Keresés az oldalon

Gyógynövényes párnák, alvástippek és kézműves ötletek

Gyógynövényes párnák, alvástippek és kézműves ötletek

…Ezeket a Szénafüvek-cikkeket szerettétek legjobban 2021-ben!

Az óévet hama­ro­san elbú­csúz­tat­juk, és ide­ér 2022. Ahogy szo­ká­sunk, ebben az évben is össze­gyűj­töt­tük Nektek szil­vesz­te­ri cso­kor­ba azo­kat a cik­ke­in­ket, ame­lye­kért leg­in­kább rajong­ta­tok! Köszönjük szé­pen, hogy velünk vol­ta­tok, legyen így az új év során is 🙂

#1. Nagyon szerettétek ezt az írásunkat, amelyben a pihentetőbb, békésebb alváshoz soroltunk fel tanácsokat.

Gyakorlati tip­pek­kel és egész­sé­ges ötle­tek­kel készül­tünk ben­ne, ami­ből a gyógy­nö­vé­nyek sem marad­hat­tak ki. Bízunk ben­ne, hogy a taná­csok közül töb­bet siker­rel alkalmazol!

Az édes álom és pihen­te­tő alvás 5 tit­ka (bárány­szá­mo­lás helyett)

#2. Korábban nem volt ilyen összeállításunk, amely segítene házilag gyógynövényes párnákat készíteni, de ez 2021-ben megváltozott 🙂

Többször is jelez­té­tek felénk, milyen jó len­ne pár hasz­nos tanács, és mi ele­get tet­tünk ennek! Sőt, nem is csak egy, hanem egye­ne­sen 4 recep­tet hoz­tunk hoz­zá – Te kipró­bál­tad valamelyiket?

Hogyan készíts gyógy­nö­vé­nyes pár­nát? 4 recept­tel készültünk

#3. Hosszabb cikkünkben bemutattuk, milyen összetevők kerülnek pontosan a Szénafüvek gyógynövényes alvópárnákba.

Több, mint 100 éves csa­lá­di recept­je­ink­ből osz­tot­tunk meg néhány tud­ni­va­lót, hiszen ez a leg­gya­ko­ribb hoz­zánk beér­ke­ző kér­dés: pon­to­san mi van a pár­nák­ban, és mind­ez mire jó? Ebben a cikk­ben a gyógy­nö­vé­nyes alvó­pár­nák­ról min­den fon­tos infor­má­ci­ót megtalálsz.

Segítenek az alvás­ban a gyógy­nö­vé­nyek: mi min­den kerül a gyógy­nö­vé­nyes alvópárnába?

#4. Egyik legnépszerűbb cikkünk nem is olyan régi – karácsony közeledtével írtuk, hogy ajándékötleteket adjunk.

Fontos sze­rep­hez jut­nak ben­ne a gyógy­nö­vé­nyes, a kéz­mű­ves meg­ol­dá­sok és per­sze az is, amit a leg­fon­to­sabb, hogy aján­dé­koz­zunk sze­ret­te­ink­nek: az élmény és a sze­re­tet. Te melyik ötle­tet hasz­nál­tad fel ezek közül? 🙂

Gyógynövényes aján­dé­kok – külön­le­ges, sze­mé­lyes és meg­fi­zet­he­tő ötletek

#5. 2021-ben interaktív cikkel is készültünk: tesztet állítottunk össze, amely segítségével ki lehet deríteni, gyógynövényes tönkölypelyva- vagy gyógynövényes sópárna való‑e Neked!

Mindkét pár­na­tí­pus illa­tos, sze­ret­he­tő, segí­tő, de más-más prob­lé­mák ese­tén érde­mes alkal­maz­ni. A mi tip­pünk éppen ezért az, hogy ne csak egyik vagy másik, hanem mind­ket­tő legyen ott­hon, de ha vala­ki egy­elő­re vacil­lál, a teszt segít­het neki dön­te­ni vásár­lás előtt.

Gyógynövényes tön­köly­pely­va- vagy gyógy­nö­vé­nyes sópár­na? Töltsd ki a tesztet!

#6. Bár most, a téli időszakban, meleg teát kortyolgatva a takaró alatt nehéz elképzelni, hogy lesz még valaha kánikula, nyár volt és lesz is 🙂

Amikor épp a leg­for­róbb napo­kat éltük, hoz­tunk néhány egy­sze­rű és ter­mé­sze­tes tip­pet ahhoz, hogyan lehet ilyen­kor job­ban alud­ni – még abban az eset­ben is, ha nincs ott­hon lég­kon­di beszerelve.

Jobb alvás nyá­ron, ter­mé­sze­te­sen, klí­ma nélkül

#7. Gyakori kérdésnek számít felénk, hogy a gyerekek miképpen tudják alkalmazni a Szénafüvek gyógynövényes párnákat.

Épp ezért, össze­ál­lí­tot­tunk egy olyan cik­ket, amely ebben a kér­dés­ben viszo­nyí­tá­si pont­ként szol­gál­hat, min­den fon­tos kér­dés­re választ adunk ben­ne. Például, hogy hány éves kor­tól alkal­maz­ha­tó, pon­to­san milyen össze­te­vők kerül­nek bele és ezek mire jók, illet­ve, hogy cél­zot­tan milyen prob­lé­mák ese­tén hasz­nál­ha­tó a gye­re­kek­nek aján­lott gyógy­nö­vé­nyes párnánk.

Nyugtató pár­na gye­re­kek­nek – pihe­nés­re, alvás­ra, játék­ra is