Keresés az oldalon

Miért alszunk valójában?

Miért alszunk valójában?

Kutatók állan­dó­an kere­sik a választ a kér­dés­re, hogy miért is alszunk? Számos elmé­let léte­zik ugyan sze­re­pé­re az embe­ri / élő­lény-lét­ben, de egy­ér­tel­mű nem iga­zán szü­le­tett még… Az alvás tehát egy igen­csak misz­ti­kus folya­mat, mi most még­is néhány ért­he­tő választ igye­kez­tünk össze­gyűj­te­ni arra, miért lényeges.

Életünk egy­har­ma­dát, egy­ne­gye­dét alvás­sal tölt­jük, ebből pedig lehet követ­kez­tet­ni rá, hogy az alvás az élet­ben fon­tos dolog.

Az alvás regenerálja az agyat

2013-ban látott nap­vi­lá­got egy kuta­tás, amely rávi­lá­gí­tott, hogy egy kimond­ha­tat­lan nevű, oli­go­dend­rocy­ta nevű sejt ter­me­lő­dik újra ilyen­kor. Ennek funk­ci­ó­ja az ideg­rend­szer sejt­szin­tű védel­me. Az elvég­zett egér­kí­sér­le­tek során akkor kap­csol­tak be a stresszel és sejt­ha­lál­lal kap­cso­la­tos gének, ami­kor a rág­csá­ló­kat ébren­lét­re kényszerítették.

Az alvás szerepe nélkülözhetetlen módon segíti a túlélést

Szintén érde­kes bele­gon­dol­ni abba, hogy az alvás inak­ti­vi­tá­sa miatt alap­ve­tő­en veszély­ben lehet­ne a leg­több élő­lény. Nyilván, ez ma már inkább az állat­vi­lág­ban kér­dés. Ilyenkor nincs vadá­szat, nincs evés, nincs pár­zás, és könnyen pré­dá­vá is lehet vál­ni – mi hát még­is az alvás sze­re­pe? Olyasmi, ami egy­ál­ta­lán nem kivi­te­lez­he­tő éber álla­pot­ban. Nemes egy­sze­rű­ség­gel a haté­kony­ság növe­lé­se, és a túl­élést segí­tő éber funk­ci­ók javí­tá­sa. A kipi­hent élő­lény gyor­sabb, fókusz­ál­tabb, ered­mé­nye­sebb, és könnyeb­ben ész­le­li a veszélyt is.

Egyes elméletek szerint megtisztulás az alvás

Ahogy a bőr is rege­ne­rál­tabb, tel­tebb, simább a reg­ge­li ébre­dés­kor, úgy az egész szer­ve­zet és az agy szá­má­ra is hason­ló meg­tisz­tu­lás tör­té­nik éjjel, alvás során. Például az anyag­cse­ré­re és az agy műkö­dé­sé­re vonat­ko­zó­an is, „tisz­ta lapot” kap a szer­ve­zet. Ez egyéb­ként meg­ma­gya­ráz­za azt is, miért érzi magát kar­csúbb­nak az ember ébre­dés után!

Miért alszunk máshogy a különféle életkorokban?

Alvás során las­sul az anyag­cse­re, így az agy anyag­cse­ré­je is, de nem kerül az ember hiber­nált álla­pot­ba: a kül­ső inge­rek­re éber­ré tudunk vál­ni, képe­sek vagyunk rea­gál­ni. Amíg gye­rek­kor­ban az anyag­cse­re álta­lá­ban gyors, és az éjje­li las­su­lás erő­sen érez­he­tő, ráadá­sul biz­ton­ság­ban érez­zük magun­kat, addig idős­kor­ban ele­ve las­sabb az anyag­cse­re, és mi érez­zük úgy, hogy vigyáz­nunk kell más­ra. Ebből követ­ke­zik, hogy a gye­re­kek mélyeb­ben és töb­bet alsza­nak, az idő­sek alvás­igé­nye pedig ala­cso­nyabb, alvás­mi­nő­sé­gük gyengébb.

Miért alszunk borongós időben többet?

Bár most épp tom­bol még a nyár, a boron­gós napo­kon biz­tos Te is tapasz­tal­tad, hogy töb­bet akarsz alud­ni… Nos, ennek az az egy­sze­rű oka van, hogy sötét­ben több mela­to­nin válasz­tó­dik ki a szer­ve­zet­ben. Ez az alvást segí­tő hor­mo­nunk, amely­nek köszön­he­tő­en el tudunk alud­ni. Ha azon­ban egész nap ter­me­li a szer­ve­zet, egész nap alud­ni tud­nánk, ugye…

Hogy miért alszunk, ezek alapján egy fokkal már világosabb… De az, hogy miért álmodunk?

Ha az alvás vala­mi­lyen misz­ti­kus cse­lek­vés, akkor az álmo­dás egye­ne­sen mágia! Rengeteget igye­kez­nek ezt a terü­le­tet is kutat­ni a szak­em­be­rek, több-keve­sebb siker­rel. Leginkább az az elmé­let ter­jedt el az álmo­dás­sal kap­cso­lat­ban, hogy az agy ilyen­kor tesz ren­det a szük­sé­ges és szük­ség­te­len infor­má­ci­ók közt, ilyen­kor cso­por­to­sít­ja mind­azt, amit meg­ta­nult nap­köz­ben. Sigmund Freud 1900-ban jelen­tet­te meg Álomfejtés című köny­vét, amely­ben ő a kielé­gí­tet­len vágyak­hoz, tudat alat­ti kész­te­té­sek­hez kötöt­te az álmodást.

Az álom az úgy­ne­ve­zett gyors szem­moz­gá­sos, REM-fázis­ban jele­nik meg, ame­lyek elő­for­du­lá­sát csök­kent­he­tik az alta­tók. Ha a REM-fázis kima­rad, hosszabb távon kon­cent­rá­ció­za­var lép­het fel. Tehát az alta­tók hatás­me­cha­niz­mu­sa táv­la­ti­lag pon­to­san ellen­té­tes lehet azzal, amit az ember elvár­na tőle, ami­ért ele­ve alud­ni tér…

Válassz természetes megoldást a jobb alváshoz! Szénafüvek gyógynövényes alvópárnák tönkölypelyvával + 10 féle gyógynövény keverékével pamuthuzatban.