Keresés az oldalon

Ápold-kúráld magad ezzel az ezeréves gyógyítóval!

Ápold-kúráld magad ezzel az ezeréves gyógyítóval!

„Itt ne marad­ja­nak a szent sópár­nák!” – Ez a mon­dat egy ősz ele­ji dél­előt­tön hagy­ta el a párom szá­ját. Épp össze­cso­ma­gol­tunk, indul­tunk kije­lent­kez­ni a szál­lo­dá­ból, ahol egy eskü­vői hét­vé­ge miatt töl­töt­tünk két éjsza­kát. A buli igen­csak jól sike­rült, ami nagy­já­ból vár­ha­tó volt, én pedig elő­vi­gyá­za­tos­ság­ból bepa­kol­tam mind­ket­tőnk Szénafüvek sópár­ná­ját a bőrönd­be. És milyen jól tet­tem… A pár­nák­ra nagy szük­ség volt, ugyan­is más­na­po­san, a fájó fejünk­re téve ez volt az egyet­len mód­szer, ami­vel vég­re tud­tunk pihen­ni, alud­ni, javult a köz­ér­ze­tünk és kevés­bé érez­tük a fáj­dal­mat. Ezek után keresz­tel­te el a párom „szent” sópár­ná­nak mind­ket­tőnk darab­ja­it, és paran­csolt rám, hogy miha­ma­rabb elte­gyem őket, nehogy a szo­bá­ban maradjanak.

A Szénafüvek sópárnákat igencsak sokféle problémákra tudja használni az egész család. Ez természetesen a jótékony összetevőinek köszönhető: tiszta forrásból származó KŐSÓ + levendula, kamilla, borsmenta, citromfű keveréke kerül a 100%-os pamuthuzat alá.

Régi-régi gyógyítónk, a só: mit érdemes tudnod róla?

Az egyik, ha nem a leg­fon­to­sabb ásvá­nyi anya­gunk a nát­ri­um-klo­rid, vagy, köz­is­mer­tebb nevén: a SÓ. Só nél­kül nincs élet és nincs étel sem, hiá­nyát azon­nal meg­érez­zük. Nekünk a szü­le­ink-nagy­szü­le­ink-déd­szü­le­ink is sót hasz­nál­tak szá­mos fáj­da­lom, nya­va­lya kúrá­lá­sá­ra, mi pedig hoz­tuk magunk­kal ezt a mód­szert. Ahogy régen még „sózok­ni­kat” töl­töt­tek be nekünk, ha fájt a fogunk-hasunk-fülünk, vagy ala­po­san elka­pott min­ket a nát­ha, manap­ság már cél­zot­tan erre készü­lő sópár­ná­kat hasz­ná­lunk, kiegé­szít­ve gyógy­nö­vé­nyes keverékkel.

Miért pont a só? Mert stimulálja a szervezet öngyógyító, fájdalomcsillapító, regeneráló képességeit, miközben belélegzése tisztítja a légutakat. Előttünk és felmenőink előtt azonban már sokan mások alkalmazták terápiás céllal a sót.

Egy kis só-történelem

 • Az óko­ri Egyiptomból szá­mos fel­jegy­zés maradt fenn, amely seb­gyó­gyí­tó és fer­tő­zés-elle­nes hatá­sa­i­ról beszél, sőt, sóból készült kenő­csök és kúpok recept­je­i­re is van utalás.
 • Még min­dig az ókor­ban, csak már Görögországban pedig nem más, mint maga Hippokratész aján­lot­ta a sót sebek, fer­tő­zé­sek, és belé­leg­zé­sé­vel lég­úti prob­lé­mák keze­lé­sé­re is.
 • Kicsit arrébb, Rómában is nép­sze­rű volt a só: kato­nák sebe­i­nek keze­lé­sé­ben, az elfer­tő­ző­dés meg­aka­dá­lyo­zá­sá­ban ugyan­úgy, mint fül­fá­jás, emész­té­si zava­rok, fer­tő­zé­sek ellen. Egyes sóból készült gyógy­sze­re­ket hányás, has­me­nés keze­lé­sé­re ajánlottak.

