érintés

„A sze­re­tet nyel­ve egye­te­mes. Ám ahá­nyan vagyunk, annyi­fé­le nyelv­já­rást beszé­lünk.” /Gary Chapman/ A sze­re­te­tét min­den­ki más­képp feje­zi ki. Van, aki könnye­dén, min­den lehet­sé­ges módon képes, rá. Van, aki nem tud­ja sza­vak­ba önte­ni, de tet­te­i­vel kife­je­zés­re jut­tat­ja. És van, aki­nek komoly prob­lé­mát jelent bár­mi­lyen módon elő­hív­ni a lel­ke mélyén szunnya­dó érzel­me­ket, így nem is cso­da, hogy a… Tovább

A szeretet kifejezésének öt módja. A harmadik szeretet-nyelv: ajándékozás

A szeretet kifejezésének öt módja. A harmadik szeretet-nyelv: ajándékozás

„A sze­re­tet nyel­ve egye­te­mes. Ám ahá­nyan vagyunk, annyi­fé­le nyelv­já­rást beszé­lünk.” /Gary Chapman/ A sze­re­te­tét min­den­ki más­képp feje­zi ki. Van, aki könnye­dén, min­den lehet­sé­ges módon képes, rá. Van, aki nem tud­ja sza­vak­ba önte­ni, de tet­te­i­vel kife­je­zés­re jut­tat­ja. És van, aki­nek komoly prob­lé­mát jelent bár­mi­lyen módon elő­hív­ni a lel­ke mélyén szunnya­dó érzel­me­ket, így nem is cso­da, hogy a… Tovább

A szeretet kifejezésének öt módja. Az első szeretet-nyelv: elismerő szavak

A szeretet kifejezésének öt módja. Az első szeretet-nyelv: elismerő szavak

„A sze­re­tet nyel­ve egye­te­mes. Ám ahá­nyan vagyunk, annyi­fé­le nyelv­já­rást beszé­lünk.” /Gary Chapman/ A sze­re­te­tét min­den­ki más­képp feje­zi ki. Van, aki könnye­dén, min­den lehet­sé­ges módon képes, rá. Van, aki nem tud­ja sza­vak­ba önte­ni, de tet­te­i­vel kife­je­zés­re jut­tat­ja. És van, aki­nek komoly prob­lé­mát jelent bár­mi­lyen módon elő­hív­ni a lel­ke mélyén szunnya­dó érzel­me­ket, így nem is cso­da, hogy a… Tovább

Baka Juli állj fel

Baka Juli állj fel

Babika nem volt óvó­dás. Szeretett vol­na óvo­dá­ba jár­ni, de a tanyát, az azt kör­be­öle­lő cso­dát, a nagy­ma­má­ja szár­nyai alatt nevel­ked­ve tapasz­talt mese­vi­lá­got nem tud­ta és nem is akar­ta fel­cse­rél­ni egy szá­má­ra isme­ret­len, más világ­ra. Sokszor pró­bál­ták haza­vin­ni, kecseg­tet­ték szebb­nél szebb ígé­re­tek­kel, de ő gyer­me­ki makacs­ság­gal ragasz­ko­dott füg­get­len, sza­bad éle­té­hez mely­ben oly maga­biz­to­san moz­gott. Nagymamájának, Mámikának… Tovább

Zselyke, a tacskólány

Zselyke, a tacskólány

Nem volt neve, csak egy nyúl­ket­re­ce. Abban ten­get­te kilá­tás­ta­lan, szűk­re sza­bott kis éle­tét. „Gazdája” úgy ter­vez­te, mini­má­lis befek­te­tés­sel nagy hasz­not fog neki hoz­ni ez a kis lény. Nem ete­ti túl, víz és szá­raz kenyér­héj bőven elég, sza­po­rít­ja, ahány­szor csak tud­ja, utá­na meg… És itt meg­sza­kad ez a „gyö­nyö­rű­en” kita­lált, nagy hasz­not hozó tör­té­net, ugyan­is az élet… Tovább

Nyóz lej doamna

Nyóz lej doamna

Jött a vizes ember. Tudtuk, hogy jön­ni fog, de nem vár­tuk. Nagyon nem. Reggeltől ő volt a téma, ma kell jöj­jön, le fog­ja olvas­ni az órát. Le kell másszon az akná­ba, a múlt­kor is mor­gott. Na de hát mind morog­hat, mért nem szü­le­tett gróf­nak, akkor nem kéne aknák­ba mász­kál­jon és órát olvas­son. Vagy tanul­ha­tott vol­na más… Tovább

Mi így szeretjük

Mi így szeretjük

Nagytatánk ügyes kicsi szé­kely ember volt. A szó szo­ros értel­mé­ben. Kinézete akár a Fából fara­gott király­fi, öntör­vé­nyű, makacs, saját útját járó, ter­mé­szet­ben élő. Kevesen értet­ték és ő nem is akar­ta, hogy ért­sék. Csak jár­ta a maga útját. Jól, rosszul, öntör­vé­nyű­en és sza­ba­don. Nem volt a sza­vak embe­re. Tetteivel, öntör­vé­nyű­sé­gé­vel taní­tott. Ritkán szólt, velő­set. Ezek a… Tovább

Még tíz tojás

Még tíz tojás

Pár évvel ezelőtt igen kilá­tás­ta­lan hely­zet­be keve­red­ve meg­lá­to­gat­tam nagy­szü­le­i­met. Minden össze­ku­szá­ló­dott ben­nem, kér­dé­sek, vála­szok majd ezek elhes­se­ge­té­se, újabb kér­dé­sek, más vála­szok és csak kavar­gott az egész. Ebben a kusza­ság­ban egy dolog volt szá­mom­ra egy­ér­tel­mű: nagyi­ék­nál ott lesz a meg­nyug­vás, meg­hall­gat­nak és vala­mi nagyon bölcs meg­ol­dást java­sol­nak. Elmentem, leül­tem és hosszas hall­ga­tás után elkezd­tem mesél­ni. Csendben kivár­ták,… Tovább