Keresés az oldalon

Az októberi erdő kincsei – havi gyógynövényes útmutató

Az októberi erdő kincsei – havi gyógynövényes útmutató

Tégy egy sétát az őszi erdőben, és fedezd fel a kincseit! Nem szabad ám leszedni minden bogyót, amit csak találsz, de az értékes októberi gyógynövények megérdemlik a figyelmedet.

Csipkebogyó – gyógynövényes „túránk” első állomása a kerti rózsabokor

Sok rózsa­bo­kor-tulaj­do­nost ért már meg­le­pe­tés: csip­ke­bo­gyó terem ben­ne! Nem vélet­le­nül, hiszen a vad­ró­zsa szí­ve­sen köl­tö­zik bele a „nemes” rózsá­ba, ter­mé­se pedig a csip­ke­bo­gyó. Természetesen nem­csak ker­tek­ben, hanem váro­si zöld­ben, erdő­ben is fel­lel­he­tő a piros gyógy­nö­vény, amely akkor a leg­fi­no­mabb, ha már bele­kós­tolt a dér.

Idézd meg a csipkebogyós hangulatot ŐSZI ERDŐ gyógynövényes kispárnánkkal – ami ráadásul most akciós is!

Érdekesség, hogy bár a bor­dó, puhább sze­mek éde­seb­bek, a még kemé­nyebb, tűz­vö­rös csip­ke­bo­gyó vita­min-tar­tal­ma maga­sabb. Lekvárnak kevés­bé ajánl­juk, mert a hőke­ze­lés­től elve­szí­ti vita­min­tar­tal­mát, így inkább őszi gyü­mölcs­sa­lá­tán, nyer­sen fogyaszd. Esetleg, készíts belő­le ázta­tá­sos mód­szer­rel teát: 3–4 óra hosszá­ra tedd víz­be, majd ezt köve­tő­en fogyaszd el az egész­sé­ges, vita­min­dús italt!

Őszi, gyógynövényes saláta recept – hozzávalók:

 • pár szem dió
 • néhány falat nemes­pe­né­szes sajt (camem­bert, kék­sajt, brie, vagy amit szeretsz)
 • több­fé­le szí­nű szőlő
 • 1 kör­te csí­kok­ra vágva
 • 1 alma koc­kák­ra vágva
 • men­ta­le­ve­lek ízlés szerint
 • fél csé­sze főzés nél­kü­li csipkebogyó-tea
 • 0,5 dl citromlé
 • csip­ke­bo­gyó

Semmi dol­god nincs vele, mint össze­ke­ver­ni a hoz­zá­va­ló­kat, és leön­te­ni a teá­val, illet­ve a cit­rom­lé­vel. 1 órát pihen­tesd, majd fogyaszd egészséggel!

Borókabogyó: őszi gyógynövényes kirándulásunk ékköve

Ha azt mond­juk, boró­ka­bo­gyó, 5‑ből leg­alább 3 ember a gin­re asszo­ci­ál belő­le – hiszen a nemes rövid­ital ebből a gyógy­nö­vény­ből készül! Ennél per­sze jóval sok­ol­da­lúbb a boró­ka­bo­gyó, amely ugyan­úgy ked­velt a ter­mé­szet­gyó­gyá­szat­ban, mint a gasztronómiában.

 • ola­ját hasz­nál­ha­tod nát­hás idő­szak­ban – inha­lá­lás­ra, bedör­zsö­lés­re is;
 • ülő­für­dő­ként alkal­maz­va segít­het az arany­eres pana­szok és altá­ji fer­tő­zé­sek kezelésében;
 • támo­gat­hat­ja a zúzó­dá­sok, hor­zso­lá­sok gyor­sabb gyógyulását.

Ősszel nélkülözhetetlen otthon a Szénafüvek gyógynövényes sópárna is! Tiszta kősóval és 4 féle gyógynövény keverékével készítjük, melegítve rendkívül kellemes a használata a meghűléses szezonban.

