Keresés az oldalon

A Szénafüvek gyógynövényes párnák ápolása – tippek, tanácsok, kérdések és válaszok

A Szénafüvek gyógynövényes párnák ápolása – tippek, tanácsok, kérdések és válaszok

Szénafüvek gyógynövényes párnád igényel egy kevés törődést, ha szeretnéd minden alváskor örömödet lelni benne. Összegyűjtöttünk néhány fontos tudnivalót, illetve gyakori kérdésekre a válaszokat, hogy hosszú ideig illatos alvócimborád lehessen!

Mosható‑e a Szénafüvek gyógynövényes párna?

Nem, a töl­tet­tel együtt sem­mi­képp sem. A mosó­gép­ben bár­mi­lyen prog­ra­mon tönk­re­megy a pely­vás és a sós töl­tet is, így nem sza­bad a tisz­tí­tás­nak ezen mód­ját válasz­ta­ni. Ha csak a huza­tot sze­ret­néd kimos­ni, erre van mód, a 100%-os pamut­hu­zat nyu­god­tan tisz­tít­ha­tó gép­ben is. Ehhez nem kell mást ten­ned, mint kiszed­ni belő­le, és egy zár­ha­tó zsák­ban elten­ni a töltetet.

Miért nincs dupla huzatban egyik Szénafüvek gyógynövényes párna sem?

A válasz egy­sze­rű: a ben­ne talál­ha­tó jóté­kony hatá­sú anya­gok, pél­dá­ul a tön­köly­pely­vá­ból fel­sza­ba­du­ló kova­sav, illet­ve a gyógy­nö­vé­nyek illó­anya­gai a dup­la huza­ton keresz­tül nem len­né­nek képe­sek kel­lő mér­ték­ben kifej­te­ni a hatá­su­kat, még a mennyi­sé­gük növe­lé­sé­vel sem.

Ha nem mosással, akkor miként tudod karbantartani a Szénafüvek gyógynövényes párnádat?

Nagyon egy­sze­rű­en, gőzö­lés és napoz­ta­tás kombinációjával.

Egy gőzö­lő­gép­pel vagy gőzö­lős vasa­ló­val végezd el – fon­tos, hogy az esz­közt ne vidd túl közel, hiszen nem a gyű­rő­dé­sek eltá­vo­lí­tá­sa a cél, hanem hogy a gőz jóté­ko­nyan átjár­ja a pár­nát. Ezt köve­tő­en min­den­képp fon­tos, hogy meg­szá­rítsd, erre a sza­bad leve­gő meg­fe­le­lő. Hetente 1–2 alka­lom­mal, ami­kor süt a nap, egyéb­ként is érde­mes télen-nyá­ron pihen­tet­ni nap­fény alatt a párnákat.

Miért segít a gőz és a napfény?

A gőz fel­fris­sí­ti a pár­nák töl­te­tét, segít támo­gat­ni önfer­tőt­le­ní­tő folya­ma­ta­i­kat. Mind a pely­va, mind a gyógy­nö­vé­nyek, mind pedig a só anti­bak­te­ri­á­lis anya­gok, ezen ter­mé­sze­tük miatt nem tud­nak ben­nük meg­te­le­ped­ni a kór­oko­zók. Gőzöléssel ezt a képes­sé­gü­ket foko­zod. Épp ezért nem prob­lé­ma az sem, hogy nem mos­ha­tók a pár­nák, hiszen nem kell fél­ned a külön­fé­le fer­tő­zést oko­zó bak­té­ri­u­mok­tól, kártevőktől.

A nap­fény­re szin­tén az össze­te­vők­nek van szük­sé­ge: mint a nyá­ri mezőt, úgy a pely­vát és a gyógy­nö­vé­nye­ket is sti­mu­lál­ják a nap jóté­kony suga­rai, így fokoz­zák az illat­ki­bo­csá­tá­su­kat és hatá­sa­i­kat egy­aránt. Szó sze­rint „fel­töl­tik” a pely­vát és a gyógy­nö­vé­nye­ket, ame­lyek így újult erő­vel tud­nak segí­te­ni éjje­len­te a mélyebb, pihen­te­tőbb alvás­ban és tisz­tább lélegzetvételben.

