Keresés az oldalon

Kevésbé ismert természetes praktikák megfázás ellen

Kevésbé ismert természetes praktikák megfázás ellen

Mindenki tudja, hogy méz, fokhagyma, C‑vitamin, gyömbéres tea, húsleves, inhalálás és ágynyugalom kell akkor, ha az ember immunrendszere ősszel egy kicsit megroggyan. Bár ezekben is maradéktalanul hiszünk, most olyan természetes megfázás elleni praktikákat hoztunk Neked, amelyek kevésbé ismertek, mégis hatékonyak*.

#1. Magasítsd a párnádat!

Ha van­nak ilyen emlé­ke­id a nagy­szü­le­id­ről, biz­tos rög­tön bevil­lan a kép, ahogy meg­fá­zás­kor meg­emel­ték alat­tad a pár­ná­kat. Sok-sok pár­na közt feküd­tél, vagy­is inkább, félig ülő pozí­ci­ó­ban helyez­ked­tél el. Nem vélet­le­nül! Ha ugyan­is nem tel­je­sen víz­szin­te­sen fek­szel, a vála­dék kevés­bé folyik mélyebb­re, jobb eséllyel tudod kifúj­ni az orrod, és a köhö­gés se olyan kel­le­met­len, inten­zív. Tegyél tehát jó sok pár­nát a fejed alá! A meg­szo­kott, puha, tol­las-vat­tás pár­nák helyett válassz inkább olya­no­kat, ame­lyek­nek van tar­tá­sa, nem süp­pedsz be közéjük.

Tönkölypelyvával töltött pihenőpárnáink alátámasztásra is szuperek megfázásos időszakban!

#2. Izzaszd magad, ha megfáztál – de ne szaunában!

A közös sza­u­na­hasz­ná­la­tot kerüld akkor, ha nem érzed magad tel­je­sen egész­sé­ges­nek. Bármennyire is mond­ják azt, hogy jó, egy­más­ra szór­ni a fer­tő­zé­se­ket nem aján­lott. Otthon viszont izzaszd magad, sőt, egy átiz­zadt éjjel után, reg­gel­re jelen­tő­sen javul­hat a közérzeted.

Azt java­sol­juk, hogy vegyél egy for­ró für­dőt vagy zuhanyt! Ha növel­ni aka­rod ennek jóté­kony ere­jét, alkal­mazz men­tás, euka­lip­tu­szos illó­ola­ja­kat (hígít­va) vagy gyógy­nö­vé­nyes für­dő­zsák­kal dör­zsöld át a bőrö­det. Ezután vegyél fel egy ter­mé­sze­tes anya­gú pizsa­mát, majd rá egy vas­tag frot­tír­kön­töst, és ebben bújj be a pap­lan alá. Ami pedig az adu­ász: már az ágy­ban igyál egy bög­re átme­le­gí­tő teát, és így aludj el. Ha kel­lő­en izzadsz éjjel, reg­gel­re sok­kal job­ban érzed majd magad! (Elalvás előtt azért a mos­dót ne hagyd ki :))

#3. Párologtatás a lakásban: ez is fontos a megfázásos időszakban

Ennek nem köz­vet­le­nül a meg­fá­zás­hoz van köze, viszont sokat segít­het. Fűtésszezonban ugyan­is a lakás leve­gő­je kiszá­rad, ezzel pedig a nyál­ka­hár­tya is szá­ra­zabb lesz – ami véd­te­len­né és fogé­konnyá teszi a kór­oko­zók­kal szem­ben. Illóolajos páro­log­ta­tás­sal sokat tehetsz az orr-nyál­ka­hár­tyád egész­sé­gé­nek meg­őr­zé­sé­ért, ugyan­úgy a meg­fá­zás meg­elő­zé­se, mint keze­lé­se idején.

