Keresés az oldalon

5 természetes trükk nyárra, amitől meseszép leszel

5 természetes trükk nyárra, amitől meseszép leszel

Szépségápolási tip­pek, ame­lye­ket a ter­mé­szet ihle­tett, és ame­lyek­re min­den Szénafüvek-ama­zon eskü­szik! Sokan haj­la­mo­sak a szép­ség­re úgy gon­dol­ni, mint vala­mi elér­he­tet­len, drá­ga dolog­ra, pedig ez nincs így. Olyan prak­ti­kák­kal lepünk most meg, ame­lyek nem kerül­nek sok­ba, és nem is bonyo­lult a kivitelezésük.

Természetes szép­ség­trük­kök tető­től tal­pig – a Szénafüvek Manufaktúra ajánlásával

HAJÁPOLÁS nyáron

Nyáron a bőr és a fej­bőr is gya­kor­ta ter­mel több faggyút, plá­ne az arra haj­la­mo­sak­nál. Azonban jó hír, hogy nem kell sem­mi­lyen ext­ra, méreg­drá­ga keze­lés­re rohan­ni ezzel a prob­lé­má­val, hiszen létez­nek rá ott­ho­ni, ter­mé­sze­tes meg­ol­dá­sok is.

Faggyú-fel­ita­tó hajrutin

Szerezz be ott­hon­ra szó­da­bi­kar­bó­nát, tea­fa­ola­jat és alma­ece­tet, ha úgy érzed, túl sok faggyút ter­mel a fej­bő­röd a mele­gebb hónapokban!

 • A szó­da­bi­kar­bó­na a haj­ápo­lá­si rutin ele­jén helyez­ked­jen el; kis mennyi­ség­ben osz­lasd el a fej­bő­rön, hagy hat­ni, majd mehetsz is hajat mos­ni. Ez a cso­da­szer segít fel­itat­ni a feles­le­ges faggyút, és a fej­bőr­re is nyug­ta­tó hatás­sal van.
 • Miután meg­mos­tad a hajad a tet­sző­le­ges sam­pon­nal, végezz alma­ece­tes-tea­fa­ola­jas öblí­tést! 2 evő­ka­nál alma­ecet­hez adj 1–2 csepp tea­fa­ola­jat, higítsd fel 1,5 liter víz­zel, majd öblítsd át ezzel a hajad, ala­po­san bedör­zsöl­ve a fej­bő­röd­be. Nem kell kimosni!
 • Nem bírod a tea­fa­olaj illa­tát? Válassz helyet­te illó­ola­jat, pél­dá­ul roz­ma­rin­got vagy leven­du­lát. Mindegyik anti­bak­te­ri­á­lis és bőr­nyug­ta­tó hatású.

ARCÁPOLÁS nyáron

Az arcon is meg­gyűl­het az ember baja ilyen­kor a túl­zott faggyú­ter­me­lés­sel, de sok­szor jön­nek elő ebben a sze­zon­ban bőr­ir­ri­tá­ci­ók is, pél­dá­ul kipi­ro­so­dás, apró pat­ta­ná­sok for­má­já­ban. Azt java­sol­juk, hogy ilyen­kor direkt illó­ola­jas ter­mé­ke­ket inkább ne kenj az arcod­ra, nagyon natúr, tisz­ta ter­mé­ke­ket válassz, amely bőr­nyug­ta­tó anya­gok­ban gaz­dag. Ezek közül az egyik leg­jobb az aloe vera.

Tipp: ha sok­nak érzed a külön­fé­le kré­me­ket, akkor hid­ra­tá­ló gya­nánt egy­sze­rű­en csak hasz­nálj aloe vera gélt az arcod­ra! És egyet­len nap se hagyd ki a fény­vé­dő alkal­ma­zá­sát – a bőröd ezt évek­kel később köszö­ni majd meg.