Meddig őrzik meg illatukat a Szénafüvek gyógynövényes párnák?

Általában azt vár­ják a vásár­lók, hogy vala­mi egé­szen elké­pesz­tő, illó­olaj­hoz hason­ló illat-cuna­mit kap­nak a pár­nák­kal, ame­lyet min­den­nap és min­den éjjel tel­jes erő­vel érezhetnek.

Ez azon­ban nincs egé­szen így 🙂 Ha ilyen illat­ere­je len­ne a pár­nák­nak, az olyan gyógy­nö­vény-mennyi­ség­gel jár­na a töl­te­tük­ben, ame­lyek nem­hogy nem pihen­tet­né­nek, hanem dur­ván sti­mu­lál­ná­nak, sőt, érzé­keny­sé­gi reak­ci­ót is elő­idéz­het­né­nek. Füvesasszony déd­anyánk nagyon jól tud­ta a recep­tek össze­ál­lí­tá­sa­kor, hogy mennyi az annyi, már, ami a gyógy­nö­vény-mennyi­sé­ge­ket illeti.

A pár­nák illa­ta nem illó­olaj-sze­rű, sok­kal inkább egy vad­vi­rá­gos rét­re emlé­kez­tet: ben­ne van a gyógy­nö­vé­nyek illa­ta, a pely­va nyers, ter­mé­sze­tes aro­má­ja és a nap­fény maga is, amely táp­lál­ja eze­ket a növé­nye­ket. Akárcsak a par­fü­mök ese­tén, a pár­na illa­tá­hoz is könnyen hoz­zá­szo­kik az orrod, de nincs ezzel sem­mi baj! Rendszeres napoz­ta­tás­sal, a pár­nák fel­rá­zá­sá­val újra és újra elő­hoz­ha­tod az inten­zí­vebb, virá­gos mező­ket idé­ző aromákat.

Meddig őrzik meg állagukat a Szénafüvek gyógynövényes párnák?

Szénafüvek sópárna:

  • A gyógy­nö­vé­nyes sópár­nák állag-meg­őr­zé­se éve­kig tart, az egyet­len, amit tapasz­tal­hatsz, hogy néha picit pereghet a só. Nem kell meg­ijed­ni, nem fog kifoly­ni belő­le, egy­sze­rű­en ilyen önfe­jű, magá­nak utat törő a kősó természete.

Szénafüvek tönkölypelyva-párna

  • Ebben az eset­ben a pely­va az, ami meg­ha­tá­ro­zó. A tön­köly­bú­za héja, azaz a tön­köly­pely­va ugyan­is egy ned­ves­ség­ben gaz­dag, „buci tes­tű” anyag, ami idő­vel veszít víz­tar­tal­má­ból, és elkezd összetöppedni.
  • Épp ezért tölt­jük kimon­dot­tan pufi­ra a pár­ná­kat, hogy minél tovább hasz­nál­ni tudd őket. Ha első­re túl magas­nak érzed a Szénafüvek alvó­pár­ná­dat, szedj ki a tön­köly­pely­vás töl­tet­ből vala­mennyit egy zár­ha­tó tar­tó­ba, pl. csa­tos­üveg­be, és akkor tölts vissza belő­le a pár­ná­ba, ami­kor úgy érzed, kezd lapo­sab­bá válni.
  • Újszerű álla­gu­kat egyéb­ként kb. két évig őrzik meg a Szénafüvek tön­köly­pely­va töl­tet­tel ren­del­ke­ző párnái.

Vedd meg január folyamán még akciósan új Szénafüvek párnáidat – a kedvezményekért irány a webshop!