Keresés az oldalon

Így teremtsd meg a hálószobád jó „karmáját”!

Így teremtsd meg a hálószobád jó „karmáját”!

Karma, nem kamra – ha netán félreolvastad volna! 🙂 A hálószoba hangulata, rendezettsége, illata, de még a színei is befolyásolják azt, milyen ott időzni. Ugyanúgy meghatározzák az alvásminőségedet, mint egyéb huncutságokat – vagyis, egy szó, mint száz, szentelj egy kis figyelmet a hálódnak!

Rend a lelke mindennek

Az, hogy hogyan érzed magad egy tér­ben, nagy­ban múlik annak ren­de­zett­sé­gén. Amint kint, úgy bent; vagy­is, ha a hálód ren­de­zet­len, az a lel­ke­det is befo­lyá­sol­ja majd. Marie Kondo, a híres japán rend­szak­ér­tő sze­rint, a háló­nak olyan hely­nek kell len­nie, ahol fel­töl­tőd­hetsz és fel­fris­sül­hetsz. Ehhez leginkább…

 • lágy fények­re van szükség;
 • vil­ló­dzó és zajos tévé­mű­so­rok helyett simo­ga­tó zené­re elal­vás előtt;
 • olyan tár­gyak­ra, kiegé­szí­tők­re, ame­lyek ked­ves élmé­nye­ket idéz­nek fel vagy vala­mi­ért fon­to­sak számodra;
 • rend­sze­re­sen – 2 heten­te – kimo­sott ágyneműre;
 • és heten­te átpor­szí­vó­zótt, fel­rá­zott, kiszel­lőz­te­tett matracra.

Örömhozó kiegészítők a hálószobában

Amellett, hogy szá­mod­ra jelen­tő­ség­gel bíró tár­gya­kat helye­zel el a szo­bá­ban, a töb­bi kiegé­szí­tőt is érde­mes tuda­to­san meg­vá­lasz­ta­ni. Kifejezetten kel­le­mes han­gu­la­tot és „jó kar­mát” terem­te­nek pél­dá­ul bizo­nyos szo­ba­nö­vé­nyek, sőt, egyes elmé­le­tek sze­rint ezek bol­dog­ság­ho­zó képes­ség­gel is bírnak.

Milyen növényeket válassz a hálószobába?

 • leven­du­la – a lila, illa­tos növény nem­csak cso­dás mező­kön terem, hanem cse­re­pes vál­to­zat­ban is kap­ha­tó. Nyáron kint, télen pedig bent érde­mes elhe­lyez­ni. A leven­du­la eny­hí­ti a szo­ron­gást, egyes kuta­tá­sok sze­rint pedig képes csök­ken­te­ni a pul­zus­szá­mot és a vér­nyo­mást, ha belé­leg­zed az illatát.
  A cse­re­pes vál­to­zat mel­lett ugyan­ez igaz a szá­rí­tott leven­du­lá­ra is – nem vélet­len, hogy MINDEN Szénafüvek pár­ná­nak ez az egyik fő összetevője!
 • orchi­dea – bár gon­do­zá­sa sok oda­fi­gye­lést igé­nyel, ha növény­ked­ve­lő vagy, a luxust és jólé­tet szim­bo­li­zá­ló orchi­dea cso­dás helyen lesz a háló­szo­bád­ban. Virágainak színe(i) han­gu­lat­ja­ví­tó hatás­sal lehet­nek Rád, a feng shui sze­rint pedig pozi­tív ener­gi­ák­kal bíró növény, és a helyi­sé­get is képes ezek­kel feltölteni.
 • vitor­la­vi­rág – ellen­tét­ben az orchi­de­á­val, ez egy rop­pant könnye­dén gon­doz­ha­tó növény. Egyike azok­nak a szo­bai virá­gok­nak, ame­lyek lég­tisz­tí­tó hatás­sal ren­del­kez­nek, szá­mos káros gázt és gőzt képe­sek sem­le­ge­sí­te­ni. Ennek a háló­szo­bá­ban jelen­tős sze­re­pe lehet, hiszen a tisz­tább, sti­mu­lá­ló hatá­sok­tól men­tes leve­gő segít, hogy nyu­god­tabb legyél és job­ban aludj.

Képek a falon – mit tegyél ki a hálószobában?

