Keresés az oldalon

10 kérdés, 10 válasz – gyógynövényes párna, gyerekpárna, horkolás témákban

10 kérdés, 10 válasz – gyógynövényes párna, gyerekpárna, horkolás témákban

Rengeteg kér­dés szo­kott beér­kez­ni hoz­zánk Tőletek! Főleg a pár­nák hasz­ná­la­tá­ról érdek­lőd­tök, és akad­nak kér­dé­sek a gyógy­nö­vé­nyek­ről is. Most ezek­ből a kér­dé­sek­ből válo­gat­tunk össze néhá­nyat, ame­lyek­re meg is írjuk a választ a cikkben.

Kérdés: „Olyan duci ez a párna, miért van ennyire megtöltve?”

Alvópárnáink, pihe­nő­pár­ná­ink, kis­pár­ná­ink és dísz­pár­ná­ink tön­köly­pely­va-töl­te­tet kap­tak. Ez a tön­köly­bú­za héja, ami bele­ke­rül a pár­nák­ba. Ehhez adunk aztán gyógy­nö­vé­nyes keve­ré­ket. A tön­köly­pely­va ter­mé­sze­té­ből adó­dó­an, az idő múlá­sá­val össze­megy, ezzel a pár­na is veszít a „duci­sá­gá­ból”. Azért tölt­jük meg ennyi­re, hogy később is hasz­nál­ni tudd a pár­ná­dat, évek­re is kiszol­gál­jon Téged és családodat.

Kérdés: „Mit tudok tenni, hogy mégis vékonyabb legyen?”

Nagyon egy­sze­rű: szedj ki a töl­tet­ből! Tedd fél­re, és később, ha már lapos­nak érzed, vissza tudod töl­te­ni a pár­ná­ba a tön­köly­pely­vát. (A kis­pár­nák ese­tén ezt nem tudod megtenni.)

Kérdés: „Az alvópárnában 10 féle gyógynövény van. Pollenallergiával ez nem fog zavarni engem?”

Ha nem az adott, pár­ná­ba bele­ke­rü­lő gyógy­nö­vé­nyek közül vagy aller­gi­ás vala­me­lyik­re, nem kell fél­ned. Sőt! Sima pol­len­al­ler­gi­á­val még segít is, hogy jobb köz­ér­zet­tel aludd át az éjsza­kát. Ha ezzel küz­desz, akkor egyéb­ként a 4 gyógy­nö­vény keve­ré­két tar­tal­ma­zó sópár­nán­kat java­sol­juk hasz­ná­lat­ra, hiszen az a lég­uta­id, nyál­ka­hár­tyád fer­tőt­le­ní­té­sét is segíti.

Kutyafalka, gyógynövényes alvó/pihenőpárna 4-féle gyógynövénnyel 18x23 cm

Kutyafalka, gyógy­nö­vé­nyes alvó/pihenőpárna 4‑féle gyógy­nö­vénnyel 18x23 cm

Kérdés: „Pici babám van, nyugtalanul alszik. Tehetek a feje alá Szénafüvek kispárnát?”

Babáknak még nem szok­tuk java­sol­ni sem­mi­lyen gyógy­nö­vé­nyes pár­na hasz­ná­la­tát. A gyógy­nö­vé­nyek nagyon erős reak­ci­ó­kat vált­hat­nak ki, a babák pedig érzé­ke­nyek erre. 2 éves kor felett azon­ban a 4 gyógy­nö­vény keve­ré­két tar­tal­ma­zó kis­pár­nán­kat  már nyu­godt szív­vel oda­ad­ha­tod a gyer­me­ked­nek. Ennek össze­te­vői kímé­le­te­sek, még­is hatá­so­san segí­te­nek neki elalud­ni. Sópárnával pedig lég­zé­si nehéz­sé­gek vagy fáj­dal­mak ese­tén segíts neki!

Ha a gye­re­ke­im­nek fáj vala­mi­je, a sópár­na fel­me­le­gít­ve eny­hí­ti azt. Bobákné Kardos Georgina

Kérdés: „Miért nincs csak levendulával töltött párna?”

