Keresés az oldalon

Jobb alvás nyáron, természetesen, klíma nélkül

Jobb alvás nyáron, természetesen, klíma nélkül

Olyan tip­pe­ket és taná­cso­kat osz­tunk most meg veled, ame­lyek segí­te­nek, hogy a nyá­ri hőség­ben is jól tudj alud­ni. Ezek ráadá­sul egy­től-egyig TERMÉSZETES mód­sze­rek, és akkor is biz­to­sít­ják Neked a kel­le­mes, nyu­godt álmot, ha nincs ott­hon klí­mád, és nem is fel­tét­le­nül vagy nyi­tott rá. (A lég­kon­di­ci­o­ná­ló sokak­ban ellen­ér­zést vált ki, mások pedig érzé­ke­nyek rá, nát­há­sak tőle.)

A szellőztetés és a fény-sötétség az egyik kulcs a jobb alvásnak nyáron

Egyrészt, az alvást segí­tő hor­mon, a mela­to­nin csak akkor ter­me­lő­dik meg­fe­le­lő­en, ha sötét van, vagy­is bár­mi­lyen évszak­ban járunk is, a meg­fe­le­lő alvás­hoz ez a kulcs. Redőny, söté­tí­tő­füg­göny, spa­let­ta… Teljesen mind­egy, melyi­ket válasz­tod, a lényeg, hogy meg­fe­le­lő­en kizárd vele a fénysugarakat!

Nyáron nagyon figyelj rá, plá­ne, ha déli-dél­nyu­ga­ti fek­vés­sel ren­del­ke­zik az ott­ho­nod, hogy csak szűr­ten engedd be a fényt. Ugyanis a laká­sok nagy­részt a beáram­ló nap­sü­tés miatt mele­ged­nek át. Ha nem bírod a fél­ho­mályt, akkor a Nap járá­sá­nak meg­fe­le­lő­en sötétíts:

  • Keleti fek­vés­nél reg­gel NE engedd, hogy besüs­sön a nap, és ami­kor már elvo­nult a fényt adó égi­test dél felé, akkor vilá­go­sítsd a helyisége(ke)t, dél­után 2 környékén.
  • Déli fek­vés­nél kb. délig engedj be fényt, majd onnan­tól késő dél­utá­nig, akár este 6‑ig tatsd fél­ho­mály­ban a helyiséget.
  • Nyugati fek­vés­nél nagy­já­ból dél­után 3‑ig lehet „vilá­gos” ott­hon, ezt köve­tő­en viszont rög­tön söté­títsd a helyiséget.
  • Az észa­ki fek­vés rit­ka, hiszen ez adja a leg­sö­té­tebb tere­ket, itt is nagy­já­ból a nyu­ga­ti fek­vést érde­mes követ­ni – ha egy­ál­ta­lán oda­ér a fény.

Napközben a szel­lőz­te­tést inkább hanya­gold – a haj­na­li vagy az egé­szen késő esti órák­ban viszont min­dig engedj be friss leve­őt. Ha nem zajos kör­nyé­ken laksz, akkor pél­dá­ul éjjel is nyit­va marad­hat­nak az abla­kok. Nyilván, a redőny vagy spa­let­ta mel­lett kevés­bé áram­lik be a leve­gő, de a sem­mi­nél ez is min­den­képp több. Késő este és / vagy haj­nal­ban pedig tel­jes kereszt­hu­zat javasolt.

Ventilátor és az alvás

Akik nem klí­máz­nak, jel­lem­ző­en ven­ti­lá­tor­ral hűtik a helyi­sé­ge­ket ott­ho­na­ik­ban. Éjjel azon­ban érde­mes vigyáz­ni ezzel, magad felé sem­mi­képp se irá­nyítsd, mert könnyen tüsszö­gés, köhö­gés lehet reg­gel­re a vége. Egy sem­le­ges pont felé néz­zen a ven­ti­lá­tor, kb. annyi­ra, hogy érezd a „hűvö­sét”, de ne érezd a huza­tot, amit előidéz.

Tipp: Ventilátorral és esti kereszt­hu­zat­tal együtt hűtsd le ala­po­san a háló­szo­bát, mielőtt alud­ni térsz. Az egész­sé­ges hőmér­sék­let alvás­hoz 20 fok körül van, de ha 22–23 fok­ra le tud men­ni a ben­ti hőmér­sék­let, már növek­szik az esé­lyed a jobb alávsra.

Este, lefekvés előtt MINDIG zuhanyozz!

Nyugtató fürdőzsák (halványlila)

Nyugtató für­dő­zsák (hal­vány­li­la)

Ahhoz, hogy kel­le­me­seb­ben tudj alud­ni a nyá­ri hőség­ben is,  szük­sé­ges egy friss zuhany a lefek­vés előt­ti idő­szak­ban. Érdemes azon­ban nem hideg, hanem inkább kel­le­me­sen lan­gyos vizet válasz­ta­ni, mert hosszabb ide­ig tart a hatá­sa, és nem is ébreszt úgy fel, mint a hideg víz. Minimálisan törül­közz csak meg, bőven elég épp, hogy fel­itat­ni a vizet, majd egy kicsit mez­te­le­nül jár­va-kel­ve meg­szá­rad­ni inkább alvás előtt.

