Keresés az oldalon

Nyomkodd magadon a megfelelő pontokat – akupresszúra otthon

Nyomkodd magadon a megfelelő pontokat – akupresszúra otthon

Az aku­presszú­ra ere­de­te az ősi Kínába vezet vissza, elmé­le­te sze­rint az egész tes­tet behá­lóz­za egy, a nyi­rok- és vér­ke­rin­gés­hez hason­ló ener­gia­rend­szer. Akkor van jól és akkor egész­sé­ges egy ember, ha az ener­gia­áram­lás a rend­szer­ben meg­fe­le­lő. Bizonyos pon­tok meg­nyo­má­sá­val pedig a folya­mat sti­mu­lál­ha­tó, csök­kent­he­tők a fáj­dal­mak, meg­előz­he­tők egyes betegségek.

Az aku­presszú­ra elve sze­rint a beteg­sé­ge­ket ugyan­is az ener­gia­rend­szer­ben kelet­ke­ző blok­kok, cso­mók, elaka­dá­sok okoz­zák, ezért is fon­tos a masszí­ro­zás, nyomás.

Lerakódásokat álta­lá­ban élet­mód­be­li ténye­zők okoz­hat­nak: kötő­szö­ve­tek közé szo­ru­ló méreg­anya­gok a táp­lál­ko­zás, stre­essz vagy épp moz­gás­sze­gény élet­mód miatt. A test­ben több, mint 5000 aku­presszú­rás pont talál­ha­tó, így a meg­fe­le­lő masszázs elsa­já­tí­tá­sa pro­fi szin­ten hosszabb időt vesz igény­be, kép­zést is igé­nyel. VISZONT jó hír, hogy amo­lyan SOS-segít­ség­ként egy-két „fogást” ott­hon­ra is el lehet sajá­tí­ta­ni, így magad­nak is sti­mu­lál­ha­tod az ener­gia­rend­sze­red. A hagyo­má­nyos kínai orvos­lás, így pél­dá­ul ez a mód­szer is több ezer éves múlt­tal bír, és ma is sike­re­sen alkal­maz­zák, gyak­ran a nyu­ga­ti gyógy­mó­dok­kal párhuzamosan.

Nézzük problémák szerint: hogyan tud segíteni az akupresszúra?

Fontos, hogy 2 órá­val a masszázs előtt már ne egyél, és mos­dó­ba is sza­ladj el előt­te, hogy üres legyen a hólya­god. Egy-egy pon­tot 2–3 per­cig érde­mes nyom­ni, köze­pes erő­vel, viszont sem­mi­képp se okozz magad­nak fáj­dal­mat vele!

1. Rosszullét, émelygés ellen

A „Nei Guan” pon­tot nyomd meg. Ez az alka­ron talál­ha­tó, és kimon­dot­tan émely­gés, gyo­mor­bán­tal­mak, ezek­hez köt­he­tő fej­fá­jás ese­tén cél­sze­rű a nyo­má­sa.  Hogy talá­lod meg? Tenyérrel lefe­lé tartsd az egyik kezed; a másik­nak pedig a három közép­ső ujját tedd a csuk­lód­ra. A csuk­lód alsó részé­re helyezd eköz­ben a hüvelyk­uj­jad, tapitsd ki a leg­na­gyobb ínt. Ezt a pon­tod sti­mu­láld; majd végezd el a gya­kor­la­tot a másik keze­den is.

2. Izomfájdalom

A füled fel­ső sza­ka­szá­nak masszí­ro­zá­sá­val csök­kent­he­ted az izom­fáj­dal­mak mér­té­két. „Csippantsd” össze ezt a sza­kaszt, majd masszí­rozd 3 per­cen át. Ha szük­sé­ged­nek érzed, ismé­teld meg 20–30 perc­cel később.

3. Stressz, szorongás, feszültség okozta fejfájás

Gyógynövényes sópárna 4 féle gyógynövény keverékével

Ezeregy éjsza­ka • Gyógynövényes sópár­na 4 féle gyógy­nö­vény keverékével

Ekkor ismét az alkar és a tenyér kerül elő­tér­be. A „Hoku” pont a muta­tó- és hüvelyk­ujj köz­ti lágy részen, a cson­tok közt talál­ha­tó. Masszírozása egyéb­ként meg­fá­zás, arc­üreg-fáj­da­lom ese­tén is segí­te­ni tud.

Tipp fej­fá­jás, befe­szü­lés ese­tén: dőlj hát­ra, és tegyél a fejed­re egy lehű­tött Szénafüvek-sópár­nát! Közben a kezed­del tapintsd ki eze­ket a pon­to­kat, és pár per­cig masszí­rozd mind­két oldalt. Ha szük­sé­ged van rá, ismé­teld. Az aku­presszú­ra és a pár­na együt­tes alkal­ma­zá­sá­val 10–15 perc alatt csök­kent­he­ted a fej­fá­jás mér­té­két és jelen­tő­sen javul­hat a közérzeted!

4. Még mindig feszültség és fejfájás – mit tegyél, ha csak 3 perced van enyhíteni a fájdalmat?

Van egy másik pont, a „Feng Chi”, ennek sti­mu­lá­lá­sá­val pár perc alatt eny­hít­he­ted a fáj­dal­mat, bár­hol vagy is épp. Kitapintása egy­sze­rű, kul­csold össze a két kezed a tar­kó­don, majd az ott talál­ha­tó „bemé­lye­dés­nél” alkal­mazd a masszázst.

5. Álmatlanság, alvászavarok akupresszúrás pontja

A csuk­lód olda­lán talál­ha­tó egy pont, a kis­uj­jal egy­vo­nal­ban. Ezt érde­mes fino­man sti­mu­lál­nod elal­vás előtt néhány per­cig, ha nyu­god­tabb, béké­sebb álom­ra, mélyebb alvás­ra vágysz. Több kuta­tás is fog­lal­ko­zott már ezzel a pont­tal, és bizo­nyí­tot­ta, hogy való­ban nyu­god­tabb alvás érhe­tő el a masszázzsal.

Ne bízd magad a vélet­len­re! A rossz alvás­mi­nő­ség nem min­dig a szer­ve­ze­ted­ből vagy a stressz­ből ered. Sok eset­ben olyan egy­sze­rű okok áll­nak a hát­te­ré­ben, mint egy kór­oko­zók­kal teli pár­na… Ha meg­szo­kott, tol­las-pely­hes, gyap­jú, mes­ter­sé­ges vagy épp memó­ria­ha­bos töl­te­tű pár­ná­dat tön­köly­pely­vás­ra cse­ré­led, ez a prob­lé­ma meg­szű­nik. A pely­va ugyan­is anti­bak­te­ri­á­lis anyag, nem tele­ped­nek meg ben­ne a kór­oko­zók, így bár­mi­kor biz­ton­ság­ban alhatsz raj­ta. A Szénafüvek tön­köly­pely­vás alvó­pár­ná­i­nak 10 gyógy­nö­vé­nyes keve­ré­ke pedig olyan illa­tot is áraszt magá­ból, ami szin­te azon­nal nyá­ri mező­re repít és álom­ba ringat.