Keresés az oldalon

Tönkölypelyva párna kisokos: 5 kérdés, 5 válasz a gyógynövényes tönkölypárnáról

Tönkölypelyva párna kisokos: 5 kérdés, 5 válasz a gyógynövényes tönkölypárnáról

Mindig sokat kérdeztek tőlünk a gyógynövényes tönkölypelyva párnákról. Ugyanúgy magáról a töltetről, mint a párna használatáról, tisztításáról… Az 5 legfontosabb kérdést most csokorba gyűjtöttük, és ebben a tönkölypelyva párna kisokosban osztjuk meg Veled. Mentsd el a cikket, így mindig kéznél lesz, ha kérdésed lenne a párnákkal kapcsolatban!

#1. Mi egyáltalán a tönkölypelyva?

A tön­köly­pely­va a tön­köly­bú­za nevű gabo­na vas­tag, nem ehe­tő héja. Ez a héj arra szol­gál a búza­szem növe­ke­dé­se­kor, hogy meg­véd­je. Később, mire a ter­més beérik, a héj elvé­ko­nyo­dik, és könnye­dén levá­lik a gabo­na­szem­ről. Van, hogy csép­lés­sel távo­lít­ják el, néha pedig mér erre sincs szük­ség. A héj egy igen ellen­ál­ló anyag, így az eltá­vo­lí­tás elle­né­re is sér­tet­len marad. Azt gon­dol­ná az ember, hogy akkor innen­től ez egy haszon­ta­lan vala­mi, hiszen a fel­ada­tát már ellát­ta… De itt kerül­nek kép­be a pár­nák, azok­ban ugyan­is egész­sé­ges, ter­mé­sze­tes töl­tet­ként még éve­kig tovább élhet a tön­köly­bú­za héja, vagy­is pelyvája.

Készült a tönkölyről, illetve a tönkölypelyváról korábban egy hosszabb, kifejtettebb cikkünk is – olvasd el ITT, ha még többet szeretnél tudni!

#2. Allergén anyag‑e a tönkölypelyva?

A tön­köly­bú­za maga egy glu­tén­tar­tal­mú gabo­na, ám (elfo­gyaszt­va) eny­hébb aller­gén, mint klasszi­kus roko­na, a „sima” búza. Héja, azaz a tön­köly­pely­va kap­csán nin­cse­nek ren­del­ke­zés­re álló kuta­tá­si ada­tok az aller­gi­ák­ra vonat­ko­zó­an, hiszen ez nem táp­lál­ko­zá­si célo­kat szol­gál. Viszont fon­tos infor­má­ció, hogy népi meg­fi­gye­lé­sek a tön­köly­pely­va töl­te­tű pár­nák ese­tén nem szá­mol­tak be aller­gi­zá­ló hatásról!

Miért ajánlott a tönkölypelyva párnák tölteteként, például a toll vagy a szintetikus töltetek helyett?

Ennek meg­ér­té­sé­hez érde­mes elő­ször kicsit job­ban meg­is­mer­ni a tön­köly­pely­va visel­ke­dé­sét, ami­kor pár­ná­ba kerül. Zizegős, mezők szé­na­szá­la­it idé­ző anya­got kép­zelj el, ami a fejed alatt is „moco­rog”, hiszen sok-sok mag sok-sok héja alkot egy pár­ná­nyi töl­te­tet. A héj maga gaz­dag vita­mi­nok­ban és ásvá­nyi anya­gok­ban, magá­ból pedig kova­sa­vat bocsát ki. Ez az anyag a pár­ná­ból egye­ne­sen a kötő­szö­ve­tek­be hatol be, és ott fej­ti ki görcs­ol­dó, ella­zí­tó, fáj­da­lom­csil­la­pí­tó hatásait.

  • Provanszi álom, gyógynövényes alvó/pihenőpárna 10-féle gyógynövénnyel 35x45 cm

    Provanszi álom, gyógy­nö­vé­nyes alvó/pihenőpárna 10-féle gyógy­nö­vénnyel 35x45 cm

    Válts tönkölypelyva párnára, ha rendszeresen fejfájással vagy nyakfájással ébredsz!

Ha tön­köly­pely­va pár­nán alszol, csu­pa jót teszel magad­dal, hiszen ez nem­csak fel­ve­szi a fejed és a nya­kad for­má­ját, hanem meg­fe­le­lő­en tart­ja is eze­ket a része­ket, sőt, még a vál­lak opti­má­lis hely­ze­tét is fenn­tart­ja alvás köz­ben. Ennek köszön­he­tő­en sok­kal kisebb eséllyel alszod el a tag­ja­i­dat vagy ébredsz fejfájással.