Ha őszi boró­ka­bo­gyó-beszer­zé­sen jár­nál, ne hagyd ki fűszer­ként sem! Istenien passzol a külön­fé­le hús­éte­lek­hez, raguk­hoz és sül­tek­hez egy­aránt. Kiváló már­tás és lek­vár egy­aránt készül­het belő­le – ha nem főzöd túl cuk­ros­ra, ezek­kel még az epéd­nek is jót tehetsz! Ínyenc vagy? Akkor pedig egy boró­kás-áfo­nyás kek­szet aján­lunk, amely külön­le­ges ízé­vel meg fog­ja koro­náz­ni az őszi estéket.

Galagonya – gyógynövényes kirándulásunk kerekded vöröskéje

Ismét egy vörös bogyó­hoz értünk. A csip­ke­bo­gyó­hoz képest göm­bö­lyű gala­go­nya még Weöres Sándort is meg­ih­let­te, aki az ismert gyer­mek­vers­ben így ír róla:

A galagonya

Őszi éjjel
izzik a galagonya
izzik a galagonya
ruhája.
Zúg a tüske,
szél sza­lad ide-oda,
resz­ket a galagonya
magába.
Hogyha a Hold rá
fáty­lat ereszt:
lánnyá válik,
sír­ni kezd.
Őszi éjjel
izzik a galagonya
izzik a galagonya
ruhája.

Bár a gala­go­nya­bo­kor való­ban „resz­ket” az ősz­ben, a „reme­gő” szív­nek segít­sé­get jelent. Népi meg­fi­gye­lé­sek alap­ján kide­rült ugyan­is a vörös bogyó­ról, hogy kimon­dot­tan pozi­tív hatás­sal van a szív­izom­ra. Segít meg­előz­ni a kor­ral járó sejt-leépü­lést, sőt, még a szív­izom vér­el­lá­tá­sá­ra is pozi­tí­van hat.

Nagyon finom őszi gyógy­nö­vé­nyes nas­sol­ni­va­ló a gala­go­nya­lek­vár, ame­lyet elké­szí­te­ni is könnyű. 1 kg gala­go­nya­bo­gyót tisz­títs meg, majd törd át vil­lá­val a sze­me­ket. Tedd edény­be, és öntsd fel annyi víz­zel, hogy 1/3‑ig ellep­je. (Több nem kell.) Forrald fel, majd vedd le a tűz­ről, hagyd kicsit kihűl­ni. Ezután szűrd és törd át, majd mehet vissza a tűz­re 5–6 ek. méz tár­sa­sá­gá­ban. Addig főzd, míg besű­rű­sö­dik! Ha ez nem megy könnyen, hasz­nálj pek­tint; ha pedig téli­re ten­néd el, tar­tó­sítsd a meg­szo­kott módon, bor­kő­sav­val vagy citromsavval.

Gyógynövényes őszi este – számunkra ilyen a tökéletes októberi hangulat!

Készítünk egy iste­ni, for­rá­zás nél­kü­li csip­ke­bo­gyó-teát. Ezt köve­tő­en kivesszük a friss boró­ka­bo­gyós-áfo­nyás kek­szet a sütő­ből… Megkenjük egy kis gala­go­nya­lek­vár­ral, szé­pen tál­cá­ra pako­lunk min­dent, és bevo­nu­lunk a kana­pé­ra! Elindítjuk a ked­venc soro­za­tun­kat, magunk­ra húzunk egy puha plé­det, míg a hátunk és fejünk mögött Szénavüvek gyógy­nö­vé­nyes pihe­nó­pár­nát tar­tunk. Az abból kiára­dó gyógy­nö­vé­nyes illat, a finom ízek és cso­dás han­gu­lat pedig átjár­ja a szo­bát és a lel­kün­ket: így jöhet a hideg, az eső, a sötét is, a bol­dog­sá­gunk megvan!