Keresés az oldalon

A világ mely pontján kellene élned a kedvenc illatod alapján?

A világ mely pontján kellene élned a kedvenc illatod alapján?

Tudtad, hogy az egyes orszá­gok­ra / régi­ók­ra más-más illa­tok jel­lem­ző­ek? Sőt, a világ kölön­fé­le pont­ja­in élő embe­rek még par­füm­ként vagy laká­suk illa­to­sí­tá­sá­ra is gyak­ran válasz­ta­nak elté­rő illa­to­kat. Arra gon­dol­tunk, ha már a Szénafüvek Gyógynövényes pár­nák készí­té­sé­vel iga­zi SZAG-értők vagyunk, hogy most ezek­ről mesé­lünk Neked! Így azt is meg­tud­ha­tod, a ked­venc illa­tod alap­ján hol len­nél iga­zán otthon.

Fűszeres és erőteljes illatok: Marokkó, Törökország vagy Spanyolország déli része

A par­fü­mök illat­je­gye­i­ből biz­tos isme­rős a „kele­ti­es” vagy „ori­en­tá­lis” meg­ne­ve­zés. Aromáik ter­mé­sze­te­sen az étke­zés­ben is meg­je­le­nő fűsze­re­ik­hez köt­he­tők. Ahogy fogá­sa­ik­ban is nagyon nép­sze­rű pél­dá­ul a kar­da­mom, a gyöm­bér vagy a szeg­fű­szeg, illet­ve a fahéj, a vaní­lia és a méz a par­füm­je­ik­ben is jelen vannak.

Sokaktól nagyon távol áll­nak ezek az illat- és ízje­gyek, azon­ban a szen­ve­dé­lyes, kul­tú­rák­ra kíván­csi, fel­fe­dez­ni és kalan­doz­ni sze­re­tő embe­rek gyak­ran választ­ják őket. Ha Te is maga­dé­nak érzed, pró­báld ki a követ­ke­ző recep­tet az érke­ző őszi­es estéken!

Chai lat­te man­du­la­tej­ből – hozzávalók

 • 1 tk méz,
 • 4 dl man­du­la­tej – ha nem sze­re­ted, készítsd ren­des tejjel 🙂
 • 1 vaní­lia­rúd kika­part belseje,
 • 1 tk. zúzott gyömbér,
 • 1 kk őrölt kardamom,
 • 1 kk őrölt szegfűszeg,
 • 1 tk fahéj,
 • 2 fil­ter erős feke­te tea

Tedd fel forr­ni a tejet, majd add hoz­zá az összes fűszert. Közepes lán­gon kever­gesd, ami­kor pedig fel­forr, vedd le a tűz­ről, és tedd bele 8 perc­re a két fil­tert. Végül az egé­szet szűrd le, ízlés sze­rint habo­sítsd, és már iha­tod is!

Sajt, levendula, gyümölcsök és púder: bizony, a franciáknál járunk!

Ha nem rémí­te­nek meg a mások sze­rint büdös saj­tok, és a leven­du­la meg a gyü­möl­csök illa­ta is magá­val ragad, akkor a vidé­ki Franciaországban, Provence-ban van a helyed! Amennyiben pedig egy kis púde­res­ség, vagy netán, még füs­tös­ség is bele­fér, Párizs, a divat fővá­ro­sa az, ahol az orrod lak­ni akar.

A kifi­no­mult stí­lus­ról, a szép dol­gok­ról, illet­ve az ínyenc fala­tok­ról itt­hon sem kell lemon­da­nod. Könnyen meg tudod terem­te­ni itt­hon is a saját kis Franciaországodat, legyen az vidé­ki vagy pári­zsi han­gu­la­tú! Ehhez adunk pár tip­pet is.

 • reg­ge­lizz fran­ci­á­san: kávé tej­jel, jó nagy bög­ré­ből, hoz­zá crois­sant magá­ban vagy egy kis vaj­jal, dzsemmel;
 • a par­füm egy napod­ból se marad­jon ki;
 • Gyógynövényes díszpárna 10 féle gyógynövénnyel 45x45cm

  Gyógynövényes dísz­pár­na 10 féle gyógy­nö­vénnyel 45x45cm

  sze­rezz be egy jól sza­bott, fehér inget klasszi­kus far­mer­nad­rág­gal, amit magas sar­kú­val hord­va iga­zi fran­ci­ás stí­lust tes­te­sít­hetsz meg;

 • a Provence‑t idé­ző han­gu­la­tért vedd kör­be magad friss és szá­raz virá­gok­kal ott­hon, a közép­pont­ban pedig áll­jon a leven­du­la illata!

Szénafüvek gyógynövényes párnák – provence‑i illat az otthonodban, a fejed alatt!

