Keresés az oldalon

Szeretnél kipihentebb lenni? Az alvás mennyiségén túl erre a 3 dologra figyelj

Szeretnél kipihentebb lenni? Az alvás mennyiségén túl erre a 3 dologra figyelj

Ha azt mond­ja vala­ki Neked, hogy „hú, nagyon kialud­tam magam!”, szin­te biz­tos, hogy Te is rög­tön arra gon­dolsz, na, meg­volt neki 8–9 óra! Pedig azt, hogy vala­ki kialudta‑e magát, még másik 3 fon­tos ténye­ző is befo­lyá­sol­ja. Sőt, alvást kuta­tó szak­ér­tők sze­rint a mennyi­ség­nél ez a 3 dolog még sok­kal lénye­ge­sebb is. Nézzük, melyek ezek, és mire érde­mes figyel­ned, ha gyak­rab­ban sze­ret­nél kipi­hent lenni!

#1. ALVÁSMINŐSÉG – a kipihentség-érzet szempontjából ez a legfontosabb!

Az alvás­nak külön­fé­le fázi­sai van­nak, és ha eze­ken meg­fe­le­lő­en keresz­tül tudsz men­ni az éjsza­ka folya­mán, minő­sé­gi alvás­ról beszél­he­tünk. (Amit ezek közül jól ismer­hetsz: a gyors szem­moz­gá­sos sza­kasz, ami­ben pél­dá­ul az álmo­dás is tör­té­nik, illet­ve a mély­al­vá­si sza­kasz.) Maga az alvás­mi­nő­ség jelen­tő­sen függ külön­fé­le kül­ső ténye­zők­től, pél­dá­ul, hogy van‑e beszű­rő­dő fény vagy zaj, ami miatt ébe­rebb az alvás. Emellett, bizo­nyos bel­ső folya­ma­tok is hat­hat­nak rá. Romlik az alvás­mi­nő­ség akkor, ha beteg vagy, nehe­zen kapsz leve­gőt vagy épp fáj vala­mid. Illetve, akkor is, ha a szo­ba hőmér­sék­le­te, ahol alszol, nem meg­fe­le­lő hőmér­sék­le­tű, netán kór­oko­zók (penész, atka) van­nak jelen.

Ha „meg­fe­le­lő” vagy „jó” alvás­mi­nő­ség­ről beszé­lünk, az azt jelen­ti, hogy min­den szük­sé­ges alvá­si fázi­son meg­fe­le­lő­en keresz­tül­mész, és meg­sza­kí­tá­sok nél­kül alszod végig az adott idő­tá­vot. Ha úgy érzed, Nálad a kial­vat­lan­ság prob­lé­má­já­nak for­rá­sa a ked­ve­zőt­len alvás­mi­nő­ség, tedd meg a szük­sé­ges lépé­se­ket annak javí­tá­sá­ra. Ehhez van 5 szu­per tip­pünk, amit akár már ma is bevethetsz:

 1. A háló­szo­ba funk­ci­ó­ja legyen csak a pihe­nés, az alvás. Ne dol­gozz bent vagy végezz nagyon aktív tevé­keny­sé­ge­ket, ugyan­is az agyad nem fog ráhan­go­lód­ni így a pihenésre.
 2. Ne mobi­lozz vagy tévézz köz­vet­le­nül lefek­vés előtt, plá­ne ne dol­gozz a lap­to­po­don, tab­le­te­den! A kütyük­ből kiáram­ló fények saj­nos meg­aka­dá­lyoz­zák az agy­ban az alvás­hor­mon ter­me­lő­dé­sét, így az alvás­mi­nő­ség­re is nega­tí­van hat­nak. Úgy vagyunk „beköt­ve”, hogy sötét­ben kez­dünk elpilledni.
 3. Figyelj a hőmér­sék­let­re: a háló­szo­bá­ban 21 fok az ide­á­lis maxi­mum, ha ennél mele­gebb van, annak az alvás­mi­nő­ség lát­hat­ja kárát.
 4. Figyelj a meg­fe­le­lő pára­tar­ta­lom­ra: a túl kevés pára szá­raz­sá­got, és ezzel kiszá­radt nyál­ka­hár­tyá­kat, köhö­gést, beteg­sé­gek­re való fogé­kony­sá­got idéz­het elő; a túl magas pára­tar­ta­lom pedig a pené­sze­se­dés melegágya.
 5. Cseréld le a pár­ná­dat. A tol­las vagy szin­te­ti­kus pár­nák vég nél­kül gyűj­tik a lát­ha­tat­lan kór­oko­zó­kat, így érde­mes anti­bak­te­ri­á­lis vál­to­za­tok mel­lett dön­te­ned inkább.
Szafari, gyógynövényes alvó/pihenőpárna 10-féle gyógynövénnyel 30x60 cm

