Keresés az oldalon

Dobd fel a kedved gyógynövényekkel!

Dobd fel a kedved gyógynövényekkel!

Január harmadik hete az év legdepisebb időszaka – legalábbis, állítólag. Az ünnepi, majd újévi lendület alábbhagy, és csak azt látjuk, hogy előttünk van ez a végtelen tél, a hideg, a sötét… De nem kell ebbe az érzésvilágba belesüppedni, mert bizony Neked is megvan a lehetőséged arra, hogy feldobd a kedved!

Ami ebben a segítségedre lesz: egy csokornyi gyógynövény

  • LEVENDULA

A nya­rat, az illa­tos réte­ket, a nap­fényt idé­zi meg a leven­du­la, amit janu­ár­ban sem kell hanya­gol­nod! Szárított for­má­ban ilyen­kor is bár­mi­kor ren­del­ke­zés­re áll, és bár se fényt, se 28 fokos mele­get nem teremt kint, bent segít, hogy a ked­ved jobb legyen.

Milyen módokon tudod belecsempészni a napjaidba a levendulát?

Felejtsd el a ruhák közé helye­zett moly­zsá­kot, és gon­dolj a leven­du­lá­ra a jóked­ved meg­men­tő­je­ként! Nagyon sok pon­ton kerül­het egy-egy csi­pet szá­rí­tott leven­du­la a min­den­nap­ja­id­ba, pél­dá­ul házi készí­té­sű für­dő­bom­bá­hoz, für­dő­só­hoz adha­tod; ha fogyasz­tás­ra szánt vál­to­za­tot szer­zel, fűszer­só­ba vagy édes fűszer­ke­ve­rék­be is tehe­ted; utób­bi nagyon passzol süte­mé­nyek­hez, tur­mi­xok­hoz, for­ró cso­ki­hoz is.

És per­sze, az elal­vás­ban, rela­xá­ci­ó­ban is jóté­kony segí­tő! Bár nagyobb mennyi­ség­ben sti­mu­lá­ló hatá­sa ismert, meg­fe­le­lő arány­ban alkal­maz­va segít nyu­god­tab­ban, mélyeb­ben aludni.

Nem vélet­le­nül alko­tó­ele­me a 4 gyógy­nö­vé­nyes kicsi, illet­ve a 10 gyógy­nö­vé­nyes pihe­nő­pár­ná­ink­nak is a levendula.

  • ROOIBOS

Ha tél, akkor egy bög­re for­ró­ság, ha egy bög­re for­ró­ság, akkor tea! A klasszi­kus gyógy­te­ák­tól soka­kat ráz ki a hideg, de a rooi­bos egé­szen más elbí­rá­lás alá esik – még a teák­kal szkep­ti­ku­sok szá­má­ra is ked­velt ízvi­lá­gú, egy­szer­re fris­sí­tő és ella­zí­tó ital. Ez talán annak is köszön­he­tő, hogy, noha a saját aro­má­ja is finom, rend­kí­vül jól íze­sít­he­tő, lágy és édes­kés teafajta.

Mivel dobd fel / ízesítsd a vörös teát, azaz a rooibost?

Nagyon jól passzol­nak hoz­zá más gyógy­nö­vé­nyek, mint ami­lyen a cit­rom­fű vagy akár cik­künk első sze­rep­lő­je, a leven­du­la. Gyakran íze­sí­tik emel­lett akác­vi­rág­gal és men­tá­val is, aro­má­ját pedig az édes­kés, erő­tel­je­sebb fűsze­rek hang­sú­lyoz­zák iga­zán, pél­dá­ul a fahéj, a vaní­lia a méz vagy a karamell.

Teremts magadnak csodás, jókedvű téli délutánt egy bögre forró rooibos teával! Kövesd hozzá ezt a receptet:

  1. Főzz le 3 dl-nyi mennyi­ség­ben szá­las, jó minő­sé­gű rooi­bos teát, illet­ve ugyan­ennyi fahéjteát.
  2. A két teát fele-fele arány­ban keverd el a ked­venc csészédben,
  3. majd íze­sítsd akác­méz­zel. Langyos teá­ba tedd a mézet, hogy vita­min­tar­tal­ma meg­ma­rad­jon, de keverd el ala­po­san, hogy egyen­le­te­sen fel­ol­vad­jon benne!
  4. Ezután egy kevés sűrű tej­szín­nel engedd fel, amely lágyít­ja az íze­ket és öröm­te­li élménnyé vará­zsol­ja a tea-rituálédat!
  • CITROMFŰ

Isteni cit­ru­sos fris­ses­sé­ge saj­nos a téli hóna­pok­ban sokunk­nak hiány­zik, ám szá­rí­tott ver­zi­ó­ban ilyen­kor is élvez­he­tő, (a belő­le készí­tett teá­nak pedig egye­ne­sen ilyen­kor van sze­zon­ja). Kismítja a lel­ket és az ide­ge­ket, így meg­éri bele­csem­pész­ni a napjaidba!

Hogyan használd a jókedvhozó citromfüvet télen?

Felhasználási mód­jai igen­csak hason­ló­ak a leven­du­lá­é­hoz, bele­ke­rül­het saját készí­té­sű koz­me­ti­ku­mok­ba, fogyaszt­ha­tó önál­ló­an tea­ként vagy keve­rék része­ként, és fűszer­ke­ve­ré­kek­ben is össze lehet fut­ni vele. Főként zöld­fű­sze­res mixek­be kerül cit­rom­fű, ami azért is fon­tos, mert a leg­több zöld­fű­szer fan­tasz­ti­kus élet­ta­ni hatá­sok­kal bír.

Télen fon­tos, hogy a lel­ked mel­lett a tes­ted is meg­fe­le­lő­en táp­láld, hiszen keve­sebb jóté­kony anya­got fogyasz­tasz a hiány­zó nyers zöld­sé­gek, gyü­möl­csök miatt. Zöldfűszerekkel ezek ugyan nem pótol­ha­tók tel­je­sen, de a szer­ve­zet szá­mos vita­min­nal, ásvá­nyi anyag­gal ellát­ha­tó általuk.

Készíts otthon jókedvet hozó zöldfűszeres keveréket citromfűvel!

A cit­rom­fű mel­lett kerül­je­nek bele az aláb­bi szá­rí­tott gyógy­nö­vé­nyek és fűsze­rek: meté­lő­hagy­ma, roz­ma­ring, pet­re­zse­lyem, sze­re­csen­dió és füs­tölt só. Burgonyához és hús­fé­lék­hez is cso­dá­san felhasználható!

A leven­du­lá­hoz hason­ló­an, a cit­rom­fű is min­den ter­mé­künk­ben ott illa­to­zik. Szénafüvek gyógy­nö­vé­nyes pár­na akció janu­ár 31-ig: most akár 30% ked­vez­ménnyel lehet Tiéd a kisze­melt alvó­cim­bo­ra, csapj le rá, amíg meg nem teszi más…! 🙂