Pontos recep­tú­rák alap­ján dol­go­zunk. A gyógy­nö­vé­nyek úgy működ­nek, hogy fel tud­ják erő­sí­te­ni egy­más hatá­sát, viszont meg­fe­le­lő mennyi­ség­ben kell őket alkal­maz­ni. Ha csak leven­du­la van egy pár­ná­ban, akkor az vagy túl kevés – és így hatás­ta­lan – vagy túl sok, ami pedig túl­ér­zé­keny­sé­get idéz­het elő.

Alvópárnák 10 féle gyógynövény keverékével
Kispárnák 4 féle gyógynövény keverékével

Gyógynövényes sópárna 4 féle gyógynövény keverékével

Ezeregy éjsza­ka • Gyógynövényes sópár­na 4 féle gyógy­nö­vény keverékével

Kérdés: „Miért pereg a só a sópárnából?”

Nem kell fél­ned, nem a huzat lyu­kas. A sónak ilyen a ter­mé­sze­te, vál­toz­tat­ja az alak­ját, ter­jed, jön-megy a tér­ben, ami­be beke­rül. Egy pici só min­dig kipe­reg majd a pár­ná­ból, de ez így van rendjén.

Kérdés: „Gyógynövényes tönkölypelyva-párnán alszom, de már nem annyira érzem az illatát. Ez miért van?”

Az illat nem száll el, mi több, a gyógy­nö­vé­nyek hatá­sai is meg­ma­rad­nak. Viszont, mivel ter­mé­sze­tes anya­gok­ról van szó, az orrod idő­vel hoz­zá­juk szo­kik, és kevés­bé lesz szá­má­ra fel­tű­nő a kel­le­mes illat.

Kérdés: „Hogyan kell tisztítani a gyógynövényes alvópárnákat?”

Ha tön­köly­pely­va-töl­te­tes pár­nát sze­ret­nél / pár­nád van, a nap­sü­tés­ben pihen­tesd. Tedd ki 2–3‑4 napon­ta a fény­re, hagyd, hogy átszel­lőz­zön, kicsit át is mele­ged­jen. A tön­köly­pely­va jel­lem­ző­je, hogy anti­bak­te­ri­á­lis és ön-fer­tőt­le­ní­tő. Utóbbi képes­sé­gét a nap­sü­tés hív­ja elő, így egész egy­sze­rű­en, meg tud­ja tisz­tí­ta­ni magát. A huza­tot érde­mes időn­ként átgő­zöl­ni, de úgy, hogy ne ázzon el; ez ele­gen­dő fer­tőt­le­ní­tés az anyag­nak is.

Kérdés: „A férjem nagyon horkol, gyógynövényes párnától elmúlhat ez a probléma?”

A hor­ko­lás mögött jel­lem­ző­en több áll, mint pusz­ta rossz alvás. Egyéb keze­lé­sek mel­lé beil­leszt­ve a pár­na­cse­rét, nyu­god­tabb lehet az álma, job­ban alud­hat. Mivel a tön­köly­pely­vás-gyógy­nö­vé­nyes pihe­nő­pár­nán fél­ül­tő hely­zet­ben is könnyű alud­ni, így pél­dá­ul a reflux miat­ti hor­ko­lás­ra egész­sé­ge­sen hathat.

Kérdés: „Iszonyúan tud fájni a fejem, nem is alszom emiatt… Melyik párna segíthet ezen?”

Mindenképp a gyógy­nö­vé­nyes sópár­nát java­sol­juk első beszer­zés­nek. Ez lehűt­ve a fej­re téve sokat segít­het a fej­fá­jás kel­le­met­len tüne­te­i­nek eny­hí­té­sé­ben. Illetve, szük­ség sze­rint, akár egész éjsza­ká­ra is magad mel­lé teheted.

Egyedül csak Szénafüvek sópár­ná­val tudom csil­la­pí­ta­ni a gör­csö­lé­se­im! Petrenkó-Nagy Alexandra