Keresés az oldalon

5 csodás dolog, amire fel tudod használni a szárított gyógynövényeket (a teán kívül)

5 csodás dolog, amire fel tudod használni a szárított gyógynövényeket (a teán kívül)

Neked is van otthon szárított gyógynövényed, amivel nem tudod, mi legyen? Egyszer-egyszer felhasználtad, aztán azóta ott van a zsákjában, várva sorsa jobbra fordulását. Találtunk Neked 5 szuper ötletet, amivel végre kreatívan és hasznosan tudod hasznosítani az otthoni szárított gyógynövényeket! 😊

#1. Kézműves gyógynövényes házi szappan vagy fürdőgolyó

Számos recept kering az inter­ne­ten, hogyan is készít­hetsz házi kéz­mű­ves szap­pant vagy für­dő­go­lyót! Ha az ere­de­ti ötlet sze­rint nem is sze­re­pel szá­rí­tott gyógy­nö­vény a házi recept­ben, Te nyu­god­tan bolon­dítsd meg egy kicsit. A gyógy­nö­vé­nyek ugyan nem olvad­nak el, de ilyen kicsi tétel­ben dugu­lást sem okoz­nak a lefolyódban.

Szebb, rusz­ti­ku­sabb és ter­mé­sze­te­sebb ered­ményt érhetsz el szá­rí­tott gyógy­nö­vé­nyek hoz­zá­adá­sá­val. Nézzük, melyek ille­nek ezek­hez a koz­me­ti­ku­mok­hoz legjobban!

 • leven­du­la,
 • bors­men­ta,
 • roz­ma­ring,
 • bazsa­li­kom.

#2. Házi fűszerolaj vagy fűszersó

Nagyon egy­sze­rű össze­rak­ni eze­ket a ter­mé­sze­tes íze­sí­tő cso­dá­kat, a gyógy­nö­vé­nyek pedig szu­pe­rek olaj­ba vagy sóba kever­ve is. Mindkét eset­ben érde­mes kivá­lasz­ta­nod egy konk­rét ízvi­lá­got, mielőtt neki­állsz a kever­ge­tés­nek, pél­dá­ul az alábbiakból:

 • magya­ros,
 • medi­ter­rán,
 • cit­ro­mos.

A magya­ros­ban a klasszi­kus magyar fűsze­rek, a pap­ri­ka, a bors vagy a fok­hagy­ma mel­lé az ízvi­lág­hoz illő gyógy­nö­vé­nyek a roz­ma­ring, a boró­ka­bo­gyó, a majo­rán­na és a zsálya.

A medi­ter­rán kony­ha ren­ge­teg gyógy­nö­vényt hasz­nál íze­sí­tés­re, ebben a keve­rék­ben egy­aránt helyet kap­hat a leven­du­la, az ore­gánó, a bazsa­li­kom, a cit­rom­fű és a bors­men­ta is.

A cit­ro­mos keve­rék­be, legyen az olaj vagy fűszer­só, szu­pe­rül illik gyógy­nö­vé­nyek közül a cit­rom­fű, a mus­tár­mag és a bor­si­ka­fű, ter­mé­sze­te­sen a külön­bö­ző bors­fé­lék és a szá­rí­tott cit­rom­héj mellett.

#3. Gyógynövényes illatzsákok

Illatosításra hasz­nál­ha­tod ott­ho­nod­ban, vagy akár aján­dék­ba is adha­tod a kis gyógy­nö­vé­nyes illat­pár­na-zsá­ko­kat. Ez egy olyan „recept”, amit nem kell varr­ni, így  kéz­ügyes­ség nél­kül is könnye­dén fel tudod hasz­nál­ni bele a gyógynövényeket.

Ami fon­tos, hogy min­den­képp erős illa­tú gyógy­nö­vé­nye­ket válassz hoz­zá. A szá­rí­tott gyógy­nö­vé­nyek aro­má­ja per­sze nem olyan inten­zív, mint a fris­se­ké, de sok együtt sok­ra megy – ha az aláb­bi­ak­ból van ott­hon Neked, akkor már készül­het is az illatpárna-zsák:

 • leven­du­la – ez a leg­jobb alap­ja min­den illatzsáknak;
 • bors­men­ta – bár önma­gá­ban is cso­dás illa­ta van, képes a töb­bi gyógy­nö­vény illa­tát is felerősíteni;
 • zsá­lya – szin­tén egy erős illa­tú gyógy­nö­vény, ami­vel érde­mes számolni;
 • kamil­la – az egyik ked­ven­cünk a lágy, erdőt-mezőt meg­idé­ző illata…

De tény­leg bár­mit bele­te­hetsz, ami fel­hasz­ná­lá­sá­ra vár­va kal­ló­dik otthon!

Egyszerűen csak fogj egy kerek pamut-anya­got – pl. kido­bás­ra szánt ruha­da­rab­ból is kivág­ha­tod – és töltsd a köze­pé­be a gyógy­nö­vé­nye­ket; majd zárd össze, tekerd meg felül, hogy zsák for­ma legyen, és kösd meg spár­gá­val. Húzd erős­re, és akkor fel­akasz­ta­ni is fel tudod majd anél­kül, hogy szétesne.

#4. Álomhozó tejes ital levendulával

Ha még nem járt le az ott­ho­ni, fogyasz­tás­ra is alkal­mas szá­rí­tott leven­du­lád sza­va­tos­sá­ga, for­ralj össze egy teás­ka­nál­nyit egy bög­re tej­jel vagy növé­nyi ital­lal! Miután kész, szűrd le, hagyd kicsit kihűl­ni, majd keverj el ben­ne egy kis mézet – sely­mes álla­gú mézek­kel, pél­dá­ul rep­ce­méz­zel nagyon finom lesz. Segít, hogy könnyeb­ben elaludj és nyu­god­tabb legyen az éjszakád.

#5. Pórusfinomító arctonik gyógynövényekkel

A toni­zá­lás az arc­tisz­tí­tást köve­tő lépés a szép­ség­ápo­lás­ban. Célja, hogy a póru­sok össze­hú­zód­ja­nak, fino­mab­bá és kevés­bé lát­ha­tó­vá vál­ja­nak, miköz­ben a bőr elő­ké­szül­het az ápo­ló, hid­ra­tá­ló ható­anya­gok befo­ga­dá­sá­ra. Gyógynövényekkel is készít­hetsz pórus­fi­no­mí­tó arc­to­ni­kot, nem csak bol­ti vál­to­za­tok vár­nak Rád bőr­ápo­lás cél­já­ból! Ehhez keverj össze:

 • 2,5 dl gyógy­nö­vé­nyes for­rá­za­tot és
 • 2 evő­ka­nál almaecetet.

Zsírosabb bőr­re bors­men­tát és roz­ma­rin­got, szá­raz bőr­re kamil­lát, nor­mál bőr­re rózsát vagy leven­du­lát válassz.

Gyógynövényes párnák szakértőktől, szeretettel

Mi természetesen továbbra is párnákba töltjük a gyógynövényeket – és nem azért, mert feleslegessé váltak otthon! Már több, mint 10 éve készítjük Neked szorgosan az álomhozó tönkölypelyvás és légzéskönnyítő kősós-gyógynövényes párnáinkat… 😊

Neked még nincs? Itt az ideje beszerezni egy-egy darabot Magyarország első gyógynövényes párnáiból a szebb álmokért és tisztább lélegzetért.