Keresés az oldalon

Uborkázunk az uborkaszezonban! Szuper receptek és ötletek uborkával

Uborkázunk az uborkaszezonban! Szuper receptek és ötletek uborkával

Uborkaszezon: most van! Szó sze­rint és a kife­je­zés átvitt értel­mé­ben is. Én, aki a Szénafüvek cik­ke­it írom, beval­lom: a viág­ból kisza­la­dok a szó hang­zá­sá­tól. De leírom, jó sok­szor a cikk­ben, mert az ubor­ka rend­kí­vül hasz­nos zöld­ség. Sokoldalúságát pedig min­den­képp meg sze­ret­nénk mutat­ni Neked is.

1, 2, 3… Uborkaszezon!

Az ubor­ka „tes­te” 90%-ban víz­ből áll, így cso­dás hid­ra­tá­ló hatá­sok­kal bír. Ez nem­csak a nyá­ri hőség­ben fon­tos, hanem a bőr egész­sé­gé­nek, szép­sé­gé­nek meg­őr­zé­sé­ben is. Víztartalma mel­lett pedig egyéb hasz­nos anya­go­kat is talál­ni ben­ne, pél­dá­ul A‑, B- és C‑vitamint, illet­ve nagy arány­ban alkot­ja káli­um, szi­lí­ci­um és mag­né­zi­um is. Ezek az ásvá­nyi anya­gok szé­pí­tő hatá­sa­ik­ról híre­sek! Különleges, keve­sek által ismert tulaj­don­sá­ga pedig a has­nyál­mi­rigy segí­té­se: szte­ro­lo­kat tar­tal­maz, ame­lyek hoz­zá­já­rul­nak ennek a fon­tos szerv­nek az egész­sé­ges működéséhez.

Ezek után nem kér­dés, hogy veszel belő­le 1–2 kiló­val, ugye? Mutatjuk is, mire hasz­náld fel!

Szépségápolás uborkával

Mind vitamin‑, mind ásvá­nyi­a­nyag-tar­tal­ma miatt hasz­nos ter­mé­sze­tes „koz­me­ti­kum”. Az ubor­ka héjá­val kene­gesd az arcod akkor, ha fris­sí­tő, toni­zá­ló hatást sze­ret­nél elér­ni. 1–1 kari­ka ubor­ka pedig cso­dá­kat tesz a reg­gel még fáradt, eset­leg püf­fedt, kipi­ro­so­dott szemekkel.

Azért egy meg­jegy­zést itt engedj meg: időn­ként bele­fér az éjje­li tivor­nya, ami­től a sze­med kis­sé ked­ve­zőt­len álla­po­tot vesz fel reg­gel­re, de! Alapvetően éjjel alud­ni kell. Ha meg­fe­le­lő­en alszol, meg tudod úsz­ni a reg­ge­li ubor­ka-kari­kás pako­lást is…

Nem megy az alvás? Majd’ meg­ve­szel már egy pihen­te­tő éjsza­ká­ért? Szerezd be új alvó­cim­bo­rá­dat ext­ra, nyá­ri akci­ónk kere­té­ben! Most akár 30%-kot is meg­ta­ka­rít­hatsz. IRÁNY A WEBSHOP!

A legüdébb uborkasaláta

Nyáron min­den­ki oda-vissza rajong az ubor­ka­sa­lá­tá­ért, ami­re álta­lá­ban van egy jó recept a csa­lád­ban. Mi most egy kis „fel­újí­tott” ubor­ka­sa­lá­ta-tip­pet hoz­tunk, amellyel min­den eddi­gi­nél üdébb, egész­sé­ge­sebb, íze­sebb salá­tát készíthetsz!

Hozzávalók és recept a nyá­ri-üde uborkasalátához:

 • 1 nagy kígyó­ubor­ka vagy 4 nagyobb ková­szol­ni való példány;
 • 300 gramm görög joghurt
 • 2 gerezd fokhagyma
 • fél lila­hagy­ma
 • só, bors ízlé­sed szerint
 • 2–3 teás­ka­nál friss citromlé
 • 1 cso­kor friss kapor

