Keresés az oldalon

Túl a giccsen: a Bálint-nap története és régi magyar hagyományai

Túl a giccsen: a Bálint-nap története és régi magyar hagyományai

Bálint-nap, Valentin-nap: február 14‑e egyre inkább itthon is a „szerelmesek napjaként” van benne a köztudatban. Lehet szeretni, lehet utálni, lehet ünnepelni vagy elkerülni, egy biztos: létezik. Azonban a virágküldős-lufivevős-kötelezően szerelmes ünneplésen kívül, roppant érdekes történetek és hagyományok köthetők ehhez a naphoz, amelyek jóval túlmutatnak giccses mivoltán.

Már az ókorban is ünnepelték a Bálint-napot

Pogány ünnep­ként a Bálint-nap jelen volt már évez­re­dek­kel ezelőtt is az embe­ri­ség éle­té­ben: az óko­ri Rómában feb­ru­ár 15-én egy fon­tos ter­mé­keny­sé­gi ünne­pet tar­tot­tak, amely során a részt­ve­vők Lupercus istent sze­ret­ték vol­na kien­gesz­tel­ni egy mai szem­mel igen­csak fur­csa szo­kás­sal. Este ugyan­is az ünne­pen egy fiú és lány szin­te mez­te­le­nül sza­ladt át a váro­son, kezük­ben ritu­á­lis kor­báccsal, ame­lyet hasz­nál­tak is az útjuk­ba aka­dó járó­ke­lő­kön. A fia­tal nők gyak­ran maguk keres­ték a kor­báccsal való talál­ko­zás lehe­tő­sé­gét, hiszen az tisz­ta­sá­got és gyer­mek­ál­dást ígért.

Ezt köve­tő­en pedig, az ünnep foly­ta­tá­sa­ként, a fia­tal egye­dül­ál­lók köré­ben sza­bad sze­re­tő­vá­lasz­tás követ­ke­zett: haja­don lányok egy nagy edény­be rej­tet­ték a cet­lik­re fel­írt nevü­ket, a fiúk ebből húz­tak, majd a vélet­len­sze­rű­en össze­sor­solt párok aztán együtt töl­töt­ték az ünne­pet. (Sőt, gyak­ran annyi­ra egy­más­ra talál­tak, hogy házas­ság lett a dologból.)

Szent Bálint / Valentin

Az ünnep keresz­tény ere­de­te pedig név­adó­já­hoz köt­he­tő, (és még min­dig az óko­ri Rómában vagyunk): Szent Bálint a sze­rel­me­sek, jegye­sek, friss háza­sok védő­szent­je volt. A legen­da sze­rint, ami­kor is II. Claudius csá­szár keresz­tény hite miatt kivég­zés­re ítél­te, Bálint vissza­ad­ta a látá­sát bör­tön­őre vak lányá­nak – még­hoz­zá a hité­nek ere­jé­vel. Február 14-én, mielőtt elvet­ték vol­na az éle­tét, hagyott egy búcsú­le­ve­let a lány­nak, raj­ta az alá­írás­sal: „A Te Bálintod”. Állítólag innen ered a sze­rel­me­sek nap­já­ra jel­lem­ző üze­net­kül­dés szokása.

496-ban I. Geláz pápa betil­tot­ta a feb­ru­ár 15-ére eső Lupercalia-ünne­pet, és elren­del­te, hogy majd­nem nap­ra pon­to­san ekkor, 14-én Szent Bálintra emlé­kez­ze­nek. Így vált aztán lépés­ről lépés­re a sze­rel­me­sek és a sze­rel­mes üzent­vál­tá­sok ünne­pé­vé a Valentin-nap.

Magyar hagyományok Bálint-napon

A ma ismert módon csak a rend­szer­vál­tást köve­tő­en kezd­tük itt­hon ünne­pel­ni a sze­rel­me­sek nap­ját, ám már koráb­ban is, réges-rég­re vissza­nyú­ló­an fon­tos nap volt feb­ru­ár 14‑e. Szerelem helyett azon­ban a tavaszt vár­ták ilyen­kor 🙂 Bizonyos népi meg­fi­gye­lé­sek arról szá­mol­nak be, hogy jel­lem­ző­en feb­ru­ár 14-én szó­lal­nak meg újra a vere­bek, és ekkor tér­nek vissza a ger­lék is.

Figyelték ezen a napon az idő­já­rást, amely segí­tett meg­mon­da­ni, milyen ter­més vár­ha­tó az adott évben: a szá­raz, hideg idő jót jelen­tett. A nép­szo­ká­sok sze­rint Bálint-nap­kor kezd­ték el meg­met­sze­ni a gyü­mölcs­fá­kat, a sző­lőt, páro­sí­ta­ni az álla­to­kat, tojá­sok­ra ültet­ni a kot­ló­so­kat; az a cser­je pedig, ame­lyet feb­ru­ár 14-én ültet­tek el, a hagyo­má­nyok sze­rint szép jövő­re számíthatott.

Emellett azért a szerelemhez köthető népszokásokról is olvashatók beszámolók:

  • Szív alakú gyógynövényes alvó/pihenőpárna 10 féle gyógynövénnyel

    Szív ala­kú gyógy­nö­vé­nyes alvó/pihenőpárna 10 féle gyógynövénnyel

    A Bálint-nap reg­ge­lén vál­tott sze­rel­mes csók sze­ren­csét hoz.

  • Ha egy fia­tal­asszony fél­be­vág ezen a napon egy almát, a magok szá­ma meg­mu­tat­ja, hány gyer­me­ke szü­le­tik majd.
  • Ha egy haja­don veréb­bel talál­ko­zik, sze­gény, de bol­dog házas­sá­ga lesz.
  • Ha ten­ge­lic száll el felet­te, akkor pedig gaz­dag férj­re számíthat.
  • Meg kell gyúj­ta­ni egy szál gyu­fát, s ami­lyen irány­ba az elégé­se­kor dől, onnan fog érkez­ni a sze­rel­mes társ.
  • Ha babár­le­ve­let rejt egy haja­don a pár­ná­ja alá, meg fog­ja álmod­ni a jöven­dő­be­li­je nevét.

Szerezz örömet valakinek, akit szeretsz – vagy egyszerűen csak magadnak – Bálint-napra is! Válassz gyógynövényes párnáink közül, amelyek babona nélkül segítenek hozzá a békés, nyugodt álomhoz – népi megfigyelések által igazolva, a gyógynövények erejével.