Extra tipp: válassz kimon­dot­tan hűsí­tő hatá­sú, ter­mé­sze­tes anya­go­kat a für­dés­hez, ame­lyek a jobb alvást is segí­tik. 10 féle nyug­ta­tó gyógy­nö­vénnyel, tön­köly­pely­vá­val és kősó­val kevert, nyers­vá­szon­ba töl­tött für­dő­zsá­kunk segít a hűvös érzet elérésében!

Ne fűtsd magad az esti ételekkel!

Hogy este hány óra­kor érde­mes vacso­ráz­ni, egyé­ni­leg vál­to­zó – az álta­lá­nos, 2–3 órás tanács elle­né­re sokan van­nak, aki­ket az étke­zés inkább altat. Itt inkább a tes­ted jel­zé­se­it kövesd a leírt taná­csok helyett 🙂

Amire viszont figyelj, hogy sem túl zsí­ros, nehéz, sem pedig cuk­ros, édes, szén­hid­rát­ban gaz­dag ételt ne vegyél magad­hoz vacso­rá­ra. Ilyenkor ezek az ener­gi­á­ban gaz­dag éte­lek csak fűtik a tes­tet. A jobb alvás­hoz nyá­ron leg­in­kább a salá­ták, sovány húsok vagy épp sovány tej­ter­mé­kek járul­nak hoz­zá. Például…

  • madár­sa­lá­ta, bébi­spe­nót, para­di­csom, moz­za­rel­lago­lyók, kevés olí­va­olaj, tet­sző­le­ges fűszerek;
  • szén­hid­rát-csök­ken­tett tész­ta­sa­lá­ta: kevés tész­ta + natúr jog­hurt + kapor + ubor­ka keverékével;
  • moz­za­rel­la sajt para­di­csom­mal, pes­tó­val és bazsalikommal;
  • pár sze­let abon­ett körö­zöt­tel és / vagy sovány son­ká­val, zöldségekkel.

Tipp: Mivel nyá­ron töb­bet izzad az ember, a folya­dék­pót­lás mel­lett a só pót­lá­sá­val is érde­mes fog­lal­koz­ni! Ha nem kell sósze­gény /-men­tes dié­tát tar­ta­nod, egy hin­tés­nyi min­dig kerül­het a zöldségekre.

A PÁRNA is kulcsfontosságú – válassz olyat, ami képes rá, hogy HŰTSÖN!

A toll­pár­nák, illet­ve a szin­te­ti­kus töl­te­tű, pl. memó­ria­ha­bos vagy vat­ta­sze­rű bel­ső­vel ren­del­ke­ző pár­nák gyak­ran kel­le­met­le­nek nyá­ron, belé­jük izzad az ember. Amellett, hogy a tön­köly­pely­vá­val töl­tött pár­nák egész­sé­ge­seb­bek, hiszen anti­bak­te­ri­á­lis hatá­sú­ak, és nem tele­ped­nek meg ben­nük a kór­oko­zók, nyá­ron is jobb raj­tuk alud­ni. A tön­köly­pely­va ter­mé­sze­té­ből adó­dó­an alkal­maz­ko­dik a kör­nye­ze­ti hatá­sok­hoz, és amíg télen eny­hén mele­gít, nyá­ron érez­he­tő­en hűsít, ami­kor raj­ta alszol.

Papagáj, gyógynövényes alvó/pihenőpárna 10-féle gyógynövénnyel 35x45 cm

Papagáj, gyógy­nö­vé­nyes alvó/pihenőpárna 10-féle gyógy­nö­vénnyel 35x45 cm

Extra hatás: ami­kor a tön­köly­pely­vá­hoz gyógy­nö­vé­nyek is csat­la­koz­nak, köz­tük bors­men­tá­val, leven­du­lá­val vagy épp bazsa­li­kom­mal, a hűsí­tő hatás még inkább fel­erő­sö­dik. A gyógy­nö­vé­nyek „tud­ják, mit kell ten­ni­ük”. Ezért nyá­ron min­dig azok­nak az illa­ta fel­tű­nöbb a pár­ná­ban, ame­lyek hűsí­tő érzést tud­nak adni! Széna­fü­vek alvó­pár­nák 10 féle gyógy­nö­vénnyel és tön­köly­pely­va-töl­tet­tel a hűsí­tő álmokért!

Nem mind­egy a huzat sem: nyá­ron a szin­te­ti­kus huza­tok kerü­len­dők, hiszen nem­csak az izza­dást fokoz­zák, hanem a bőr befül­le­dé­se miatt pat­ta­ná­sok­hoz, irri­tá­ci­ók­hoz is vezethetnek.

Érdemes 100% pamut­hu­za­tot válasz­ta­ni a pár­ná­ra / tel­jes ágy­ne­mű­ként. A Szénafüvek tön­köly­pely­vá­val és gyógy­nö­vé­nyek­kel töl­tött alvó­pár­ná­it ilyen huzat­ba tölt­jük, egy réteg­ben. Ezt a huza­tot nem kell kimos­ni, a nap­fény­re kité­ve heti 2–3 alka­lom­mal pár órá­ra, illet­ve átgő­zö­lés­sel tel­jes mér­ték­ben fer­tőt­le­nít­he­tő a pár­na. És, ahogy fel­jebb írtuk: a tön­köly­pely­va maga nem is fogé­kony a kórokozókra.