Első lépés­ként, mosd és hámozd meg, majd vágd tet­sző­le­ges vas­tag­sá­gú kari­kák­ra az ubor­kát. (Ennek a salá­tá­nak egyéb­ként a resze­lés is jól áll, attól görö­gös jel­le­ge lesz.) Sózd le a már kész­re vágott ubor­kát, és hagyd pihen­ni, hogy levet eresszen. Közben törd-zúzd össze a fok­hagy­mát, vágd a fel lila­hagy­mát apró­ra, és vag­dosd fel a kap­rot is. A cit­rom­lé­vel és egy kis bors­sal együtt, az összes fűszert keverd bele ala­po­san a görög jog­hurt­ba. Keverés köz­ben ada­golj hoz­zá egy-két evő­ka­nál­lal a kiázott, sós ubor­ka­lé­ből. Ha kel­le­me­sen lágy, de nem túl folyós a szósz álla­ga, öntsd az ubor­ká­ra. 2 órát pihen­tesd hűtő­ben a kész salá­tát, pár őrlés­nyi chi­li­vel, plusz natúr jog­hurt­tal és kapor­ral is tálalhatod.

Tipp: könnye­deb­ben, dié­tá­sab­ban étkez­nél? Ne salá­ta­ként, hanem köret­ként fogyaszd ezt az ubor­kás-görög jog­hur­tos salá­tát! Mind a jog­hurt, mind az ubor­ka fan­tasz­ti­ku­san lak­ta­tó, miköz­ben a fogyást is aktí­van segítik.

Uborkás nyári smoothie

Egészséges fel­fris­sü­lést biz­to­sít, és segí­ti a vize­se­dés elmu­lasz­tá­sát is ez a smo­ot­hie! Akkor iszod, ami­kor aka­rod, nem muszáj reg­gel, ahogy sokan java­sol­ják. Direkt úgy gon­dol­tuk ki a recep­tet, hogy ne csak vala­mi „zöld cucc” legyen, ami­hez azért sok­szor nincs az ember­nek gusz­tu­sa, bár­mily­ne egész­sé­ges is… Hanem szép és finom fris­sí­tő­ként gon­dol­hass rá.

Hozzávalók:

 • fél alma
 • fél kígyó­ubor­ka
 • fél banán
 • 1/4‑ed méz­dinnye
 • 1 kiwi
 • íze­sí­tés­nek: bazsalikomlevelek

Mindent hámozz meg, vágj apró­ra és tur­mi­xolj ala­po­san össze!

Uborkás „felnőtt limonádé”

A nyár­es­ték elma­rad­ha­tat­lan vele­já­ró­ja egy hűsí­tő kok­tél is. Azért ne ess túl­zás­ba az alko­hol­lal, de ha egy-egy alka­lom­mal meg­iszol egy pohár kel­le­mes, ubor­kás „fel­nőtt limo­ná­dét”, tel­je­sen rend­ben van! Nekünk nagy ked­ven­cünk ez az ital, hiszen kivá­ló­an illik nem­csak a lam­pi­o­nos-leven­du­la­il­la­tú nyá­ri han­gu­lat­hoz, hanem a grill éte­lek­hez is.

Hozzávalók + recept:

 • 2 cent gin
 • 2 cent fris­sen facsart lime-lé
 • 1 cent mentaszirup
 • 1,5 dl hűtött tonik – bát­rab­bak­nak szá­raz pezsgő
 • ubor­ka­sze­le­tek
 • lime sze­le­tek

A szén­sa­vas hoz­zá­va­lón és az uborka‑, illet­ve lime-sze­le­te­ken kívül min­dent keverj ala­po­san össze. Ezután öntsd hoz­zá a kok­tél alap­já­hoz a toni­kot vagy a pezs­gőt, és add hoz­zá az elő­ző­leg kicsit „meg­nyom­ko­dott” kari­ká­kat. Ettől az ubor­ka és a lime aro­má­ja erő­seb­ben érvé­nye­sül majd.

Hogy tet­szet­tek a tipp­je­ink? Melyiket fogd első­ként kipróbálni? 🙂

…Extra tippek, ha túl jól sikerült a buli:

 • hid­ra­táld magad ubor­kás smo­ot­hie-val és salátával.
 • nyug­tasd a hom­lo­kod hűtött uborka-szeletekkel,
 • a fejed alá pedig tegyél 10 gyógy­nö­vé­nyes Szénafüvek-pár­nát! 1–2 óra, és job­ban is leszel!

Szerezd be Szénafüvek pihe­nő­pár­ná­dat most akár 30% kedvezménnyel!