Keresés az oldalon

Ez az oka annak, ha sokat alszol, mégsem vagy kipihent

Ez az oka annak, ha sokat alszol, mégsem vagy kipihent

Megvan ren­de­sen 7–8 óra alvás, arány­lag idő­ben le is fek­szel, még­sem érzed úgy, hogy kipi­hent len­nél – isme­rős? Hidd el, a prob­lé­mád­dal egy­ál­ta­lán nem vagy egye­dül! Összeszedtünk több, lehet­sé­ges okot arra vonat­ko­zó­an, miért nem érzed a kel­le­mes kisi­mult­sá­got maga­don – az ele­gen­dő alvás elle­né­re sem!

A mély alvás hiánya

Többféle alvá­si sza­kaszt külön­böz­te­tünk meg, nagy­já­ból 4–6 fázi­son megyünk végig egy éjsza­ka alatt. A non-REM fázis­ban szen­der­gés, majd felü­le­tes és közép­mély, a végén pedig mély alvá­si sza­kasz figyel­he­tő meg. Ilyenkor az agyunk foko­za­to­san „pihen”. Emellett pedig van a REM, azaz gyors szem­moz­gá­sos fázis, ami­kor álmo­dunk, és az agy az ébren­lét­het hason­ló akti­vi­tást muat. A REM érde­kes­sé­ge az, hogy bár az álmok miatt az alvás felü­le­tes­nek tűn­het, a szer­ve­zet szá­má­ra való­já­ban ez a leg­fon­to­sabb sza­kasz! Ilyenkor meg­szű­nik az izom­tó­nus és a szer­vek is pihen­ni tér­nek, a test­ben min­den lelas­sul. Ekkor rege­ne­rá­lód­nak a szö­ve­tek és az immun­rend­szer egy­aránt, tehát, ha ele­gen­dő a REM-ben töl­tött idő, a szer­ve­zet job­ban kipi­he­ni magát. (Vagyis nem a mély alvá­si fázis tekint­he­tő a való­ban pihen­te­tő alvásnak!)

Nem kell soká­ig gon­dol­kod­ni azon, miért követ­kez­het be még 7–8 óra alvás mel­lett is az, hogy úgy ébredsz, mint akin átment egy úthen­ger. A REM-ben töl­tött rövid idő a hibás! Mikor nem éred el a REM fázist?

  • Nagyon sok eset­ben az alta­tót sze­dő embe­rek­nél nem jelent­ke­zik REM-szakasz.
  • Nincs REM-álla­pot akkor sem, ha lefek­vés előtt alko­holt ittál vagy köz­vet­le­nül az alvás előtt bár­mi­lyen más sti­mu­lánst fogyasz­tot­tál, pél­dá­ul elszív­tál egy cigarettát.
  • Bármilyen okból felü­le­te­sen alszol – pél­dá­ul aggódsz a gyer­me­ked miatt, vagy a párod tovább van fenn, és emi­att ég a vil­lany a háló­ban, eset­leg a szom­szé­dod szösz­mö­töl éjje­len­te – a mély alvá­si sza­kasz, illet­ve a REM fázis eléré­se már­is ellehetetlenül.

Az ébresztőóra is hibás lehet

Ha biz­tos vagy ben­ne, hogy a REM-sza­kasz nem hiány­zik az alvá­sod­ból, hiszen gyak­ran álmodsz, akkor az ébresz­tő­óra is gya­nús lehet! Amikor pont a mély alvá­si sza­kaszt­ban vagy a REM-ben kap­csol be az ébresz­tő, a hir­te­len fel­éb­re­dés fruszt­rá­ci­ót okoz­hat. Azonban, ha felü­le­te­sebb alvás­kor csör­ren meg a tele­fon vagy a vek­ker, akkor a szer­ve­zet könnyeb­ben alkal­maz­ko­dik, mint­ha a tel­jes eler­nye­dés­ből kell „vissza­tér­nie”.

Tipp: Ha min­den­nap azo­nos idő­ben kelsz, ám gyak­ran érzed úgy, hogy iszo­nya­tos a reg­ge­li ébre­dés, pró­bálj meg több idő­zí­tést is. Állítsd 15 perc­cel később­re az ébresz­tő­det, és nézd meg, akkor is ér‑e ilyen kel­le­met­len­ség! A cél, hogy felü­le­te­sebb alvá­si sza­kasz­ban szó­lal­jon meg a vekker.

Zavaró tényezők, amelyekről igazából nem is tudsz

Tudatd, hogy a toll- vagy szin­te­ti­kus anya­gú pár­nád­nak akár egy­har­ma­dát is élős­kö­dők és azok ürü­lé­kei, elhalt bőr­da­rab­kák és kisebb boga­rak tehe­tik ki? Ezek mind-mind rom­bol­hat­ják az alvás minő­sé­gét! Természetesen, olyan kül­ső „obkek­tu­mok” jut­nak csak bele a pár­ná­ba, ame­lye­ket egy­más közt az embe­rek amúgy is átado­gat­nak, tehát nagy veszély­től nem kell tar­ta­ni. Viszont az egész­sé­ges és pihen­te­tő, zavar­men­tes alvás érde­ké­ben érde­mes pár­nát váltanod!

Gyógynövényes alvó/pihenőpárna 10 féle gyógy­nö­vénnyel 30x60 cm

A Szénafüvek tönkölypelyva-töltetű alvópárnáiról érdemes tudnod, hogy:

  • 100%-os pamut­hu­zat­ba kerül a tön­köly­pely­va és 10-féle gyógy­nö­vény­ből álló keverék;
  • a pár­na a gyógy­nö­vé­nyek­től illa­tos, ella­zí­tó és köz­ér­zet­ja­ví­tó hatá­sok­kal bír!

Miért jobb töl­tet a tön­köly­pely­va, mint a toll, a memó­ria­hab vagy a vat­ta­sze­rű anyagok?

A tön­köly pely­vá­ja anti­bak­te­ri­á­lis hatá­sú, nem tele­ped­nek meg ben­ne külön­fé­le kár­te­vők és kór­oko­zók. Emellett a fej­for­má­hoz is kivá­ló­an alkal­maz­ko­dik, népi meg­fi­gye­lé­sek aller­gi­zá­ló hatást sem iga­zol­tak a hasz­ná­la­ta­kor. Kovasavat bocsát ki, amely miatt a népi gyó­gyá­szat­ban menst­ru­á­ci­ós fáj­dal­mak, fej­fá­jás, feszült­ség és rossz köz­ér­zet, illet­ve – 2 éves kor felett – gye­re­kek pocak­fáj­dal­má­ra is alkal­maz­ták. Párnatöltetként eze­ken túl még azért is sze­ret­jük nagyon, mert télen fűt, nyá­ron hűt, nem izzad bele álmá­ban az ember.

Tisztítása könnyű: gőzöld és napoz­tasd át heti rend­sze­res­ség­gel, ez fel­élesz­ti, akti­vi­zál­ja anti­bak­te­ri­á­lis képességeit!

„Nagyon sze­re­tem a leven­du­lát, a gyer­me­ke­im is sze­re­tik az illa­tát, es sze­ret­nek a gyógy­nö­vé­nyes pár­ná­juk­kal alud­ni. Engem a zsú­folt-gyors napo­kon lenyug­tat, ha a köze­lem­ben van, mikor alszom.” Márkus Beatrix