Tipp: nem kell méreg­drá­ga páro­log­ta­tó gépe­ket ven­ned, ter­mé­sze­tes, egy­sze­rű prak­ti­kák­kal is meg tudod olda­ni. Fogj egy üveg­edényt, tölts bele vizet, majd tedd a fűtő­test köze­lé­be. Extraként cse­peg­tess bele illó­ola­ja­kat, ezek nem­csak a lakást illa­to­sít­ják, hanem a köz­ér­ze­ted is javít­ják és meg­fá­zás ellen is java­sol­ják őket.

Őszi időszakban ezeket az olajakat ajánljuk leginkább: levendula, szegfűszeg, kakukkfű, fenyőtű, zsálya.

#4. Körömvirág-krémes bedörzsölés megfázás ellen

A magas tisz­ta­sá­gú, zsí­ros köröm­vi­rág­krém töké­le­tes arra, hogy a mell­ka­sod, hátad bedör­zsöld vele meg­fá­zás ese­tén, erős köz­ér­zet­ja­ví­tó hatás­sal bír. Ráadásul, bele lehet kever­ni illó­ola­jo­kat, a citrom‑, a rozmaring‑, a tea­fa- vagy az euka­lip­tusz-olaj is hatásos.

#5. A só és a sópárna csodás hatása megfázáskor is érvényesül

Nekünk külön helyet fog­lal el a szí­vünk­ben a só, és bizony a meg­fá­zás­nak is haté­kony ellen­sé­ge. Só nél­kül nincs élet: ez a szin­te lát­ha­tat­lan, fehér, kris­tá­lyos anyag, ha nincs „jelen”, azon­nal érző­dik. Antibakteriális hatá­sai miatt a népi gyó­gyá­szat min­dig szí­ve­sen alkalmazta…

Gyógynövényes sópárna 4 féle gyógynövény keverékével

Gyógynövényes sópár­na 4 féle gyógy­nö­vény keverékével

Nagyszüleinknél mi is megtapasztalhattuk ezt – és most jöjjön egy személyes történet a sóról és a megfázásról és arról, honnan erednek a Szénafüvek sópánrák.

Gyerekként, ami­kor ősszel meg­fáz­tunk, 3 zok­nit választ­hat­tunk egy nagy zok­ni­ku­pac­ból. Mindhárom külön­bö­zött, ami nagyon muris volt! Kettőt a lábunk­ra húz­tunk, ezek vas­ta­gabb, puhább anyag­ból készül­tek. A har­ma­di­kat jó meleg sóval töl­töt­te fel a nagyi­kánk, és a mell­ka­sunk­ra tet­te. Mellé egy nagy kanál lépes­mé­zet is kap­tunk, a nagy­ta­tánk méhei által gyűj­tött ter­mék­ből. Kiváltságosnak érez­tük magun­kat a gondoskodástól…

Most ezt a gon­dos­ko­dást kínál­juk mi is a Szénafüvek sópár­ná­i­val, ame­lyek a meg­fá­zá­sos idő­sza­kok­ban leg­jobb bará­ta­id lesz­nek majd! Melegíthetőek és hűt­he­tő­ek is, attól füg­gő­en, mire hasz­ná­lod őket. Megfázás ese­tén mi szí­ve­sen tesszük az arcunk­ra, az arc­üreg nyug­ta­tá­sá­ra, illet­ve az orrunk kör­nyé­ké­re is fel­me­le­gít­ve. Van olyan is, hogy mele­gí­tés nél­kül egy­sze­rű­en csak a mell­ka­sunk­ra helye­zünk egy sópár­nát, és így alszunk el, hogy reg­gel már jobb köz­ér­zet­tel ébred­hes­sünk. Fejfájásnál pedig hűtött pár­nát válasz­tunk a homlokunkra.

Írd meg nekünk, Te hogyan használod ősszel a Szénafüvek sópárnákat!

 

*Értelemszerűen, sem­mi­lyen ter­mé­sze­tes meg­ol­dás nem helyet­te­sí­ti az orvo­si keze­lést, ezek tünet­eny­hí­tő, köz­ér­zet­ja­ví­tó hatá­sa­ik miatt javasoltak.