  • A tönkölypelyva remek barátai párnába töltve: levendula, levendulavirág, majoranna, rozmaring, borsikafű, citromfű, kamilla, borsmenta, ánizsmag, mustármag, bazsalikom

Bizonyos gyógy­nö­vé­nyek­kel kever­he­tő a tön­köly­pely­va töl­tet, így pedig fel­erő­sí­tik egy­más jóté­kony hatá­sa­it. A gyógy­nö­vé­nyek­ből fel­szál­ló illó­anya­gok és a tön­köly­ből kiáram­ló kova­sav együtt hoz­zá­se­gí­te­nek a nyu­godt, ella­zult alvás­hoz, békés éjszakákhoz.

Illatos, gyógy­nö­vé­nyes tön­köly­pely­va pár­nák a Szénafüvektől – válaszd az ere­de­tit! A Szénafüvek Családi Manufaktúra készí­ti az ország első gyógy­nö­vé­nyes pár­ná­it. Több, mint 100 éves csa­lá­di recept­je­in­ket még füves­asszony déd­anyánk hagy­ta ránk, aki vala­mennyi nya­va­lya ter­mé­sze­tes meg­ol­dá­sa­it ismerte.

#3. Mennyire kényelmes tönkölypelyva párnán aludni?

Az biz­tos, hogy egé­szen más élmény, mint egy meg­szo­kott tol­las, „vat­tás” vagy memó­ria­ha­bos pár­nán álom­ra haj­ta­ni a feje­det. Hiszen a pely­va, ahogy írtuk is, nem egy egy­be­füg­gő anyag­da­rab, hanem sok-sok kicsi héj összes­sé­ge. Enyhén zize­gős hang­ja első­re fur­csa lehet, azon­ban a leg­több embert kel­le­mes érzé­sek­kel töl­ti el: a ter­mé­sze­tet idé­zi meg, egy mező­re vagy szé­na­bog­lyá­ra emlé­kez­te­ti őket.

Vadász, gyógynövényes alvó/pihenőpárna 10-féle gyógynövénnyel 30x60 cm

Vadász, gyógy­nö­vé­nyes alvó/pihenőpárna 10-féle gyógy­nö­vénnyel 30x60 cm

Mivel nem­csak fel­ve­szi a fej, a nyak és a váll for­má­ját, hanem tart­ja is azt, jóval kom­for­to­sabb alvást biz­to­sít, hiszen pont meg­fe­le­lő­en tudsz elhe­lyez­ked­ni raj­ta – háton, hason vagy az olda­la­don fek­ve is. Mindeközben pedig sokan hoz­zák fel azt a sze­ret­he­tő tulaj­don­sá­gát, hogy jól „ölel­he­tő”, főleg a hen­ger-sze­rű nagypárnánk.

Ami első­re szem­be­tű­nő lehet még, hogy duci­ra van tölt­ve, így van­nak, akik elő­ször kemény­nek talál­ják – viszont ezen lehet segí­te­ni. A tön­köly­pely­va a búza fej­lő­dé­se­kor folya­ma­to­san veszít vas­tag­sá­gá­ból, ami később sincs más­képp: egy tön­köly­pár­na éve­ken keresz­tül is hasz­nál­ha­tó, azon­ban telt­sé­ge foko­za­to­san csök­ken, ahogy a héjak mére­te is vál­to­zik. Így, ha első­re túl pufi­nak talá­lod, egy­sze­rű­en csak vegyél ki a töl­tet­ből; majd, ami­kor már veszí­tett a telt­sé­gé­ből, pótold vissza a pár­ná­ba! Ezzel a kis „trük­kel” kényel­mes­sé ala­kít­ha­tod a pár­ná­dat, hogy nyu­god­tak, mélyek legye­nek az álmaid.

#4. Hogyan tisztítható a tönkölypelyva párna?

Értelemszerűen, nem a mosó­gép­be való, a tön­köly héja tönk­re­men­ne a mosás­tól. A tön­köly­pely­va anyag egyik hatal­mas elő­nye, hogy anti­bak­te­ri­á­lis és anti­mik­ro­bi­á­lis, nem tele­ped­nek meg ben­ne kór­oko­zók és bak­té­ri­u­mok. (Más pár­ná­kat fer­tőt­le­nít­hetsz bár­hogy, saj­nos róluk nem mond­ha­tó el ugyan­ez.) Ennek köszön­he­tő­en ami­att se kell aggód­nod, hogy majd nem tudod meg­fe­le­lő­en tisztítani!

