Keresés az oldalon

Nyald meg a sót! Te ismered a legfontosabb sófajtákat?

Nyald meg a sót! Te ismered a legfontosabb sófajtákat?

Írtunk már koráb­ban a sóról, főként sópár­ná­ink vonat­ko­zá­sá­ban; sőt, egy vide­ós anya­gunk­ban beszél­get­tünk is róla. De a só kiapad­ha­tat­lan téma­for­rás, min­dig van róla mint mesél­ni, már csak azért is, mert éle­tünk egyik leg­fon­to­sabb alko­tó­ja! Gondolj csak bele… A sónak a létén nem gon­dol­ko­dunk, ész­re sem vesszük; ám hiá­nya még­is azon­nal szem­be­tű­nik. Ha nin­csen só, nincs íz, nincs élet…

Ismerd meg a legfontosabb sófajtákat!

Himalájai só

Himalájai só

Az utób­bi évek iga­zi sztár­só­ja, a rózsa­szí­nes árnya­la­tú hima­lá­jai vagy Himalaya só. Nevét ere­de­té­ről kap­ta, ugyan­is a Himalájában talál­ha­tó Khewra sóbá­nya leg­mé­lyebb réte­gé­ből hoz­zák a fel­szín­re. Színét egyéb­ként vas-oxid tar­tal­má­nak köszön­he­ti. Gyakran hal­la­ni arról, hogy egész­sé­ge­sebb, mint más sófaj­ta, de ez csak a jó PR-jának köszön­he­tő: nem egész­sé­ge­sebb, mint más tisz­ta for­rá­sú kősó, azon­ban tény, hogy kivá­ló minő­sé­gű, kel­le­mes ízű és még jól is mutat egy őrlő­ben a konyhapulton!

Finomított só

Gyakori sófaj­ta, más néven asz­ta­li sónak is hív­juk. Forrásai lehet­nek ten­ge­rek és sóbá­nyák egy­aránt. Kémiai eljá­rá­sok­kal válik sima álla­gú­vá és fehér szí­nű­vé, illet­ve álta­lá­ban össze­ta­pa­dás-gát­ló kal­ci­um-kar­bo­ná­tot vagy mag­né­zi­um-kar­bo­ná­tot is kever­nek hozzá.

Tengeri só

Szintén nép­sze­rű vál­to­zat, sok ház­tar­tás­ban van jelen. Óceánokból és ten­ge­rek­ből nye­rik, fino­mí­tat­lan for­má­ban állít­ják elő. Ásványianyag-tar­tal­ma magas, talál­ha­tó ben­ne pél­dá­ul jód, man­gán, vas, káli­um és kal­ci­um is. Azonban saj­nos a ten­ge­ri szennye­ző­dé­sek is jelen van­nak a ten­ge­ri sóban.

A ten­ge­ri sónak léte­zik fino­mí­tott vál­to­za­ta is, ami­kor ipa­ri úton állít­ják elő. Ebben az eset­ben szennye­ző­anya­gok­tól sem kell tar­ta­ni, viszont a só ásvá­nyi­a­nyag-tar­tal­ma is ala­cso­nyabb. Jódot álta­lá­ban mes­ter­sé­ge­sen adnak hoz­zá, innen a név, hogy „jódo­zott ten­ge­ri só”. Ez való­já­ban egy fino­mí­tott ten­ge­ri sóra utal.

Szénafüvek sópár­na – és a kősó, ami ben­ne van!

Kősó

A kősót sóbá­nyák­ból hoz­zák fel, a sók minő­sé­ge egyen­ként eltér­het egy­más­tól. Közismert, nép­sze­rű és nagyon tisz­ta sót biz­to­sít pél­dá­ul Parajd, ahol a sóbá­nyák iga­zi kul­tu­rá­lis kin­csek is. A kősó­nak hívott só min­dig fino­mí­tat­lan, erről szür­kés, bar­nás, eset­leg kékes vagy vörö­ses szí­ne is árul­ko­dik. Mivel nem kerül hoz­zá­juk ada­lék a for­gal­ma­zás­ban sem, így a sósze­mek „vete­med­het­nek”, időn­ként össze­áll­nak, más­kor szét­es­nek és „szök­nek”. Egy kis érde­kes­ség: ügy­ve­ze­tőnk nagyon sze­re­ti a kis üve­ges, véko­nyabb sósze­me­ket esze­get­ni 🙂 Ha az ember sós ízt kíván, ez sok­kal egész­sé­ge­sebb alter­na­tí­va, mint bár­mi­lyen nas­sol­ni­va­ló után nyúl­ni, szó­val, Neked is csak aján­la­ni tudjuk!

Minden Szénafüvek sópár­ná­ba magas tisz­ta­sá­gú, kivá­ló minő­sé­gű kősó kerül. A só már önma­gá­ban fon­tos fer­tőt­le­ní­tő hatá­sú anya­gunk, a pár­nák­hoz adott 4 féle gyógy­nö­vény­ből álló keve­rék pedig fokoz­za ezt a hatást.

Mire, hogyan tudsz használni egy Szénafüvek sópárnát?

  • A sópár­na segít, hogy kitisz­tul­ja­nak a légutaid;
  • fel­me­le­gít­ve vagy lehűt­ve segít­het eny­hí­te­ni a külön­fé­le fájdalmakat;
  • fer­tőt­le­ní­tő hatá­sa miatt kivá­ló anti­bak­te­ri­á­lis anyag;
  • lehűt­ve bőr­nyug­ta­tó jel­le­ge miatt is alkalmazható.

Szerezz be Szénafüvek sópár­ná­kat az egész csa­lád­nak: mig­rén­re, csí­pé­sek­re, gör­csök­re, menst­ru­á­ci­ós fáj­da­lom­ra, meg­fá­zás ese­tén, fül­fá­jás­ra, húzó­dá­sok­ra is szu­pe­rül bevet­he­tő kiegé­szí­tő, tünet­eny­hí­tő kezelésként!

Fekete só Hawaii-ról

Fekete só

Nagyon külön­le­ge­sek a feke­te sók – azért a töb­bes szám, mert két­fé­lét külön­böz­te­tünk meg belő­lük. Az egyik szin­tén a Himalájában talál­ha­tó Kala Namakrára utal, ami iga­zá­ból nem is feke­te, csak a rózsa­szín egy söté­tebb árnya­la­tát hor­doz­za. Érdekessége, hogy meg­le­he­tő­sen kénes íze van, ami alkal­mas­sá teszi pél­dá­ul a növé­nyi étrend­ben tojásíz-pótlásra.

A másik feke­te só pedig Hawaii-hoz köt­he­tő, az onnan szár­ma­zó Hawaii Lava láva­só, és ez már való­ban feke­te szí­nű! Lepárlás előtt a ten­ger­víz­hez aktív szént kever­nek, ez adja hoz­zá a színt, illet­ve külön­bö­ző ásvá­nyi anya­go­kat is a sóhoz.

Kóser só

Igazából min­den só kóser, azon­ban a kimon­dot­tan kóser sóként emle­ge­tett ter­mék nagy szem­cse­mé­re­te miatt kap­ta a nevét. Minél nagyob­bak a sósze­mek, annál inkább fel­szív­ják a ned­ves­sé­get, így ide­á­li­sak pél­dá­ul a húsok vér­te­le­ní­té­sé­re is. Ebből követ­ke­ző­en egyéb­ként pél­dá­ul kon­zer­vá­lás­ra is alkal­mas vál­to­zat a kóser só.

Melyik só a ked­ven­ced a fel­so­rol­tak közül?