Keresés az oldalon

Mit készíts a levendulából?

Mit készíts a levendulából?

Egész héten a leven­du­la körül forog­nak a gon­do­la­ta­ink a közös­sé­gi médi­á­ban – cso­da, hogy blog­té­má­nak is ezt válasz­tot­tuk? A leven­du­la iga­zi nyá­ri növény­ként az élet, az élénk­ség szim­bó­lu­ma a min­den­na­pok­ban. Erős illa­ta és jóté­kony hatá­sai pedig gon­dos­kod­nak róla, hogy ne csak a szí­né­ről vegyük észre.

Szedtél leven­du­lát? Esetleg ott­hon, a kert­ben is terem? Nézzük, mit tudsz kez­de­ni vele!

Levendula-limonádé – nyári hűsítő, ami vendégváróként is szuper

Hozzávalók:

 • 20 g szá­rí­tott, fogyasz­tás­ra alkal­mas levendula
 • fél liter víz forraláshoz
 • ízlés sze­rint méz + citromlé
 • 1 liter lehű­tött víz
 • jég­koc­ka 2,5 dl vízből

Semmi külö­nö­set nem kell ten­ned: for­rald fel az arra szol­gá­ló víz­mennyi­sé­get, majd öntsd a leven­du­lá­ra. 10–12 per­cig hagyd áll­ni, mielőtt ala­po­san leszű­röd. Hűljön ki, és csak ekkor íze­sítsd, így a méz és a cit­rom hasz­nos táp­anya­gai sem vesz­nek el. Legvégül add hoz­zá a jég­koc­kát, díszítsd ízlés sze­rint sze­rint szá­raz virágzattal.

Extra tipp: a szá­raz virág­za­tot bele is tehe­ted a jég­koc­ka vizé­be, egy­sze­rű­en gyö­nyö­rű­ek lesz­nek a koc­kák, ami­kor belé­jük fagy a növény!

Tudtad‑e a levenduláról?

Virágzatát főleg szá­rít­va alkal­maz­zák, illet­ve a virág­ból pré­selt illó­olaj a koz­me­ti­kai ipar­ban is nép­sze­rű ada­lék. Ilyen for­má­ban saj­nos sokak­nál okoz­hat irri­tá­ci­ót, érzé­keny­sé­get. Praktikusabb a szá­rí­tott virág­za­tot hasz­nál­ni akkor, ha pél­dá­ul aro­ma­te­rá­pi­át alkal­maz­nál, de gyógy­nö­vé­nyek ese­tén nagyon fon­to­sak a meg­fe­le­lő ará­nyok, pon­to­san az irri­tá­ció elke­rü­lé­se miatt! A Szénafüvek gyógy­nö­vé­nyes pár­nák ese­tén erre kiemel­ten figye­lünk. Füvesasszony déd­anyánk 100+ éves, kipró­bált, szak­ér­tő recept­je­it alkalmazzuk!

Illatzsák levendulával – egyszerűen, varrásmentesen

Rengeteg ház­tar­tás­ban küz­de­nek a molyok ellen kis leven­du­lás tasa­kok­kal – és ezzel ráadá­sul még a szek­rény­nek és a ruhák­nak is cso­dás illa­ta lesz. Kis zsá­ko­kat könnye­dén készít­hetsz otton is, saját kezűleg.

 • keress egy anya­got, amely tet­szik, és 100% finom szö­vé­sű pamut;
 • vágj ki egy nagyobb négy­ze­tet belőle;
 • a köze­pén helyezz el szá­rí­tott levendulát;
 • majd fogd össze kis zsák­ként és kösd meg egy szí­nes fonallal!

Kb. 1 évig őrzi meg a hatá­sát, így a követ­ke­ző virág­zás­kor már készül­het­nek is az újabb zsákocskák.

Érdekesség:

A gyógy­nö­vé­nyek sóval és tön­köly­pely­vá­val kom­bi­nál­va, zsák­ba tölt­ve, szu­pe­rek egy fris­sí­tő zuhany­hoz is! A Szénafüvek Manufaktúra nyug­ta­tó für­dő­zsák­ja ter­mé­sze­tes bőr­ra­dír­ként műkö­dik, gyen­gé­den tisz­tít­ja, fris­sí­ti, szé­pí­ti a bőrö­det. Közben pedig ella­zít, rela­xál. 10 féle gyógy­nö­vény kapott helyet ben­ne, leven­du­lá­val együtt, a keve­ré­ket pedig natúr nyers­vá­szon­ba tölt­jük. Ilyenkor nyá­ron külö­nö­sen érde­mes az elhalt hám­sej­tek eltá­vo­lí­tá­sá­ra oda­fi­gyel­ni, töb­bek közt azért is, hogy szeb­ben, egyen­le­te­seb­ben barnulj.

Fűszerkeverék levendulával – nyári finomságokhoz szinte kötelező!

A leven­du­lát min­den­ki a szép­ség­ipar­ral azo­no­sít­ja, eset­leg szörp­ként kez­dik még fel­fe­dez­ni… De ezen felül, fűszer­ként is sok­ol­da­lú­an hasz­nál­ha­tó. Ha szí­ve­sen ügy­ködsz a kony­há­ban, és nem­csak min­den­na­pi fel­ada­tok szint­jén, hanem kre­a­tív, alko­tó lélek­kel is, pró­báld ki mindenképp.

A fűszer­ke­ve­rék­be kerül­het ízlés szerint:

 • szá­rí­tott levendula,
 • szá­rí­tott citromfű,
 • szá­rí­tott bazsalikom

Ezt a keve­ré­ket sós és édes éte­lek­hez, ita­lok­hoz is hasz­nál­ha­tod. Elképesztően külön­le­ges ízvi­lá­got ad méz­zel elke­ver­ve, vagy mézes sül­tek­hez, pél­dá­ul kacsá­hoz adva. Szintén izgal­mas pala­csin­ta- vagy gof­ri-öntet­ként, kalács­hoz, illet­ve limo­ná­dé vagy szörp íze­sí­tő­je­ként is. Ha készí­tesz ott­hon bon­bont vagy fagy­lal­tot, ahhoz is kipró­bál­ha­tod újí­tás gya­nánt, ami­kor pedig sós salá­ták­hoz adnád, mehet hoz­zá még kakukk­fű, ore­gánó és roz­ma­ring is.

Levendula és a gyógy­nö­vé­nyek harmóniája

4 gyógy­nö­vény keve­ré­két tar­tal­ma­zó sópár­ná­ink­ban a leven­du­la illa­ta meg­le­he­tő­sen domi­náns – de pont a meg­fe­le­lő arány­ban kerül ezek­be a pár­nák­ba is. A sóval, illet­ve cit­rom­fű­vel, kamil­lá­val és bors­men­tá­val egy­más leg­elő­nyö­sebb hatá­sa­it erő­sí­tik fel.

A leven­du­la ebben a keve­rék­ben a nyu­ga­lom meg­te­rem­té­sé­ért felel, illet­ve bak­té­ri­um­ölő és gyul­la­dás­csök­ken­tő hatá­sa­it is kama­toz­tat­ja. Nyáron, rovar­csí­pé­sek ese­tén egy sópár­ná­nak még a szo­ká­sos­nál is nagyobb hasz­nát vehe­ted! Érdemes magad­dal vin­ni ezt az illa­tos segítőtársat.