Az ezt köve­tő évszá­za­dok­ban is alkal­maz­ták a sót, illet­ve a belő­le össze­ál­lí­tott készít­mé­nye­ket gyó­gyí­tás­ra, a rene­szánsz kor­szak ide­jén még a sós vizes für­dő­zés jóté­kony hatá­sa­i­ra is fel­hív­ták a figyel­met. Mindezek elle­né­re, az 1950-es éve­kig nem került sor a só hatá­sa­i­nak mélyebb vizs­gá­la­tá­ra – innen­től  viszont ter­mé­sze­tes gyógy­ha­tá­sú anyag­ként tart­ják számon.

Mi történik, ha sót lélegzel be – akár párnából?

Ha sóka­bin­ban, sóbar­lang­ban vagy, eset­leg sópár­nát teszel az arcod­ra, a só belé­leg­zé­sé­vel ren­ge­te­get segí­tesz a szer­ve­ze­ted­nek. Gyulladásgátló hatás­sal ren­del­ke­zik, segít fel­la­zí­ta­ni a leta­padt vála­dé­kot, tisz­tí­ta­ni a nyál­ka­hár­tyát és a lég­uta­kat egy­aránt. Mindezt egy­sze­rű­sít­ve: lég­zés­könnyí­tő­ként alkal­maz­ha­tó, miköz­ben az irri­tá­ci­ót, köhö­gé­si ingert képes csökkenteni.

Egy sima, egy fordított: sópárna felmelegítve, sópárna lehűtve

Szafari, gyógynövényes sópárna 4-féle gyógynövény keverékével

Szafari, gyógy­nö­vé­nyes sópár­na 4‑féle gyógy­nö­vény keverékével

Bár mele­gí­tés vagy hűtés nél­kül, önma­gá­ban is reme­kül hasz­nál­ha­tók a Szénafüvek sópár­nák, pél­dá­ul segít­het­nek nyu­god­tab­ban alud­ni és tisz­táb­ban léle­gez­ni, a hőmér­sék­le­tük meg­vál­toz­ta­tá­sá­val cél­zot­tab­ban alkal­maz­ha­tod őket a külön­fé­le problémákra.

A sópárnát lehűtve például…

 • a fejed­re tudod ten­ni mig­rén esetén,
 • az arcod­ra helyez­ni, ha fáj a fogad,
 • más­na­pos­ság­ra, ahogy a cikk ele­jén is szó­ba került,
 • lég­zés­könnyí­tés­re kruppnál,
 • rovar­csí­pé­sek vagy rán­du­lá­sok enyhítésére.

Felmelegítve pedig…

 • Gyógynövényes sópárna 4 féle gyógynövény keverékével

  Békakirály • Gyógynövényes sópár­na 4 féle gyógy­nö­vény keverékével

  hasz­nál­ha­tod reu­más bajok esetén,

 • menst­ru­á­ci­ós fáj­dal­mak­ra a hasad­ra téve,
 • egyéb gör­csös fájdalmaknál,
 • meg­fá­zás tüne­te­i­nek enyhítésére,
 • fül­fá­jás­ra is.

Só a lélekre?

Amellett, hogy a fizi­kai bajok kúrá­lá­sá­ra hasz­nál­ha­tod a Szénafüvek sópár­ná­kat kiegé­szí­tő keze­lés­ként, a lélek­re is ked­ve­ző­en hat. A só ugyan­is kivá­ló köz­ér­zet­ja­ví­tó, támo­gat­ja a lel­ki meg­tisz­tu­lást. Ez rész­ben fizi­kai hatá­sá­ból is ered: mivel tisz­tít­ja a lég­uta­kat, könnyí­ti a léleg­zést, a tes­tet job­ban átjár­ja az oxi­gén, amely bizo­nyí­tot­tan szük­sé­ges a kiegyen­sú­lyo­zott lel­ki­ál­la­pot­hoz. (Nem vélet­len, hogy van­nak cél­zott lég­ző­gya­kor­la­tok is depresszi­ó­sok­nak, pánik­be­te­gek­nek, illet­ve, hogy a jóga és más kele­ti filo­zó­fi­ák komoly hang­súlyt fek­tet­nek a légzésre.)

Találd meg a Te családod sópárnáit a Szénafüvek webshopban! Őszies-télies mintákkal is készültünk Nektek 🙂 Bár a karácsony még odébb van, jó, ha tudod: a jótékony hatású, szépséges külsejű sópárnák ajándékként is örömet okoznak.