Keresés az oldalon

5 mindennapi kellemetlenség, amin sópárnával segíthetsz

5 mindennapi kellemetlenség, amin sópárnával segíthetsz

Vannak olyan mindennapi kisebb nyavalyáink, amelyek meg tudnak akasztani egy egész napot, elrontják az ember kedvét, és másra se vágyunk ilyenkor, mint egy kis enyhítésre. A Szénafüvek közérzetjavító gyógynövényes sópárnái számos esetben kellemes kiegészítő lehetőséget kínálnak ilyen helyzetekben – a cikkben pedig azt írjuk le, pontosan milyen „mindennapi kellemetlenség” esetén & hogyan tudod alkalmazni őket.

Gyógynövényes sópárna, ha megfáztál

Ilyenkor nincs fon­to­sabb, mint a könnyebb, tisz­tább léleg­zés! Ha kis­sé legyen­gült az immun­rend­szer, netán meg­ár­tott a hideg idő, akkor a sópár­na legyen kéz­nél. Népi meg­fi­gye­lé­sek sze­rint a lég­zés könnyí­té­sé­ben segít­het az anti­bak­te­ri­á­lis só és a ben­ne talál­ha­tó 4 gyógy­nö­vény jóté­kony hatá­sa. Illata, belé­leg­zé­se köz­ér­zet­ja­ví­tó, nyu­god­tabb han­gu­la­tot is ered­mé­nyez egy­út­tal. A pár­na fel­me­le­gí­té­sé­vel még tovább fokoz­ha­tó a hatás.

Használata: tedd más­fél perc­re a mik­ró­ba, majd a meleg pár­nát helyezd az arcod­ra, fejed­re, mell­ka­sod­ra – ahol kényel­mes, jól­eső – és dőlj hát­ra relaxálni!

„Gyakran küsz­kö­döm fel­ső­lég­úti pana­szok­kal, bedu­gul az orrom. Mióta a gyógy­nö­vé­nyes sópár­ná­to­kat hasz­ná­lom, vég­re át tudom alud­ni az éjszakát.”

K. Gergő

Gyógynövényes sópárna, ha fáj a fejed vagy migrén gyötör

A fej­fá­jás, plá­ne, ami­kor mig­ré­nes ere­de­tű, könnyen kereszt­be tud­ja szel­ni a tel­jes napot, átír­ja a prog­ra­mot, elront­ja a han­gu­la­tot is. Nem cso­da, hogy az ember minél gyor­sab­ban meg­ol­dást akar talál­ni rá! A Szénafüvek sópár­na köz­ér­zet­ja­ví­tó és ella­zí­tó hatá­sát néhány perc után érzed majd, népi meg­fi­gye­lé­sek pedig azt iga­zol­ják, hogy a fáj­da­lom mér­sék­lé­sé­ben is segíthet.

A sópár­nát így tudod alkal­maz­ni fej­fá­jás ese­tén: kb. 30 perc alatt hűtsd le a hűtő­ben – bát­rab­bak a fagyasz­tó­ba is bete­he­tik – majd 20 per­cig, vagy amíg jól­esik, helyezd a fejed azon részé­re, ami fáj. Dőlj le, rela­xálj, add át magad a gyógy­nö­vé­nyes illatnak!

A Szénafüvek gyógynövényes sópárnák a legnépszerűbb termékeink közé tartoznak, szívmelengető véleményeket írnak róluk a Vásárlóink időről-időre. A tiszta, sóbányákból származó só, azaz kősó mellé 4 ellenőrzött forrásból származó gyógynövény keveréke kerül szárított formába. Levendula + borsmenta kamilla + citromfű: ezek illatát árasztja magából minden Szénafüvek sópárna, és ez a 4 fantasztikus gyógynövény fel is erősíti egymás hatását.

Gyógynövényes sópárna menstruációs görcsökre

Nem tabu­té­ma menst­ru­á­ció: nők mil­li­árd­jai esnek át raj­ta havon­ta, ter­mé­sze­tes vele­já­ró­ja az élet­nek. Viszont a gör­csök már nagyon sok kel­le­met­len­sé­get okoz­hat­nak, sokan ilyen­kor szin­te kép­te­le­nek dol­goz­ni, kon­cent­rál­ni is. Ha nem áll sem­mi­lyen szer­vi baj a hát­tér­ben, sok­szor segít­het népi meg­fi­gye­lé­sek sze­rint a fel­me­le­gí­tett sópár­na. A meleg érze­te a görcs oldá­sá­ban jóté­kony sze­re­pet tölt be, míg az anti­bak­te­ri­á­lis hatá­sú kősó és a cso­dás gyógy­nö­vé­nyek a görcs és a tel­jes test (meg lélek :)) ella­zí­tá­sá­ban hatásosak.

A sópár­na alkal­ma­zá­sa: fel­me­le­gí­tett for­má­ban érde­mes az alhas­ra ten­ni, majd kényel­mes pozí­ci­ó­ban elhe­lyez­ked­ni és pihen­ni vele.

Gyógynövényes sópárna, ha fáj a fogad

Fogfájás ese­tén a leg­job­ban eső érzés vala­mi­lyen hűs nyo­más az érzé­keny terü­le­ten, amíg el nem jut fog­or­vos­hoz az ember. Ebben lehet segít­sé­gül hív­ni a Szénafüvek sópár­ná­it, ame­lyek az arc­ra vagy az arc alá téve már támo­gat­ják is az ella­zu­lást. Népi meg­fi­gye­lé­sek alap­ján pedig a fáj­da­lom oldá­sá­ban is sze­re­pet játsz­hat az alkalmazásuk.

Alkalmazása: hűtsd le hűtő­ben, gön­gyöld össze, és nyomd a kér­dé­ses felü­let­re vagy feküdj rá!

Gyógynövényes sópárna, ha fáj a füled

Amikor gye­re­kek vol­tunk és meg­fáz­tunk vagy fájt a fülünk, a nagy­ma­mánk zok­ni­ba töl­tött kősót, szá­rí­tott gyógy­nö­vé­nye­ket, majd ezt meg­me­le­gí­tet­te. A zok­nik kivá­lasz­tá­sa szin­te ritu­á­lé volt, ilyen­kor ugyan­is jó szí­nes, direkt ilyen célok­ból fél­re­tett fuszek­lik közül választ­hat­tuk ki, melyik legyen a mi köz­ér­zet­ja­ví­tó őrünk. Nemcsak meleg sózok­nit kap­tunk ilyen­kor egyéb­ként, hanem jófé­le lépes­mé­zet is nyalogathattunk.

Alapvetően a Szénafüvek gyógy­nö­vé­nyes sópár­ná­i­hoz is ez adta az ötle­tet, ezért olyan élénk, vidám több­nek közü­lük a min­tá­za­ta is. Fülfájás ese­tén egy­sze­rű­en csak mele­gítsd meg, majd ahogy kényel­mes, kicsit össze­gön­gyöl­ve vagy akár lapo­san, tedd a fájós füled alá. Népi meg­fi­gye­lé­sek iga­zol­ják köz­ér­zet­ja­ví­tó és fáj­da­lom­ra jóté­ko­nyan ható képességeit.

A sópárnák elég intenzívek, így kisgyerekek esetén inkább a gyógynövényes kispárnák alkalmazását javasoljuk. Ugyanaz a 4 gyógynövény kapott bennük helyet, csak tönkölypelyva-töltettel a só helyett; 2 éves kor felett ajánlott a használata. Nagyobb gyerekeknek a sópárnát is nyugodtan adhatod már 🙂