Ha ella­zu­lás­ra, nyu­ga­lom­ra, kap­cso­la­ti har­mó­ni­á­ra vágysz a háló­szo­bá­ban, érde­mes kerül­ni az erő­tel­jes szí­ne­ket és tola­ko­dó formákat.

Nyugalmat és kel­le­mes han­gu­la­tot teremt­het­nek az akva­rell-képek, ame­lyek mosott tónu­sa­ik­kal lágy­sá­got tük­röz­nek; illet­ve a külön­fé­le pozi­tív szim­bó­lu­mok, pél­dá­ul angya­lok, görög iste­nek is cso­dás kiegé­szí­tői lehet­nek a háló­szo­bá­nak. Ha sze­rel­met sze­ret­nél von­za­ni az éle­ted­be, kis mér­ték­ben meg­je­len­het­nek a vörös, a bor­dó, illet­ve a lila árnya­la­tai is egy-egy festményen.

Fotók közül inkább ter­mé­sze­ti hely­szí­ne­ket ábrá­zo­ló­kat válassz, mint váro­si képe­ket, az erdők, a mezők és a vizek is a nyu­godt, roman­ti­kus közeg meg­te­rem­té­sét segít­he­tik. Az, hogy milyen évszak jele­nik meg a képen, a sze­mé­lyi­sé­ged­től függ­het, nincs jó vagy rossz választás 🙂

A hálószoba illata befolyásolja, hogyan érzed magad benne

Nemcsak a háló­ban, hanem az ott­hon bár­mely szeg­le­té­ben hatás­sal van a lel­ki­ál­la­pot­ra is az, milyen illat az ural­ko­dó. Bizonyos aro­mák, pél­dá­ul a cit­rus­fé­lék, a ber­ga­mot, a jáz­min, vagy a már emlí­tett leven­du­la, ren­ge­te­get segí­te­nek abban, hogy kel­le­mes és pihen­te­tő legyen az ott­hon atmosz­fé­rá­ja. Emellett, egyes gyógy­nö­vé­nyek, mint a cit­rom­fű, a bors­men­ta, a kamil­la vagy a bazsa­li­kom is hoz­zá­já­rul­nak aro­má­ik­kal a könnyebb ella­zu­lás­hoz és segí­te­nek a depresszív, szo­ron­gó gon­do­la­tok elűzé­sé­ben is.

A gyógy­nö­vé­nyek illa­tát szá­rí­tott vál­to­za­ta­ik­kal és (tisz­ta) illó­ola­ja­ik­kal is könnyen elér­he­ted. Lehet kiakasz­ta­ni a háló­ban zsá­ko­kat, rácsöp­pen­te­ni az ola­jok­ból tex­til­anya­gok­ra, de pél­dá­ul a Szénafüvek gyógy­nö­vé­nyes alvó­pár­ná­kon is nyug­ta­tó illa­tok közt hajt­ha­tod álom­ra a fejed.

Párnák, a hálószoba lelkei

A pár­ná­hoz tár­sí­tott jelen­té­sek rendszerint…

 • a pihe­nés,
 • a támasz,
 • az ella­zu­lás,
 • az öle­lés,
 • a prak­ti­kus­ság,
 • és a kényelem.

Mindemellett per­sze, a dísz­pár­nák óta van a pár­nák­nak egy kimon­dot­tan deko­rá­ci­ós célú vonu­la­ta is, ami­ben a szép­ség, az ott­ho­nos­ság érze­te jele­nik meg. Épp ezért, sem az nem mind­egy, milyen pár­nán alszol, sem pedig az, milyen pár­nák­kal díszí­ted a hálószobádat.

Füvesasszony déd­anyánk 100+ éves recept­jei alap­ján, a mai kor nya­va­lyá­i­ra szab­va készít­jük alvó-, pihe­nő- és dísz­pár­ná­in­kat. Ezek külön­fé­le min­tá­za­tú pamut­hu­za­ta­ik alatt tön­köly­pely­vát és 10 féle gyógy­nö­vény keve­ré­két tar­tal­maz­zák, nem­csak békés és mély álmo­kat hoz­va, hanem egy­ben ella­zí­tó, tes­tet-lel­ket fris­sí­tő atmosz­fé­rát is teremtve.