Keresés az oldalon

Hogyan készíts gyógynövényes párnát? 4 recepttel készültünk

Hogyan készíts gyógynövényes párnát? 4 recepttel készültünk

Itt van az ősz, ami­kor min­den­ki­ben fel­tá­mad egy kicsit a kéz­mű­ves-ösz­tön! Ha Te is így vagy ezzel, akkor egy iga­zi bekuc­kó­zós prog­ram-ötle­tet hoz­tunk Neked: készíts gyógy­nö­vé­nyes pár­nát otthon!

Miben más az általunk, manufaktúránkban készített gyógynövényes párna, mint a házilag töltött változat?

100+ éves csa­lá­di recep­tek alap­ján készül­nek a párnáink,

eze­ket a recep­te­ket füves­asszony déd­anyánk hagy­ta ránk,

aki úgy ismer­te erdő-mező ter­mé­se­it, és ezek hatá­sa­it, mint a tenyerét,

ezek­ben a pár­nák­ban konk­rét ará­nyok sze­rint sze­re­pel­nek bizo­nyos gyógynövények.

Pontos recep­tek alap­ján készí­tett gyógy­nö­vé­nyes pár­ná­ink cél­zot­tan segí­tik az alvás­sal, feszült­ség­gel kap­cso­la­tos prob­lé­mák keze­lé­sét, éjje­li fel­ri­a­dás­tól a nehéz­lég­zé­sen át a mig­ré­nig. Egy ott­hon töl­tött pár­na erre nem lesz képes, de kel­le­mes, illa­tos, díszes cim­bo­rád lehet az őszi-téli kuckózásban!

Gyógynövényes párna készítése otthon #1. recept

Kicsi gyógynövényes ILLATPÁRNA – nem alvásra, hanem az ágyad mellé vagy az otthonod illatosítására

Illatozó gyógy­nö­vé­nyes pár­nád­hoz 4 alap­anyag­ra lesz szükséged:

 1. pamut anyag­ra;
 2. hoz­zá cip­zár­ra, ha nem sze­ret­néd összevarrni;
 3. de vehetsz kész, zár­ha­tó pár­na­hu­za­tot is;
 4. töl­tet­nek válaszd a ked­venc illa­tú gyógy­nö­vé­nye­id szá­rí­tott vál­to­za­ta­it, mi írjuk is a javaslatainkat.

Elkészítés:

Levendulát, kamil­lát, szeg­fű­sze­get, bors­men­tát, roz­ma­rin­got és kősót egy-egy kis marék­kal tegyél bele a pár­ná­ba. Zárd le, és már hasz­nál­ha­tod is. A só szu­pe­rül fel­erő­sí­ti a gyógy­nö­vé­nyek illatát!

Figyelem: ilyen kon­cent­rá­ci­ó­ban gyer­mek­nek ne add oda pihe­nő­pár­na­ként, mert a kicsik nagyon érzé­ke­nyen rea­gál­hat­nak rá.

Gyógynövényes párna készítése otthon #2. recept

Levendulás pihenőpárna

Ehhez 5 alap­anyag­ra lesz szükséged:

 1. pamut anyag­ra;
 2. itt min­den­képp aján­lott a cip­zár is rá;
 3. vagy kész párnahuzatra;
 4. töl­tet­nek : tönkölypelyvára;
 5. és per­sze szá­rí­tott levendulára.

Elkészítés:

Ha kész van a huzat, már tölt­he­ted is bele a tön­köly­pely­vát. Legyen tele, de ne töltsd túl pufi­ra. Ezután szórj bele egy-két marék­nyi leven­du­lát, és keverd át a kezed­del az egé­szet. A mara­dék hely­re tölts még pely­vát, és legyen pont olyan duci a pár­nád, ami­lye­nen pihen­ni szeretnél!

Figyelem: ne töltsd dup­la huzat­ba, mert akkor nem fog érvé­nye­sül­ni a leven­du­la ella­zí­tó hatá­sa. Ha aggaszt, hogyan fogod tisz­tí­ta­ni, itt a meg­ol­dás: gőzöld át, majd szá­rítsd meg kité­ve a napra!

Ha a házilag készítés mellé azért szeretnél 10 gyógynövényes, pontos recept szerint készített gyógynövényes párnát is, INNEN tudod megrendelni a Neked tetsző darabot!

Gyógynövényes párna készítése otthon #3. recept

Melegíthető gyógynövényes meggymag-zsák

Ha neta­lán ren­del­ke­zé­sed­re áll szá­rí­tott meggy­mag – vagy be tudsz sze­rez­ni vala­hon­nan – akkor egy kisebb mére­tű gyógy­nö­vé­nyes pár­nát ebből is össze­rak­hatsz. Ezt kife­je­zet­ten gör­csök­re, fáj­dal­mak­ra, fel­me­le­gít­ve érde­mes használni.

Erre a 8 alap­anyag­ra lesz szük­sé­ged a gyógy­nö­vé­nyes pár­na-zsák elkészítéséhez:

 1. 100% pamut anyag;
 2. fonal, ami­vel a kis zsá­kot meg tudod kötni;
 3. meggy­ma­gok;
 4. szá­rí­tott gyógy­nö­vé­nyek, pl. levendula;
 5. cit­rom­fű;
 6. kamil­la;
 7. kom­ló;
 8. ánizs­mag.

Vágd ki töb­bé-kevés­bé sza­bá­lyos kör ala­kú­ra az anya­go­dat, majd tegyél bele egy marék meggy­ma­got. Ezt szórd meg 2–3 csi­pet­nyi gyógy­nö­vénnyel mind­egyik vál­to­zat­ból, majd húzd össze az anya­got, hogy zsák for­mát ölt­sön, és kösd meg!

Gyógynövényes párna készítése otthon #4. recept

Mini gyógynövényes párna-zsák: illatosításra vagy ajándékba

Ez a kis gyógy­nö­vé­nyes zsák szu­per dekor-elem, emel­lett pedig remek illa­to­sí­tó lehet autó­ba, ruhásszekrénybe.

Mire lesz szük­sé­ged, hogy elkészítsd?

 1. kis, kerek­re kivá­gott pamut anyagokra;
 2. fonal­ra vagy spár­gá­ra, hogy megkösd;
 3. külön­fé­le illa­tos, szá­rí­tott gyógy­nö­vé­nyek­re, mint a levendula;
 4. a bors­men­ta;
 5. a zsá­lya;
 6. a cit­rom­fű;
 7. vagy akár a rózsaszirmok.

Egyszerűen csak hal­mozd a kör köze­pé­be a gyógy­nö­vé­nye­ket, majd fogd össze, és kösd meg felül, hogy egy kis zsá­kot kapj! Ha elég erős lesz a mas­nics­kád, akkor fel is tudod majd akasz­ta­ni, aho­va sze­ret­néd, és nem esik szét.

Tetszettek az ötleteink, de mégis inkább körbenéznél, milyen gyógynövényes párnákat kínálunk készen? Irány a webshop, ahol többek közt az ország első gyógynövényes alvó‑, pihenő- és sópárnái várnak!