Bár min­dig a „paraszt­well­ness” han­gu­lat meg­te­rem­té­sé­re törek­szünk pár­ná­ink alko­tá­sa­kor, bizony fran­cia vidé­ket idé­ző illa­tot, kisu­gár­zást is kap­nak. Így min­den­képp sze­rezz be ott­hon­ra egy leven­du­lás dísz­pár­nát, ha maga­dé­nak érzed ezt a stílust!

Frissen sülő keksz-illattal, „hidegszaggal” és a természet aromáival irány Skandinávia!

Ha az álta­luk ked­velt illa­to­kat néz­zük, letisz­tult­ság és ter­mé­sze­tes­ség jel­lem­zi az észa­ki népe­ket. Parfümjük alig ész­re­ve­he­tő, tisz­ta­ság-illa­tú. Otthonaikban pedig sok­kal inkább a kan­dal­ló­ban ropo­gó rön­kök és a bogyós­gyü­möl­csös vagy cso­kis kek­szek illa­ta jár­ja be a teret. Emellett, sze­re­tik a külön­fé­le szá­rí­tott növé­nye­ket is deko­rá­ció és lakás-illa­to­sí­tás céljából.

Nem zavar a hideg, sze­re­ted az észa­ki, halas éte­le­ket, a gabo­ná­kat és az édes­sé­ge­ket is? A Te ide­á­lis ott­ho­nod min­den bizonnyal Skandinávia len­ne! Harapj a friss leve­gő­be, húzz magad­ra egy ter­mé­sze­tes anya­gú plé­det, és érezd már­is észa­kon magad! Igazán oda­il­lő a lel­ked, ha kiegyen­sú­lyo­zott típus vagy, aki­re nem jel­lem­ző­ek a nagy érzel­mi hul­lám­zá­sok, és sze­re­ted az egy­sze­rű, letisz­tult meg­ol­dá­so­kat éle­ted min­den területén.

Szuper skan­di­náv élet­ér­zé­sért olvasd el EZT a koráb­bi CIKKÜNKET, amely­ben a hyg­gét jár­tuk kör­be, vagy­is a dán bol­dog­ság titkát!

Édes ananász, aromás rum és intenzív szegfűbors: Latin-Amerika nemcsak színes, hanem illatos is!

Latin-Amerikáról keve­set tudunk, de az biz­tos, hogy szí­nei és illa­tai egy­aránt erő­tel­je­sek! A tró­pu­si gyü­möl­csök ugyan­úgy jel­lem­zik a föld­rész aro­má­it, mint az egyik leg­nép­sze­rűbb alko­ho­los ita­luk, a rum. Emellett, külön­le­ges és gya­ko­ri fűsze­rük a szeg­fű­bors, pél­dá­ul az emlí­tett rumot is íze­sí­tik ezzel egyes helye­ken. Illata, íze par­fü­mök­ben, fűszer­ke­ve­ré­kek­ben is meg­je­le­nik, tüzes hatást eredményez.

Szenvedélyes és vak­me­rő, különc­sé­get ked­ve­lő típu­sok­nak Latin-Amerikai iga­zi gyöngy­szem lehet, nem­csak uta­zás­ra, hanem élet­vi­tel-sze­rű­en is.

Vonz a han­gu­la­ta, de azért nem sze­ret­nél olyan veszé­lyes helyek­re keve­red­ni, mint Kolumbia vagy Mexikó egyes részei? Semmi baj! Teremtsd meg a saját Latin-Amerikádat for­ró, rit­mu­sos zené­vel és az aláb­bi salá­tá­val, amely­nek már az illa­ta is fantasztikus…

Argentin salá­ta fehér­bab­bal – hozzávalók:

 • 20 dkg fehérbab-konzerv,
 • 1 db húsos paprika,
 • 1 nagyobb fej vöröshagyma
  az öntet­hez:
 • 2 gerezd zúzott fokhagyma,
 • 2 ek. vörösbor,
 • 3 ek. kukoricaolaj,
 • 1 tk. salátaecet,
 • 2 ek. sűrű paradicsompüré,
 • 1 tk. bar­na nád­cu­kor eny­hén megolvasztva,
 • őrölt bors­ból, ten­ge­ri sóból, szeg­fű­bors­ból, apró­ra vágott babér­le­vél­ből álló fűszerkeverék.

A pap­ri­kát és a hagy­mát vágd koc­ká­ra, a kon­zerv­bab­ról öntsd le a levet. Keverd össze a salá­ta­ön­tet hoz­zá­va­ló­it a fűsze­rek­kel, majd öntsd a zöld­sé­gek­re. Hagyd 45–50 per­cig össze­ér­ni, majd ehe­ted is!

Tetszett az össze­ál­lí­tá­sunk? Írd meg a közös­sé­gi olda­lon kom­ment­ben, hol érez­néd iga­zán ott­hon magad!