Keresés az oldalon

Természet az otthonodban: fűszerkerttől a gyógynövényes párnákig

Természet az otthonodban: fűszerkerttől a gyógynövényes párnákig

Hogyan csem­pészd be a ter­mé­sze­tet, a ter­mé­szet közel­sé­gét a min­den­na­pok­ba? Akár „túl­zot­tan” váro­si éle­tet élsz, akár csak egy kicsit köze­lebb hoz­nád magad­hoz a ter­mé­sze­tet, érde­mes tovább olvasnod!

Ha természet, akkor gyógynövények?

Nem kell füves­asszonnyá / ‑ember­ré kiké­pez­ned magad, ha egy kicsit sze­ret­nél ilyen módon ter­mé­sze­tes közeg­ben élni. Viszont kerül­je­nek be a min­den­nap­ja­id­ba a gyógy­nö­vé­nyek, fűszernövények!

  • töre­kedj arra, hogy kevert, ízfo­ko­zós étel­íze­sí­tők helyett házi, szá­rí­tott keve­ré­kek­kel fűszerezz;
  • ismer­kedj meg a gyógy­nö­vé­nyek hatá­sa­i­val, képes­sé­ge­i­vel – pél­dá­ul cik­ke­in­ket olvas­va is nagyon sok ilyen irá­nyú tudást szerezhetsz;
  • ter­messz gyógy- / fűszer­nö­vé­nye­ket: roz­ma­ring­hoz, pet­re­zse­yem­hez, bazsa­li­kom­hoz még egy ablak­pár­kány is elég. Legyen napon, kap­jon ele­gen­dő vizet, szü­re­teld rend­sze­re­sen, és bol­dog lesz!

A legjobb gyógynövények nyárra: mit termessz ilyenkor?

Most már csak „készen”, kihajt­va kapod meg őket, de ha cse­rép­ben nevel­get­nél gyógy­nö­vé­nye­ket, van pár ötle­tünk! A men­tát pél­dá­ul nagyon ajánl­juk, hiszen limo­ná­dé­ba fan­tasz­ti­kus, hűsí­tő és ella­zí­tó hatá­sú növény. Szintén szu­per válasz­tás ilyen­kor a roz­ma­ring, ami nem­csak remek fűszer, hanem iga­zi cso­da­szer is: ked­ve­ző­en hat az emésztő‑, illet­ve az ideg­rend­szer­re egy­aránt, miköz­ben a test ter­mé­sze­tes méreg­te­le­ní­tő képes­sé­ge­it is fokoz­za. Elmaradhatatlan salá­ta-össze­te­vő emel­lett még a bazsa­li­kom, illet­ve a pet­re­zse­lyem is kivá­ló, sok­fé­le­kép­pen hasz­nál­ha­tó fűszer- / gyógy­nö­vény ebben az időszakban.

Vadvirágos rét az otthonodban – miért is ne?

Szereted a virá­go­kat? Akkor itt az ide­je, hogy a ter­mé­sze­tes meg­ol­dá­sok jegyé­ben, szé­pen össze­ra­kott bol­ti csok­rok helyett saját magad által sze­dett vad­vi­rá­gok kerül­je­nek a vázák­ba! Ha az ember nyi­tott szem­mel jár, utak, vas­úti töl­té­sek men­tén, vagy kevés­bé kar­ban­tar­tott kert­vá­ro­si része­ken is talál­hat cso­dás vadvirágokat.

Nyáron a levendula mesés hangulatot teremt – szerezz be belőle otthonra is!

Bár a mag­ve­tés­ről már lekés­tél, mert novem­ber­ben érde­mes meg­ten­ni, cse­re­pes leven­du­lá­kat még módod­ban áll ven­ni! A vadon ter­mő, szá­raz­sá­got jól tűrők­nél eze­ket a vál­to­za­to­kat kicsit töb­bet kell locsol­ni, de szép szí­nük­kel, virág­zá­suk­kal meg­há­lál­ják a gon­dos­ko­dást! (Ne lepődj meg, az illa­tuk sem olyan erőteljes.)

Ha szí­ve­sen jössz-mész, akkor figyeld a külön­fé­le leven­du­la­szü­re­te­ket is! Nemcsak szép fotó­kat lehet készí­te­ni egy ilyen ese­mé­nyen, hanem sok-sok leven­du­la­vi­rág­gal is gaz­da­gabb lesz az ott­ho­nod… Szárított for­má­ban a molyok leg­ádá­zabb ellen­sé­ge, és nem vélet­le­nül egyik alap­ve­tő össze­te­vő­je a Szénafüvek gyógy­nö­vé­nyes pár­nák­nak is! Tönkölypelyva vagy só, és másik 3, illet­ve 9 gyógy­nö­vény mel­lé kerül a leven­du­la, mint az ideg­rend­szer­re egyik leg­ked­ve­zőbb hatást gya­kor­ló növény.

Kősóval töl­tött pár­nák 4 féle gyógynövénnyel
Tönkölypelyvával töl­tött kis­pár­nák 4 féle gyógynövénnyel
10 gyógy­nö­vé­nyes, tön­köly­pely­vás pihenőpárnák
10 gyógy­nö­vé­nyes tön­köly­pely­vás alvópárnák

„Csak aján­la­ni tudom a gyógy­nö­vé­nyes pár­ná­kat és a sópár­nát egy­aránt! Gyönyörűek és illa­to­sak, nagyon jó raj­tuk alud­ni is!” – Dietrich Magdi

Ha már a párnáknál tartunk… A természethez ezáltal is közelebb kerülhetsz!

Gyógynövényes pár­ná­ink hagyo­má­nyos csa­lá­di recep­tek alap­ján készül­nek, adott recept sze­rin­ti fel­épí­tés­ben a meg­fe­le­lő hatá­sért. Minden pár­nán­kon pihen­ve a ter­mé­szet közel­sé­gét élhe­ted meg, illa­tuk a nyá­ri, virá­gos mező­re repít el… Ha első lépést kere­sel ahhoz, hogyan is kerülj köze­lebb ott­hon a ter­mé­szet­hez, ez remek első lépés lehet!

Bánk fiam válasz­tot­ta magá­nak, viszi az óvo­dá­ba is. Kellemes min­den lefek­vés­kor, imád­juk – és imá­dom, hogy az imá­dot­tam imád­ja! Sőt, még apu­ká­nak is tet­szik. És Mamikának is vet­tünk, legyen neki is jó – ő is imád­ja! Kereszt Zsófi