Arcpakolás zsí­ros bőr­re – hozzávalók:

 • 1 dl citromfű-tea
 • 1 dl kamillatea
 • 1 pohár joghurt
 • 2 kanál zabliszt

Keverd össze, egy pamaccsal vidd fel az arcod­ra, majd 10 perc múl­va lan­gyos víz­zel mosd le. Nem szá­rít­ja a bőrt, azon­ban segít a faggyú­ter­me­lés mérséklésében.

Ha nem ked­ve­led a házi koz­me­ti­ku­mo­kat, a nyá­ri sze­zon­ban heten­te java­solt agya­gos pako­lást hasz­nál­ni akkor, ha zavar a bőröd zsí­ro­so­dá­sa. A dena­tu­rált alko­holt tar­tal­ma­zó toni­ko­kat, szá­rí­tó keve­ré­ke­ket inkább kerüld, ha nem aka­rod tönk­re­ten­ni a bőrödet 🙂

Javaslat szá­raz bőr­re: 1 evő­ka­nál gli­ce­rin­ből és 2 evő­ka­nál rózsa­víz­ből keverj folya­dé­kot, majd egy vat­ta­ko­rong­gal fel­vive, ezt hasz­náld hid­ra­tá­ló tonikként.

TESTÁPOLÁS nyáron

Nyáron a bőr sok­kal inkább szem előtt van, mint más­kor, Ha egyen­le­tes bőr­fe­lü­le­tet és egész­sé­ges bőr­ké­pet sze­ret­nél, két dolog­ra figyelj:

 1. Rendszeres radí­ro­zás
 2. Fényvédelem

A fény­vé­de­lem egy­ér­tel­mű, és nem­csak a bőröd leke­né­sét jelen­ti, hanem azt is, hogy bizo­nyos idő­sá­vok­ban ne menj erős fény­re; illet­ve szük­ség ese­tén viselj kala­pot, takard a vál­lad len­ge kendővel.

Miért van szük­ség radí­ro­zás­ra? A bőr idő­ről idő­re igény­li a fris­sí­tést, és mivel nyá­ron foko­zott ter­he­lés­nek van kité­ve, erre ilyen­kor külö­nö­sen meg­éri odafigyelni.

Mi erre 100%-ban ter­mé­sze­tes, nyers­vá­szon­ba búj­ta­tott, 10 gyógy­nö­vé­nyes, sós-tön­köly­pely­vás für­dő­zsák­ja­in­kat ajánl­juk. Kíméletesen végig tudon dör­zsöl­ni vele a tes­ted, és egész­sé­ges módon sza­ba­dul­hatsz meg az elhalt hámsejtektől.

A legjobb természetes (bőr)szépítő MINDEN évszakban – az egészséges ALVÁS!

Gyógynövényes alvó/pihenőpárna 10 féle gyógynövénnyel 35x45 cm

Gyógynövényes alvó/pihenőpárna 10 féle gyógy­nö­vénnyel 35x45 cm

De milyen is az az egész­sé­ges alvás?

 • ele­gen­dő mennyi­sé­gű – egyén­től füg­gő­en 6,5–8,5 óra;
 • minő­sé­gi – meg­van a meg­fe­le­lő alvás­cik­lus, és eléred a mély­al­vás-fázist is;
 • nem sza­kad meg alvás­za­va­rok­kal – nincs lég­zés­ki­ma­ra­dás, hor­ko­lás, rémálom;
 • csend­ben, sötét­ben, kór­oko­zók­tól men­tes pár­nán történik.

Szénafüvek Manufaktúra: 100% ter­mé­sze­tes, anti­bak­te­ri­á­lis tön­köly­pely­va alvó­pár­nák 10 féle gyógy­nö­vény töl­te­té­vel, pamut­hu­zat­ban. Az egész­sé­ges alvás Szénafüvek pár­nán sok­kal könnyeb­ben elérhető…!

MOST, ITT: akci­ók­kal is várunk 🙂