Szafari, gyógy­nö­vé­nyes alvó/pihenőpárna 10-féle gyógy­nö­vénnyel 30x60 cm

A Szénafüvek alvó­pár­nák elsőd­le­ges töl­te­te tön­köly­pely­va, ami ennek a kri­té­ri­um­nak meg­fe­lel 🙂 Sőt, a ben­ne talál­ha­tó, 10 gyógy­nö­vé­nyes keve­rék még ella­zí­tó illat­tal is fel­ru­ház­za a pár­nát, hogy jelen­tő­sen javul­has­son az alvásminőséged!

#2. ALVÁS RENDSZERESSÉGE

Az alvás rend­sze­res­sé­ge tulaj­don­kép­pen annyit jelent, hogy min­dig közel azo­nos idő­ben fek­szel le alud­ni, közel azo­nos idő­ben kelsz más­nap, így közel azo­nos idő-mennyi­sé­get töl­tesz alvás­sal. A szer­ve­ze­ted­nek saj­nos hiá­ba mon­dod azt, hogy a hét­köz­be­ni kevés alvást majd hét­vé­gén kipi­he­ned, ez nem így műkö­dik. Ami egy­szer elve­szett, nem pótol­ha­tó vissza, leg­alább­is a leg­fris­sebb kuta­tá­si ered­mé­nyek ezt állítják.

Jelentősen javul a kipi­hent­ség-érzés, ha a szer­ve­ze­ted kiszá­mít­ha­tó­an meg­kap­ja min­dig ugyan­azt a mennyi­sé­get, rendszerességet!

#3. ALVÁS FOLYTONOSSÁGA

Az alvás minő­sé­gé­vel áll némi­leg össze­füg­gés­ben az alvás foly­to­nos­sá­ga, amely kimon­dot­tan a meg­sza­kí­tás nél­kül alvás­sal töl­tött időt jelö­li. Hiába alszik vala­ki 8–9 órát, ha köz­ben órán­ként fel­éb­red, biz­tos, hogy nem lesz olyan kipi­hent, mint az, aki csak 7‑et aludt, de azt folya­ma­to­san! Ezért is nem sza­bad abszo­lút érték­ként tekin­te­ni az alvás mennyiségére.

Sajnos nagyon nehéz elér­ni a meg­sza­kí­tás nél­kü­li alvást pél­dá­ul kis­gye­rek mel­lett, vagy ha olyan part­ne­red van, aki­nek tel­je­sen más a bio­rit­mu­sa, mint Neked, plá­ne, ha hor­kol. Ezekre mi sem tudunk – illet­ve, mivel fon­tos magán­éle­ti kér­dé­sek – nem is sze­ret­nénk konk­rét tip­pe­ket adni, ám az biz­tos, hogy érde­mes meg­be­szél­ni a hely­ze­te­ket, és külön­fé­le komp­ro­misszu­mo­kat vál­lal­ni. A jobb alvás mind­ket­tő­tök­nek fontos!

Egyéb alvást meg­sza­kí­tó okok­ként gyakoriak:

 • Gyógynövényes sópárna 4 féle gyógynövény keverékével

  Gyógynövényes sópár­na 4 féle gyógy­nö­vény keverékével

  a fel­ri­a­dás

 • a rossz álmok miat­ti feszült­ség alvás közben,
 • a nyug­ta­lan, stresszes, éber alvás,
 • illet­ve lég­zé­si nehézségek,
 • gyak­ran bedu­gu­ló orr is.

Van tip­pünk a meg­ol­dás­ra – aludd végig nyu­god­tan az éjsza­kát! Sópárnáink 4 féle gyógy­nö­vény keve­ré­ké­vel és ellen­őr­zött for­rás­ból szár­ma­zó kősó­val készül­nek. Kifejezetten segít­het­nek abban, hogy nyu­god­tab­ban aludj, könnyeb­ben el tudj lazul­ni, illet­ve, a lég­utak tisz­tán tar­tá­sá­ban is jóté­kony sze­re­pük lehet! Ezt a pár­nát egy­sze­rű­en csak tedd éjjel­re a fejed mel­lé, és lél­gezd be a tisz­ta, sós +kamil­lás-leven­du­lás-cit­rom­fü­ves-bors­men­tás csoda-illatot!