A Szénafüvek tön­köly­pely­va pár­nái 100%-os pamut­hu­za­tot kap­nak, amely kel­lő­en áteresz­tő ahhoz, hogy a tön­köly­pely­va kívül­ről áttisz­tít­ha­tó, fris­sít­he­tő legyen. Ezt leg­egy­sze­rűb­ben átgő­zö­lés­sel tudod meg­ten­ni, ezután pedig vidd ki a pár­nát a friss leve­gő­re, nap­fény­re, akár több órá­ra is. A tön­köly­pely­va ható­anya­gát, a kova­sa­vat a nap­fény akti­vál­ja, így utá­na még haté­ko­nyab­ban segít majd neked a pihe­nés­ben és a mélyebb alvás­ban. Ezt a folya­ma­tot heti egy­szer érde­mes elvé­gez­ni, viszont a nap­ra ami­kor csak tudod, tedd ki! Egy ablak­pár­ká­nyon is reme­kül érzik magu­kat a pár­ná­ink, nem kell nekik nagy terasz! 🙂

#5. Milyen tönkölypelyvával töltött párnák vannak még az alvópárnán kívül?

Természetesen nem­csak alvás­ra szol­gá­ló tön­köly­pely­va pár­nák létez­nek – a Szénafüvek Családi Manufaktúránál sem. Gyerekeknek pél­dá­ul nem is java­sol­juk a 10 gyógy­nö­vény keve­ré­ké­vel készí­tett tön­köly­pely­va pár­ná­kat, hiszen szá­muk­ra az még túl­zot­tan erő­tel­jes hatá­sú len­ne. Az apró­nép­nek a 4 gyógy­nö­vé­nyes, szin­tén tön­köly­pely­vás kis­pár­nát ajánl­juk, de ennek is 2 éves kor felett javal­lott a hasz­ná­la­ta. Kifejezetten nyug­ta­tó, ella­zí­tó hatás­sal lesz a kicsik­re bár­mi­lyen nap­szak­ban, és plüss helyett is tud­ják maguk­kal hoz­ni-vin­ni az anti­bak­te­ri­á­lis párnájukat.

Szintén tön­köly­pely­vá­val és gyógy­nö­vé­nyes keve­rék­kel készí­tünk nyak­pár­ná­kat, kis és nagy mére­tek­ben. Ez az uta­zás mel­lett olva­sás­hoz, a ked­venc fote­led­ben való pihe­nés­hez is ide­á­lis pár­na. A tön­köly­pely­va ter­mé­sze­té­ből kifo­lyó­lag, haté­ko­nyab­ban lazít­ja el a vál­lat, nya­kat, mint a szin­te­ti­kus töl­te­tű változatok.

Gyógynövények nél­kül, csak tön­köly­pely­vá­val tölt­ve készí­tünk ülő­pár­ná­kat, ülő­gyű­rű­ket és jóga­pár­ná­kat. Ezek a helyes tar­tást, a hát­fá­jás-men­tes ülést segí­tik, ugyan­úgy medi­tá­ció során, mint akár a mun­ka­he­lyen vagy veze­tés köz­ben ücsö­rög­ve. Segítenek meg­aka­dá­lyoz­ni az ülő­mun­ka okoz­ta hát- és derék­fáj­dal­ma­kat, illet­ve az arany­ér kiala­ku­lá­sát is.

Bónusz kérdés: Kerül‑e tönkölypelyva a sópárnába?

Nem. Sópárnáink kősó + 4 gyógy­nö­vény haté­kony keve­ré­ké­vel készül­nek, tön­köly­pely­va nél­kül. A sópár­nák cél­zott köz­ér­zet-javí­tók, pél­dá­ul lehűt­ve a fejed­re tehe­ted, ha mig­rén gyö­tör, fel­me­le­gít­ve pedig a hasad­ra, ha menst­ru­á­ci­ós gör­csök kínoz­nak. Emellett, lég­zés­könnyí­tés­re, fül­fá­jás, fog­fá­jás, csí­pé­sek ese­tén is jóté­kony segít­sé­get nyújtanak.

Akik már tudják, milyen Szénafüvek tönkölypelyva párnán aludni:

Sz. Anett: Isteni illa­tú pár­nát kap­tam: gyer­mek­ko­rom réti illa­ta. Mióta meg­van nincs nyak és váll­fá­já­som, sok­kal nyu­god­tab­ban alszom. IMÁDOM! ❤

H. Erzsébet: Kisunokámnak vet­tem egy kis­pár­nát aján­dék­ba. Meseolvasáskor azt gyö­mö­szö­li, és azóta csak azzal haj­lan­dó elaludni.

N. Sz. Nóri: „Nagyon sze­re­tem a Szénafüvek pár­ná­mat, mert job­ban ala­kul a fejem­hez, mint a memó­ria­ha­bos… És még az illa­ta is nyugtató.”