Keresés az oldalon

A gyógynövényes párna 12 féle felhasználása

A gyógynövényes párna 12 féle felhasználása

A Szénafüvek Manufaktúra neve egyet jelent itt­hon a gyógy­nö­vé­nyes pár­nák­kal! 2012-ben az ország­ban első­ként dön­töt­tünk úgy, hogy gyógy­nö­vé­nyes pár­nák készí­té­sé­be és for­gal­ma­zá­sá­ba kez­dünk. Dédanyánk füves­asszony volt haj­dan a Szénafüvek név­re hall­ga­tó vidé­ken… Az ő recept­jei sze­rint készül­nek a pár­ná­ink, hagyo­má­nyos köz­ér­zet­ja­ví­tó meg­ol­dás­ként a modern kor bajaira.

A gyógynövényes párna 12 féle felhasználása

Kispárna 4 féle gyógynövénnyel

Ez a kis­mé­re­tű pár­na gye­rek­pár­ná­nak aján­lott 2 éves kor­tól. Segíti a kicsik szá­má­ra a nyu­god­tabb pihe­nést, alvást, és akár a plüsst is helyet­te­sí­ti. Az anti­bak­te­ri­á­lis tön­köly­pely­va, amely a töl­tet lel­két adja, nem gyűj­ti a kór­oko­zó­kat, gyógy­nö­vé­nyes illa­ta pedig elpil­lesz­ti a kicsiket.

Szintén fel lehet hasz­nál­ni ezt a pár­nát fel­nőtt­ként uta­zás­hoz – ha sze­retsz buszon, vona­ton alud­ni, a feje­det könnye­dén neki tudod támasz­ta­ni. Illetve, iro­dai mun­ka során meg­könnyí­ti az „ege­ré­szést”, meg­tá­maszt­ja a csuk­ló­dat. A tön­köly­pely­va jóté­kony kova­sa­vat bocsát ki, ezzel segít nyug­tat­ni az ide­ge­ket, és ugyan­ez igaz a ben­ne talál­ha­tó gyógy­nö­vé­nyek­re is.

Marci macska, gyógynövényes sópárna 4-féle gyógynövény keverékével

Marci macs­ka, gyógy­nö­vé­nyes sópár­na 4‑féle gyógy­nö­vény keverékével

Sópárna 4 féle gyógynövénnyel

A kősót + 4 féle gyógy­nö­vény keve­ré­két tar­tal­ma­zó pár­ná­ink iga­zi uni­ver­zá­lis segí­tő­tár­sak. Fájdalmak ese­tén kiegé­szí­tő, tünet-eny­hí­tő keze­lés­ként alkal­maz­ha­tók külön­fé­le fájdalmakra:

  • mig­rén­re lehűtve,
  • menst­ru­á­ci­ós gör­csök­re felmelegítve,
  • csí­pé­sek­re lehűtve,
  • fül­fá­jás­ra felmelegítve…

De ezek csak a leg­gya­ko­ribb pél­dák! Minden csa­lád­ban érde­mes tar­ta­ni leg­alább egy gyógy­nö­vé­nyes sópár­nát, pon­to­san a sok­ré­tű fel­hasz­ná­lá­sa miatt.

„Nagyon sze­re­tem a sópár­ná­mat hasz­nál­ni, ami­kor beteg vagyok. Kellemes gyógy­nö­vé­nyes illa­ta van és nyug­ta­tó hatá­sa.” Sz. Tóth Orsolya

Pihenőpárna 10 féle gyógynövénnyel

A „koc­ká­nak” is becé­zett pihe­nő­pár­ná­ink­ba tön­köly­pely­va-töl­tet kerül + 10 féle gyógy­nö­vény keve­ré­ke. Ez a sópár­na mel­lett a leg­nép­sze­rűbb ter­mé­künk, a gyógy­nö­vé­nyes pár­na köze­pes mére­te sze­ret­he­tő­en kényelmes.

Használhatod önma­gá­ban alvás­hoz, vagy csak pihe­nés­re-rela­xá­lás­ra is, illet­ve kivá­ló alá­tá­masz­tó pár­na lehet, ha fél-ülő álla­pot­ban len­nél az ágyon. Sokan sze­re­tik egyéb­ként dísz­pár­na­ként is, nem vélet­len, hogy nagyon figye­lünk a huza­tok­ra ugyan­úgy, mint a töl­tet­re! Így a külön­fé­le lel­kü­le­tű és stí­lu­sú embe­rek is meg­ta­lál­ják a nekik leg­in­kább tet­sző Szénafüvek gyógy­nö­vé­nyes párnát.

Napsugár, gyógynövényes alvó/pihenőpárna 10-féle gyógynövénnyel 30x60 cm

Napsugár, gyógy­nö­vé­nyes alvó/pihenőpárna 10-féle gyógy­nö­vénnyel 30x60 cm

Alvópárna 10 féle gyógynövénnyel

Más néven hen­ger­pár­na­ként is emle­get­jük. Ez a nagyobb alvó- vagy pihe­nő­pár­nánk, amely kényel­me­sen ölel­get­he­tő, és meg­fe­le­lő­en tart­ja a nya­kat, illet­ve segí­ti pihen­ni a vál­la­kat. Ennek a pár­ná­nak a fel­hasz­ná­lá­si mód­ja egy­ér­tel­mű – alvás­ra, szun­di­ká­lás­ra, rela­xá­lás­ra szolgál!

Kik és miért választottak eddig Szénafüvek gyógynövényes párnát?

  • Szülők, akiknek a gyereke alvási nehézségekkel küzdött.

