Ez az oka annak, ha sokat alszol, mégsem vagy kipihent - Szénafüvek Családi Manufaktúra

Keresés az oldalon

Ez az oka annak, ha sokat alszol, mégsem vagy kipihent

Ez az oka annak, ha sokat alszol, mégsem vagy kipihent

Ez az oka annak, ha sokat alszol, mégsem vagy kipihent

Megvan ren­de­sen 7–8 óra alvás, arány­lag idő­ben le is fek­szel, még­sem érzed úgy, hogy kipi­hent len­nél – isme­rős? Hidd el, a prob­lé­mád­dal egy­ál­ta­lán nem vagy egye­dül! Összeszedtünk több, lehet­sé­ges okot arra vonat­ko­zó­an, miért nem érzed a kel­le­mes kisi­mult­sá­got maga­don – az ele­gen­dő alvás elle­né­re sem!

blankA mély alvás hiánya

Többféle alvá­si sza­kaszt külön­böz­te­tünk meg, nagy­já­ból 4–6 fázi­son megyünk végig egy éjsza­ka alatt. A non-REM fázis­ban szen­der­gés, majd felü­le­tes és közép­mély, a végén pedig mély alvá­si sza­kasz figyel­he­tő meg. Ilyenkor az agyunk foko­za­to­san „pihen”. Emellett pedig van a REM, azaz gyors szem­moz­gá­sos fázis, ami­kor álmo­dunk, és az agy az ébren­lét­het hason­ló akti­vi­tást muat. A REM érde­kes­sé­ge az, hogy bár az álmok miatt az alvás felü­le­tes­nek tűn­het, a szer­ve­zet szá­má­ra való­já­ban ez a leg­fon­to­sabb sza­kasz! Ilyenkor meg­szű­nik az izom­tó­nus és a szer­vek is pihen­ni tér­nek, a test­ben min­den lelas­sul. Ekkor rege­ne­rá­lód­nak a szö­ve­tek és az immun­rend­szer egy­aránt, tehát, ha ele­gen­dő a REM-ben töl­tött idő, a szer­ve­zet job­ban kipi­he­ni magát. (Vagyis nem a mély alvá­si fázis tekint­he­tő a való­ban pihen­te­tő alvásnak!)

Nem kell soká­ig gon­dol­kod­ni azon, miért követ­kez­het be még 7–8 óra alvás mel­lett is az, hogy úgy ébredsz, mint akin átment egy úthen­ger. A REM-ben töl­tött rövid idő a hibás! Mikor nem éred el a REM fázist?

  • Nagyon sok eset­ben az alta­tót sze­dő embe­rek­nél nem jelent­ke­zik REM-szakasz.
  • Nincs REM-álla­pot akkor sem, ha lefek­vés előtt alko­holt ittál vagy köz­vet­le­nül az alvás előtt bár­mi­lyen más sti­mu­lánst fogyasz­tot­tál, pél­dá­ul elszív­tál egy cigarettát.
  • Bármilyen okból felü­le­te­sen alszol – pél­dá­ul aggódsz a gyer­me­ked miatt, vagy a párod tovább van fenn, és emi­att ég a vil­lany a háló­ban, eset­leg a szom­szé­dod szösz­mö­töl éjje­len­te – a mély alvá­si sza­kasz, illet­ve a REM fázis eléré­se már­is ellehetetlenül.

blankAz ébresztőóra is hibás lehet

Ha biz­tos vagy ben­ne, hogy a REM-sza­kasz nem hiány­zik az alvá­sod­ból, hiszen gyak­ran álmodsz, akkor az ébresz­tő­óra is gya­nús lehet! Amikor pont a mély alvá­si sza­kaszt­ban vagy a REM-ben kap­csol be az ébresz­tő, a hir­te­len fel­éb­re­dés fruszt­rá­ci­ót okoz­hat. Azonban, ha felü­le­te­sebb alvás­kor csör­ren meg a tele­fon vagy a vek­ker, akkor a szer­ve­zet könnyeb­ben alkal­maz­ko­dik, mint­ha a tel­jes eler­nye­dés­ből kell „vissza­tér­nie”.

