Keresés az oldalon

Gyógynövényes tönkölypelyva- vagy gyógynövényes sópárna? Töltsd ki a tesztet!

Gyógynövényes tönkölypelyva- vagy gyógynövényes sópárna? Töltsd ki a tesztet!

Gyakran érkez­nek be hoz­zánk kér­dé­sek, hogy konk­rét prob­lé­mák­ra melyik pár­nán­kat java­sol­juk?  Épp ezért alkot­tuk meg most ezt a tesz­tet, amely segít eldön­te­ni, hogy melyik pár­nát érde­mes válasz­ta­nod! Ha nem magad­nak néze­lődsz, akkor egy­sze­rű­en csak töltsd ki az érin­tett családtagnak.

#1. Az aláb­bi­ak közül melyik jel­lem­ző Rád a LEGINKÁBB?

 • nehéz elal­vás, éjje­li fel­ri­a­dás 1 p
 • álta­lá­nos stressz, nyug­ta­lan­ság, néha rém­ál­mok is 2 p
 • lég­zé­si nehéz­sé­gek, eldu­gult lég­utak 3 p
 • fej­fá­jás­ra, mig­rén­re való haj­lam 4 p

#2. Mire kere­sel ELSŐDLEGESEN ter­mé­sze­tes, kiegé­szí­tő megoldást?

 • az alvá­si prob­lé­má­im­ra 1 p
 • a folya­ma­tos szo­ron­gá­som­ra 2 p
 • a gyak­ran, beteg­ség nél­kül is rám­tö­rő ilyen-olyan fáj­dal­mak­ra 3 p
 • a gya­ko­ri lebe­te­ge­dés­re, meg­fá­zás­ra 4 p

#3. Fontos‑e, hogy a gyógy­nö­vé­nyes pár­nád könnye­dén hor­doz­ha­tó legyen?

 • Persze, min­den­ho­vá vin­ném magam­mal! 2 p
 • Nem annyi­ra, főleg ott­hon hasz­nál­nám úgy­is. 1 p

#4. Hol, miként sze­ret­néd alkal­maz­ni a gyógy­nö­vé­nyes párnádat?

 • Amikor úgy adó­dik, pél­dá­ul, ha nehe­zeb­ben megy az elal­vás vagy fáj vala­mim. 2 p
 • Le aka­rom cse­rél­ni a meg­lé­vő pár­nám, újat sze­ret­nék a fejem alá min­den egyes éjsza­ká­ra! 1 p

#5. Mennyiféle gyógy­nö­vény legyen a párnádban?

 • A 10 gyógy­nö­vé­nyes keve­rék jobb len­ne, izgal­ma­sab­ban hang­zik. 1 p
 • A 4 gyógy­nö­vé­nyes bőven elég, ha ezek úgy­is a leg­ha­té­ko­nyabb faj­ták! 2 p

#6. Hogy néz­ne ki egy ide­á­lis este?

 • Nyugodt, békés lefek­vés előt­ti rutint tar­ta­nék be, ami­kor tuda­to­san ella­zu­lok, lete­szem a napot. Lehet ben­ne arc­ápo­lás, rela­xá­ció, esti mese, fel­ké­szü­lés az alvás­ra, no meg aro­ma­te­rá­pia is! 2 p
 • Az ide­á­lis estén vég­re könnyen és gyor­san el tudok alud­ni! Tényleg, csak annyit kívá­nok, hogy pikk-pakk jöj­jön az álom­ma­nó, és végig is szun­di­kál­jam az éjjelt. 1 p

#7. Mi a leg­na­gyobb félel­med a kial­vat­lan­ság­gal kapcsolatban?

 • Hogy vala­mi­lyen egész­ség­ügyi bajom lesz tőle. 4 p
 • Hogy gyor­san meg­öreg­szik a bőröm. 3 p
 • Hogy nem fogok tud­ni kon­cent­rál­ni, és vala­mit rosszul vég­zek majd a nap folya­mán. 2 p
 • Hogy türel­met­len leszek a sze­ret­te­im­mel. 1 p

#8. Melyik kelt ben­ned kel­le­me­sebb érzést, ha elképzeled?