Számtalan kis­gye­rek van, aki­nek egész egy­sze­rű­en nem megy az alvás. 2–3 éve­sen is fel­ri­ad­nak éjjel, nehe­zen alsza­nak el, vagy épp nagyon nyug­ta­la­nok. És nem rit­kák per­sze a lég­zé­si nehéz­sé­gek, aszt­más tüne­tek sem. 4 gyógy­nö­vényt tar­tal­ma­zó pár­ná­ink aján­lot­tak a leg­ki­seb­bek­nek, ugyan­is a 10-es vál­to­zat nekik még túl sok len­ne, nem biz­tos, hogy jól bír­nák a gyógy­nö­vé­nyes pár­na erős hatá­sa­it! A sós, illet­ve a tön­köly­pely­vás kis­pár­nák 2 éves kor felett aján­lot­tak, előb­bi cél­zot­tan lég­zé­si gon­dok ese­tén is; utób­bi a nyu­gos­tabb pihenéshez.

„Bánk fiam válasz­tot­ta magá­nak, viszi az óvo­dá­ba is. Kellemes min­den lefek­vés­kor, imád­juk – és imá­dom, hogy az imá­dot­tam imád­ja! Sőt, még apu­ká­nak is tet­szik. És Mamikának is vet­tünk, legyen neki is jó – ő is imád­ja!” Kereszt Zsófi

  • Feleségek, akiknek a férje irtózatosan horkolt.
Popeye, gyógynövényes alvó/pihenőpárna 10-féle gyógynövénnyel 35x45 cm

Popeye, gyógy­nö­vé­nyes alvó/pihenőpárna 10-féle gyógy­nö­vénnyel 35x45 cm

A hor­ko­lás egy rend­kí­vül össze­tett prob­lé­ma, amely­re sok­fé­le mér­sék­lő meg­ol­dás léte­zik. Egyik ezek közül pél­dá­ul a pár­na­cse­re: a Szénafüvek gyógy­nö­vé­nyes alvó­pár­nái segí­te­nek a nya­kat és a vál­la­kat egé­szés­ge­sebb póz­ban tar­ta­ni. Mivel a töl­tet javát adó tön­köly­pely­va anti­bak­te­ri­á­lis anyag, így az eset­le­ges alvás­za­vart elő­idé­ző kór­oko­zók is megszűntethetők.

  • Nők & Férfiak, akik szerettek volna természetes összetételű párnát a fejük alá.

A toll­pár­na – sze­ren­csé­re – már egy­re kevés­bé szá­mít elter­jedt­nek; a szin­te­ti­kus töl­te­tű pár­nák azon­ban igen gyak­ran elő­for­dul­nak… Mivel ezek a ter­mé­kek, akár vat­ta-jel­le­gű töl­tet­tel, akár memó­ria­hab­bal ren­del­kez­nek, gyűj­tik a kór­oko­zó­kat, egész­sé­ges válasz­tás­nak alig­ha nevez­he­tők. Ezekkel szem­ben a tön­köly­pely­va nem­csak ter­mé­sze­tes anyag, hanem a szer­ve­zet­nek is jobb barát­ja. Fertőtleníti önma­gát, ha rend­sze­re­sen kite­szed a nap­ra; emel­lett kova­sav-tar­tal­má­val segí­ti az ellazulást.

Bár álla­ga azért más­mi­lyen, eny­he zize­gő hang­ja pedig sokak­nak szo­kat­lan, nagyon könnyen meg lehet barát­koz­ni a tön­köly­pely­va-töl­tet­tel! Ami pedig az egyik leg­jobb tulaj­don­sá­ga, hogy bár­mi­lyen póz­ban lehet alud­ni raj­ta, akkor is biz­to­sít­ja a meg­fe­le­lő tartást.

Tipp: Ha túl sok a pely­va a pár­nád­ban, egy­sze­rű­en csak vegyél ki belő­le, és tedd fél­re! Amikor a pely­va ter­mé­sze­té­ből adó­dó­an veszí­te­ni kezd a tar­tá­sá­ból, töltsd vissza a kivett mennyiséget.

  • Nők, férfiak, anyukák, apukák, nagymamák, nagypapák, akik nem akarnak altatókat kapkodni, hanem kíméletesebb módját választanák a minőségi alvásnak

Mivel a jó alvás az egész­ség és a szép­ség alap­ja, a leg­több ember sze­ret­ne min­dent meg­ten­ni érte… Azonban se a ter­mé­sze­tes, és plá­ne a szin­te­ti­kus alta­tók nem jelen­te­nek meg­ol­dást az alvá­si nehéz­sé­gek­re! Sokkal hasz­no­sab­bak a már több ezer éve alkal­ma­zott gyógy­nö­vé­nyek, ame­lyek hatá­sa­i­ra anno domi­ni 100+ évvel ezelőtt a déd­anyánk is felfigyelt.

Ha bizo­nyos gyógy­nö­vé­nye­ket meg­fe­le­lő arány­ban össze­ke­ver a hoz­zá­ér­tő ember, és bele­ke­ve­ri a pár­na töl­te­té­be, ezek a gyógy­nö­vé­nyek fel­erő­sí­tik egy­más jóté­kony hatá­sa­it. Továbbá, aro­ma­te­rá­pi­ás módon, vagy­is az illa­tuk által segí­te­nek hoz­zá a nyu­ga­lom eléré­sé­hez és az ellazuláshoz.

2021. JÚLIUS 27-től visszavonásig NYÁRI AKCIÓ van a webshopunkban! Vásárold meg új Szénafüvek párnádat akár 30%-os kedvezménnyel!