Keresés az oldalon

Hogyan lehet megelőzni, hogy ledöntsenek a bacik?

Hogyan lehet megelőzni, hogy ledöntsenek a bacik?

Avagy, mielőtt támad­na a meg­fá­zá­sos sze­zon, készülj fel rá ala­po­san! Tippjeinkkel nem is lesz nehéz dol­god. Mindenki tud­ja, de Te figyelj is oda rá… Erősítsd az immun­rend­sze­red! 🙂 Az ember azt gon­dol­ná, hogy az immun­rend­szer erő­sí­té­se csak annyi­ból áll, hogy töm­jük magunk­ba a vita­mi­no­kat. Azonban ez ennél sok­kal össze­tet­tebb! Olvasd el a cik­ket, és min­den kiderül.

#1. Minden étkezésedben legyen valami, ami nyers zöldség vagy gyümölcs!

Az égvi­lá­gon sem­mi gon­dunk a tab­let­ták­kal, de amíg lehet, hasz­náld ki, hogy még sok-sok gyü­mölcs, zöld­ség érik, így ter­mé­sze­tes for­rás­ból is vita­mi­nok­hoz jut­hatsz. Nincs ennél ízle­te­sebb mód­ja a vita­mi­nok bevi­te­lé­nek! Egyél például…

ŐSZIBARACKOT, SZŐLŐT, KÖRTÉT, ALMÁT, PARADICSOMOT, PAPRIKÁT, ZÖLD LEVELESEKET

Ezeken kívül is érde­mes figyel­ni a táp­anya­gok­ban gaz­dag, kiegyen­sú­lyo­zott étke­zés­re. Egy étel van, amit min­den­kép­pen sze­ret­nénk aján­la­ni Neked, ez pedig a HÚSLEVES! (Vagy akár egy jó sűrű­re főzött cson­le­ves is.) Nem vélet­len, hogy meg­fá­zás­kor gyak­ran kíván­ja és eszi az ember; ám ugyan­ilyen jóté­kony lehet a meg­elő­zés­ben is. Számos olyan hasz­nos táp­anyag kerül bele ala­pos átfő­zés köz­ben a lébe a cson­tok­ból, inak­ból, ame­lyek segí­tik a szer­ve­zet véde­ke­ző­ké­pes­sé­gét erő­sí­te­ni. Gazdag töb­bek közt kal­ci­um­ban, mag­né­zi­um­ban, fosz­for­ban, vas­ban és egyéb nyom­ele­mek­ben, ame­lyek könnyen fel­szí­vód­nak a szervezetben.

#2. Oldd a stresszt, ne szégyelld a pihenést!

„De hát most volt nyár, miért vagyok fáradt, miért vágyom pihe­nés­re…?” Semmi gond nincs, ha így érzed. A szep­tem­ber az üzle­ti év és a tan­év kez­de­te is, ez soka­kat meg­vi­sel­het, hir­te­len gya­ra­pod­nak a fel­ada­tok, miköz­ben a város­ban is meg­nő a for­ga­lom, több stressz éri az embert. A feszült­sé­get pedig fel kell oldal­ni, mivel a stressz, illet­ve súlyo­sabb vál­to­za­ta, a szo­ron­gás nagyon dur­va immungyilkosok!

Fontos, hogy meg­ta­láld a mód­ját annak, hogyan dol­go­zod ki a feszült­sé­get. Van, akik­nek a sport válik be, mások medi­tál­nak, sokan pedig egy­sze­rű­en csak pihen­nek egyet, majd kisi­mult lélek­kel tér­nek vissza a min­den­na­pok­ba. Teljesen mind­egy, Neked mi válik be, az a fon­tos, hogy fog­lal­kozz a stressz oldásával!

Szénafüvek-tipp stresszoldásra:

Számunkra a gyógy­nö­vé­nyek nél­kü­löz­he­tet­le­nek, hiszen illó­anya­ga­ik­kal haté­ko­nyan segít­he­tik a lélek és az ide­gek meg­nyug­vá­sát is. A leven­du­la, a cit­rom­fű vagy akár a roz­ma­ring is cso­dás tár­sak lehet­nek az ella­zu­lás­ban. Amikor mi sze­ret­nénk fel­ol­da­ni magunk­ban a feszült­sé­get, egy 10 gyógy­nö­vé­nyes pihe­nő­pár­ná­val elvo­nu­lunk pihen­ni, szi­esz­táz­ni egyet. Amikor meg­te­het­jük, szun­di­ká­lunk dél­után, ami­kor pedig nem, egy­sze­rű­en csak koráb­ban fek­szünk le este alud­ni… A pár­ná­ban talál­ha­tó tön­köly­pely­vá­ból jóté­kony kova­sav sza­ba­dul fel, míg a gyógy­nö­vé­nyes keve­rék cél­zott társ az ellazulásban.

#3. Ha már szóba került az alvás…

Tudtad, hogy az egyik leg­ha­té­ko­nyabb immun­rend­szer-erő­sí­tő nem más, mint az ele­gen­dő alvás? Bár min­den­ki­nél egyé­ni­leg dől el, mennyi alvás ide­á­lis neki, azért a 6,5 órá­nak cél­sze­rű min­den­nap meg­len­nie. Ez, amel­lett, hogy segí­ti pél­dá­ul a véde­ke­ző­rend­sze­red meg­fe­le­lő műkö­dé­sét is, javít­ja a kon­cent­rá­ci­ó­dat, könnyeb­ben megy a mun­ka, ha előt­te ele­get és meg­fe­le­lő minő­ség­ben aludtál.

Ha küz­desz az alvás­sal, éjjel fel­ri­adsz vagy nehe­zen alszol el, egy­sze­rű­en csak váltsd le a pár­nád! Válassz anti­bak­te­ri­á­lis tön­köly­pely­vá­val + 10 féle gyógy­nö­vénnyel töl­tött Szénafüvek alvó­pár­nát, és add át magad a békés álmok­nak. Ha a gyer­me­ked küzd alvá­si nehéz­sé­gek­kel, neki 2 éves kor felett a 4 gyógy­nö­vé­nyes Szénafüvek kis­pár­ná­in­kat ajánljuk.