 • Egy réten fek­szel, ahol méhecs­kék züm­mög­nek, virá­gok illa­toz­nak és simo­gat a nyár. 1 p
 • Egy őszi erdő patak­kal, amely men­tén végig­sé­tálsz, és egy külön­le­ges bar­lang­ra lelsz az út végén. 2 p

Most pedig add össze a pontjaidat, és lássuk az eredményt!

Szafari, gyógynövényes alvó/pihenőpárna 10-féle gyógynövénnyel 30x60 cm

Szafari, gyógy­nö­vé­nyes alvó/pihenőpárna 10-féle gyógy­nö­vénnyel 30x60 cm

8 – 12 pont – Neked mindenképp kell egy tönkölypelyvás alvópárna!

A fejed új pár­nát igé­nyel: szük­sé­ge van egy tel­je­sen ter­mé­sze­tes, anti­bak­te­ri­á­lis alvó­pár­ná­ra! Ami ráadá­sul cso­dás illa­tot áraszt és a nya­kat is meg­fe­le­lő­en tart­ja. Mind a mes­ter­sé­ges, mind pedig a liba­tol­las pár­nák gyűj­tik a kór­oko­zó­kat, nos, ez a Szénafüvek tön­köly­pely­va-pár­ná­i­ra nem jel­lem­ző. Aludj raj­ta min­den éjjel, majd heten­te gőzöld át és tedd ki a nap­ra, hogy meg­tart­sa álla­gát és illa­tát egy­aránt! 100% pamut­hu­zat­ban van a töltet 🙂

Magadnak nyu­god­tan válassz a 10 gyógy­nö­vé­nyes vál­to­za­tok közül, gyer­me­ked­nek pedig a 4 gyógy­nö­vénnyel és tön­köly­pely­vá­val töl­tött kis­pár­ná­in­kat ajánl­juk. (Ezt is 2 éves kor fel­lett, hiszen a gyógyövé­nyek igen erő­tel­je­sek lehet­nek ennél kisebb gyerekeknél!)

13 – 17 pont – Jó, ha gyógynövényes sópárna és tönkölypelyva-párna is van otthon!

Számos vásár­lónk dön­tött úgy, hogy alpár­ná­nak választ egy 10 gyógy­nö­vé­nyes, tön­köly­pely­vá­val töl­tött vál­to­za­tot + kiegé­szí­tés­ként, alkal­mi hasz­ná­lat­ra egy sópár­nát is. Ez ide­á­lis meg­ol­dás, hiszen utób­bit könnye­dén utaz­tat­ni is lehet, és bár­mi­lyen „ext­ra” hely­zet, gör­csök, mig­rén, gyul­la­dás ese­tén ren­del­ke­zé­sed­re áll köz­ér­zet­ja­ví­tó eszközként.

18 – 22 pont – Ideje betárazni Szénafüvek gyógynövényes sópárnából!

Vadász, gyógynövényes sópárna 4-féle gyógynövény keverékével

Vadász, gyógy­nö­vé­nyes sópár­na 4‑féle gyógy­nö­vény keverékével

Nemhogy egy, Neked egye­ne­sen több darab való! 🙂 Biztos, hogy hasz­nát veszed majd a sópár­ná­ink­nak, akár a lég­zé­sed­hez kell egy kis kiegé­szí­tő segít­ség, akár fej­fá­jós vagy, akár gyul­la­dá­sok­ra hajlamos.

Ismerd meg őket job­ban: a Szénafüvek sópár­ná­i­ba ellen­őr­zött for­rás­ból szár­ma­zó kősó kerül + 4 féle, nép­sze­rű és haté­kony gyógy­nö­vény. Egészen pon­to­san: leven­du­la, kamil­la, cit­rom­fű és bors­men­ta. Használd őket lehűt­ve, fel­me­le­gít­ve vagy akár szo­ba­hő­mér­sék­le­ten is!

Csak aján­la­ni tudom a gyógy­nö­vé­nyes pár­ná­kat és a sópár­nát egy­aránt! Gyönyörűek és illa­to­sak, nagyon jó raj­tuk alud­ni is! – Dietrich Magdi