Keresés az oldalon

Vedd könnyedén a januárt: közérzetjavító gyógynövényes trükkök

Vedd könnyedén a januárt: közérzetjavító gyógynövényes trükkök

A legtöbb kutatás szerint január az év legfárasztóbb, leghosszabbnak tűnő hónapja, amikor testnek és léleknek egyaránt jól jön a kényeztetés. Ha az ünnepeket követően nincs időd rá, hogy eleget pihenj, és nem akarsz rögtön szabadságra menni sem, vesd be gyógynövényes trükkjeinket!

Reggeli felfrissülés gyógynövényekkel, ha nehezen indulnak a sötét, januári hajnalok

Megértjük, ha nem sze­ret­nél lemon­da­ni a ked­venc kávé­d­ról… De – csak csend­ben mond­juk – bizony van­nak olyan gyógy­nö­vé­nyek, ame­lyek sok­kal haté­ko­nyab­ban segí­te­nek fel­éb­red­ni, mint a feke­te nedű! Ha az új év, új élet jegyé­ben kísér­le­tez­nél vala­mi más­sal, az aláb­bi gyógy­nö­vé­nyes teá­kat érde­mes kipró­bál­nod a fris­sebb, üdébb és vidá­mabb ébredésért:

 • édes­kö­mény
 • ore­gánó
 • kakukk­fű
 • csa­lán
 • gyöm­bér

Alkalmazásuk során min­dig tartsd be pon­to­san a dobo­zon írta­kat, a gyógy­nö­vé­nyek­kel erő­tel­jes hatá­sa­ik miatt érde­mes óva­to­san bánni 🙂

Közérzetjavító fürdőzsák (sötétzöld)

Közérzetjavító für­dő­zsák (sötét­zöld)

A legfrissítőbb zuhany gyógynövényekkel

Bár a kin­ti hideg után este elké­pesz­tő­en jól tud esni egy for­ró für­dő, télen érde­mes reg­gel­re idő­zí­te­ni egy gyors zuhanyt. Ez ugyan­is segít fel­éb­red­ni, a janu­á­ri sötét, hideg, fáradt reg­ge­le­ken egy kis „éle­tet lehel beléd”, és a leg­jobb hír, hogy még gyógy­nö­vé­nye­ket is bevet­hetsz köz­ben – már mond­juk is, hogyan.

A Szénafüvek Manufaktúra nem­csak pár­ná­kat, hanem für­dő­zsá­ko­kat is készít, ame­lyek­ben rusz­ti­kus nyers­vá­szon alatt tön­köly­pely­va, kősó és 10 féle gyógy­nö­vény keve­ré­ke kap helyet. Ezek közül a köz­ér­zet­ja­ví­tó für­dő­zsá­kun­kat ajánl­juk reg­gel­re egy fris­sí­tő zuhany mel­lé. Végigdörzsölve vele a tes­ted, eltá­vo­lít­ha­tod az elhalt hám­sej­te­ket, miköz­ben a zsák­ból fel­szál­ló gyógy­nö­vé­nyes illat rög­tön jobb kedv­re derít a leg­sö­té­tebb reg­ge­len is.

Fűszerezd meg a reggelidet!

Minden fűszer gyógy­nö­vény, de nem min­den gyógy­nö­vény fűszer – vagy­is, meg­fe­le­lő fűszer­vá­lasz­tás­sal a reg­ge­lid­hez vagy tíz­óra­id­hoz a köz­ér­ze­ted­re is kel­le­me­sen hat­hatsz. Felejtsd el a klasszi­kus só-bors-pap­ri­ka párost, és hasz­nálj inkább egész­sé­ges és jó köz­ér­ze­tet terem­tő zöld­fű­sze­re­ket! Szuperül hat a han­gu­la­tod­ra például:

 • bazsa­li­kom
 • kakukk­fű
 • kapor
 • meté­lő­hagy­ma
 • fahéj
 • vaní­lia

Ha most az a kér­dés fogal­ma­zó­dott meg ben­ned, még­is milyen éte­le­ket fűsze­rez­het­nél meg, akkor ebben is segí­tünk 🙂 A zöl­dek­kel készít­hetsz sima fűszer­va­jat vagy házi vaj­kré­met, eset­leg meg­szór­hatsz velük bár­mi­lyen tojás­ételt is. Egyre töb­ben sze­re­tik reg­ge­li­re az egy­ben, héjá­ban sült bur­go­nyát is, amely­hez bár­mely fűszer illik a fel­so­rol­tak közül. Az édes vál­to­za­tok pedig reme­kül passzol­nak a külön­fé­le kásák­hoz és házi péksütikhez.

Gyógynövényes sópárna 4 féle gyógynövény keverékével

Gyógynövényes sópár­na 4 féle gyógy­nö­vény keverékével

10 perc pihenő egy kis gyógynövényes, frissítő extrával

Napközben, netán ebéd­szü­net után rád törő fáradt­ság ellen, pró­báld ki a mi máso­dik ked­venc trük­kün­ket! Az első a dél­utá­ni szun­di­ká­lás és szi­esz­ta, de erre nem min­dig jut idő…

Tarts magad­nál egy Szénafüvek sópár­nát, amely kis helyen is elfér, de hatal­mas erő van ben­ne. Kősót és 4 fris­sí­tő gyógy­nö­vény keve­ré­két tar­tal­maz­za, cit­rom­fű, bors­men­ta, leven­du­la és kamil­la kapott ben­ne helyet.

Tedd a hűtő­be mini­mum 15 perc­re, de az sem baj, ha 1–2 órán át bent marad. Amikor kive­szed, helyezd magad kénye­lem­be 10 perc­re, már, amennyi­re időd enge­di. Tedd a fejed tete­jé­re vagy, ha hát­ra tudsz dől­ni, a hom­lo­kod­ra a pár­nát, ne gon­dolj sem­mi­re, csak léle­gezd be az illa­tát, és add át magad az üdí­tő hatásnak!

A nyugodt esti készülődés nyugodt alváshoz vezet!

Többször írtunk koráb­ban az elal­vás előt­ti rutin fon­tos­sá­gá­ról, ami min­den eset­ben meg­ha­tá­roz­za az alvás minő­sé­gét. Gyógynövényekkel könnye­dén tudod han­gol­ni magad a pihe­nés­re, mielőtt alud­ni térsz, érde­mes 30–40 per­cig páro­log­tat­ni vala­mi­lyen nyug­ta­tó, alvást segí­tő gyógy­nö­vé­nyes illó­ola­jat. Ha nincs aro­ma-páro­log­ta­tód, akkor egy akasz­tó­val ren­del­ke­ző kisebb frot­tír törül­kö­zőt ned­ve­síts be – leg­jobb, ha lespric­ce­led víz­zel, hogy ne ázzon el -, majd erre csep­pentsd az ola­jat és akaszd fel. Ahogy szá­rad, és fel­száll belő­le a pára, a kel­le­mes illat szét­ter­jed a szobában.

Közvetlenül elalvás előtt mindig szellőztess, majd hajtsd álomra kedvenc Szénafüvek gyógynövényes párnádon a fejedet – üdítő álmokat kívánunk! 🙂