Keresés az oldalon

Fiatalon tartó illatok – gyógynövények, illóolajok

Fiatalon tartó illatok – gyógynövények, illóolajok

Léteznek‑e illatok, amelyek fiatalon tartanak? Nos, a genetikát nem lehet átírni, de a lélek állapota hat a testre… A lélek pedig bizonyos illatokkal frissen, fitten, fiatalon tartható.

#1. fiatalon tartó illat: a grapefruit illóolaja

A gra­pef­ru­it illa­ta, illet­ve illó­ola­já­nak belé­leg­zé­se, páro­log­ta­tá­sa több szem­pont­ból is figye­lem­re mél­tó, ami a fia­tal­ság meg­őr­zé­sét ille­ti. Egyrészt, nagyon fris­sí­tő, len­dü­le­tet adó hatá­sa van; más­részt segí­ti a fáradt izmok, ízü­le­tek fris­sí­té­sét is. Ami pedig még fon­tos vele kap­cso­lat­ban, hogy a szennye­zett bőr­re fer­tőt­le­ní­tő hatás­sal van, vagy­is a szennye­zé­sek miat­ti bőr­öre­ge­dés las­sí­tá­sá­ban is segíthet.

#2. fiatalon tartó illat: a bazsalikom

Akár szá­rí­tott for­má­ban, akár illó­olaj­ként, a bazsa­li­kom­mal talál­koz­ni fia­tal­ság­ér­zet-foko­zó hatá­sú. Tisztítja a tuda­tot, javít­ja a kon­cent­rá­ci­ót, miköz­ben a lélek sza­bad­ság­ér­ze­tét is képes erősíteni.

#3. fiatalon tartó illat: borsmenta és a mentás illóolajok

A léleg­zés nagyon fon­tos mind a men­tá­lis egész­ség, mind a fizi­kai len­dü­let meg­őr­zé­sé­ben. Az oxi­gén­hi­á­nyos álla­pot nem­csak rosszul esik, hanem a sej­tek oxi­gén-ellá­tott­sá­gá­nak rom­lá­sa az idő előt­ti öre­ge­dés lát­ha­tó tüne­te­it is elő­idéz­he­ti. A fej, az agy fris­ses­sé­gé­ről nem is beszél­ve! Minden men­tás illat támo­gat­ja a tisz­tább léleg­zet­vé­telt, mind­emel­lett pedig fel­fris­sí­te­nek és fáradt­ság ese­tén is segí­te­nek a könnyebb pihe­nés­ben, illet­ve az erő visszanyerésében.

#4. fiatalon tartó illat: kakukkfű

Haszonlóan a bazsa­li­kom­hoz, akár illó­olaj for­má­já­ban, akár szá­rít­va, a kakukk­fű cso­dás hatás­sal van az ember szer­ve­ze­té­re, köz­ér­ze­té­re. Frissíti a leve­gőt, és ugyan­így a tudat­ra is tisz­tí­tó hatást gyakorol.

#5. fiatalon tartó illat: lime illóolaj

Akár cél­zot­tan illó­olaj­ként veszed, akár csak a héját szi­ma­to­lod, a lime illa­tá­nak belé­leg­zé­se erős ener­gi­zá­ló hatás­sal ren­del­ke­zik. Emellett, min­den­fé­le-faj­ta bőr­ke­ze­lést támo­gat, mivel pórus­tisz­tí­tó hatá­sa van, ha páro­log a helyi­ség­ben. Így, ha éppen arc­ke­ze­lés, erő­sebb arc­tisz­tí­tás vagy akár hám­lasz­tás után vagy, a koz­me­ti­kai hatá­sok folya­ma­ta­it meg tudod támo­gat­ni egy kis lime-illóanyaggal.

#6. fiatalon tartó illat: a levendula

A leven­du­lá­ról vég­te­len hosszan lehet­ne érte­kez­ni, mennyi pozi­tív, sze­ret­he­tő, kel­le­mes tulaj­don­sá­ga van! Ami a fia­tal­sá­got ille­ti, nem vélet­le­nül kerül bele szá­mos anti-aging koz­me­ti­kum­ba, hiszen táp­anya­gok­ban gaz­dag és anti­bak­te­ri­á­lis hatás­sal is bír. Ugyanez igaz akkor is, ha páro­log­ta­tod, illó­olaj­ként vagy pél­dá­ul simán csak egy kis­pár­ná­ból is kiárad Rád az illata.

#7. fiatalon tartó illat: a kamilla

A gyul­la­dás­csök­ken­tő hatá­sú gyógy­nö­vény inha­lá­lás­sal segít a bőrt fer­tőt­le­ní­te­ni, nyug­tat­ni, míg „simán” szá­ra­zon belé­le­gez­ve tes­tet és lel­ket is nyug­tat­ja, támo­gat abban, hogy kisi­mul­tab­bá válj 🙂

Napsugár, gyógynövényes alvó/pihenőpárna 10-féle gyógynövénnyel 35x45 cm

Napsugár gyógy­nö­vé­nyes alvó/pihenőpárna 10-féle gyógy­nö­vénnyel 35x45 cm

Lendület és szép bőr minél tovább – alvással!

Az alvás az egyik leg­ha­té­ko­nyabb szé­pí­tő, gyó­gyí­tó és fia­ta­lí­tó. Mély, minő­sé­gi alvá­si idő­vel a szer­ve­ze­ted­nek segí­tesz rege­ne­rá­lód­ni, így töb­bek közt a bőröd­nek is, amely a leg­ki­ter­jed­tebb szer­ve az ember­nek. Elég csak egy­szer-egy­szer meg­fi­gyel­ned, hogy milyen jegyek lát­sza­nak a bőrö­dön 4–5, illet­ve 7–8 óra alvás után, az ered­mény pedig magá­ért beszél majd. A sze­mek csil­lo­gób­bak és kevés­bé kari­ká­sak, a rán­cok pedig nem annyi­ra lát­vá­nyo­sak akkor, ha kial­szod magad. Szó sze­rint kisi­mít az alvás.

A Szénafüvek Családi Manufaktúra gyógynövényes pihenő- és alvópárnái segítenek a mélyebb alvásban, levendulával és másik 9 gyógynövénnyel illatoznak. Minden feltételt megteremtenek ahhoz antibakteriális hatásukkal, hogy kisimultra aludd magad!