Tipp: Ha min­den­nap azo­nos idő­ben kelsz, ám gyak­ran érzed úgy, hogy iszo­nya­tos a reg­ge­li ébre­dés, pró­bálj meg több idő­zí­tést is. Állítsd 15 perc­cel később­re az ébresz­tő­det, és nézd meg, akkor is ér‑e ilyen kel­le­met­len­ség! A cél, hogy felü­le­te­sebb alvá­si sza­kasz­ban szó­lal­jon meg a vekker.

Zavaró tényezők, amelyekről igazából nem is tudsz

Tudatd, hogy a toll- vagy szin­te­ti­kus anya­gú pár­nád­nak akár egy­har­ma­dát is élős­kö­dők és azok ürü­lé­kei, elhalt bőr­da­rab­kák és kisebb boga­rak tehe­tik ki? Ezek mind-mind rom­bol­hat­ják az alvás minő­sé­gét! Természetesen, olyan kül­ső „obkek­tu­mok” jut­nak csak bele a pár­ná­ba, ame­lye­ket egy­más közt az embe­rek amúgy is átado­gat­nak, tehát nagy veszély­től nem kell tar­ta­ni. Viszont az egész­sé­ges és pihen­te­tő, zavar­men­tes alvás érde­ké­ben érde­mes pár­nát váltanod!

blank

Gyógynövényes alvó/pihenőpárna 10 féle gyógy­nö­vénnyel 30x60 cm

A Szénafüvek tönkölypelyva-töltetű alvópárnáiról érdemes tudnod, hogy:

  • 100%-os pamut­hu­zat­ba kerül a tön­köly­pely­va és 10-féle gyógy­nö­vény­ből álló keverék;
  • a pár­na a gyógy­nö­vé­nyek­től illa­tos, ella­zí­tó és köz­ér­zet­ja­ví­tó hatá­sok­kal bír!

Miért jobb töl­tet a tön­köly­pely­va, mint a toll, a memó­ria­hab vagy a vat­ta­sze­rű anyagok?

A tön­köly pely­vá­ja anti­bak­te­ri­á­lis hatá­sú, nem tele­ped­nek meg ben­ne külön­fé­le kár­te­vők és kór­oko­zók. Emellett a fej­for­má­hoz is kivá­ló­an alkal­maz­ko­dik, népi meg­fi­gye­lé­sek aller­gi­zá­ló hatást sem iga­zol­tak a hasz­ná­la­ta­kor. Kovasavat bocsát ki, amely miatt a népi gyó­gyá­szat­ban menst­ru­á­ci­ós fáj­dal­mak, fej­fá­jás, feszült­ség és rossz köz­ér­zet, illet­ve – 2 éves kor felett – gye­re­kek pocak­fáj­dal­má­ra is alkal­maz­ták. Párnatöltetként eze­ken túl még azért is sze­ret­jük nagyon, mert télen fűt, nyá­ron hűt, nem izzad bele álmá­ban az ember.

Tisztítása könnyű: gőzöld és napoz­tasd át heti rend­sze­res­ség­gel, ez fel­élesz­ti, akti­vi­zál­ja anti­bak­te­ri­á­lis képességeit!

„Nagyon sze­re­tem a leven­du­lát, a gyer­me­ke­im is sze­re­tik az illa­tát, es sze­ret­nek a gyógy­nö­vé­nyes pár­ná­juk­kal alud­ni. Engem a zsú­folt-gyors napo­kon lenyug­tat, ha a köze­lem­ben van, mikor alszom.” Márkus Beatrix

 

Az oldalon sütiket használunk, melynek segítségével oldalunk látogatottságát mérjük, valamint a közösségi portálokon található oldalainkhoz való gyors hozzáférést biztosítjuk. A sütik segítségével információkat osztunk meg hirdetési, közösségi média és elemző partnereinkkel a weboldalunk, illetve közösségi oldalaink használatáról, melyek alapján statisztikák, illetve hirdetések készülhetnek. A weboldal további használatával beleegyezel a sütik használatába. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás