Keresés az oldalon

Éjszakai felébredés? Ezek a természetes megoldások segíteni fognak

Éjszakai felébredés? Ezek a természetes megoldások segíteni fognak

Az éjsza­kai fel­éb­re­dés egy elég gya­ko­ri, soka­kat érin­tő prob­lé­ma, így arra gon­dol­tunk, a Szénafüvek Gyógynövényes Párnamanufaktúra olda­lán is érde­mes fog­lal­koz­ni vele. Ráadásul nem­csak a prob­lé­mát jár­juk kör­be, hanem ter­mé­sze­tes meg­ol­dást is ajánlunk.

Először nézzük meg az éjszakai felébredés főbb okait!

Az éjsza­kai fel­éb­re­dés egyik leg­gya­ko­ribb oka: nem men­tél ki este mosdóba!

Gyakran a vize­lé­si inger kel­ti fel az embert. Ha nem is erős, tehát nem érzed egy­ér­tel­mű­en, hogy kell, az alvás­mi­nő­sé­gen akkor is ront­hat saj­nos. Így min­den­képp figyelj oda rá, hogy este, köz­vet­le­nül elal­vás előtt kiürítsd a hólya­go­dat! Bár a meg­fe­le­lő folya­dék­be­vi­tel fon­tos, este már java­solt abba­hagy­ni a vizes­pa­lack emel­ge­té­sét. Ha elal­vás előtt iszol, szin­te biz­tos, hogy nem fogod kibír­ni reg­ge­lig pisi­lés nélkül.

Szintén gya­ko­ri ok az éjje­li fel­éb­re­dés mögött a feszültség.

Ha ugyan könnyen elal­szol, de éjjel még­is fel­ri­adsz édes álmod­ból, annak álhat keze­let­len stressz a hát­te­ré­ben. Ennek oldá­sá­ra szá­mos meg­ol­dás léte­zik, pél­dá­ul medi­tá­ció, rela­xá­lás for­má­já­ban. Sokaknak pedig egy egy­sze­rű pár­na­cse­re hoz­ta el a vál­to­zást. A Szénafüvek Manufaktúra gyógy­nö­vé­nyes alvó­pár­ná­i­ba nyug­ta­tó kova­sa­vat kibo­csá­tó tön­köly­pely­va került, illet­ve 10 gyógy­nö­vény keve­ré­ke. Mind a 10 bizo­nyí­tot­tan haté­ko­nyan segít meg­nyu­god­ni, ellazulni.

Nyugodt pihe­nést biz­to­sít és kel­le­mes az illa­ta. Különösen jó, ha beteg az ember. Bunyáné Szabó Ildikó

Szervóra: ha éjsza­kai fel­éb­re­dés­sel küz­desz, eze­ket sem árt tudnod!

  • 23 és 1 óra köz­ti fel­éb­re­dés az epé­hez és az epe­hó­lyag­hoz kap­cso­lód­hat, érzel­mi hát­te­re: csalódás.
  • 1 és 3 óra köz­ti fel­éb­re­dés a máj­hoz kap­cso­lód­hat, érzel­mi hát­te­re: düh, harag.
  • 3 és 5 óra köz­ti fel­éb­re­dés a tüdő­höz kap­cso­lód­hat, érzel­mi hát­te­re: bánat.
  • 5 és 7 óra közt fel­éb­re­dés a bél­rend­szer­hez kap­cso­lód­hat, érzel­mi hát­te­re: akadályozottság.

Természetes megoldások éjjeli felébredésre

Először is, nagyon fon­tos, hogy tedd rend­be az élet­mó­dod, emel­lett pedig figyelj oda tuda­to­sab­ban a lel­ked vilá­gá­ra, fel­ol­dat­lan feszült­sé­gek­re is!  Mivel az alvás az egész­sé­ged­hez  meg­őr­zé­sé­hez nagyon fon­tos, így hosszú távon ren­ge­te­get segí­tesz magad­nak, ha oda­fi­gyelsz rá.

Fontosak az illa­tok, ame­lyek körbevesznek

Vannak kimon­dot­tan sti­mu­lá­ló és nyug­ta­tó illa­tok is – most jön a meg­le­pe­tés, ezek oly­kor ugyan­azok! Ha nem meg­fe­le­lő arány­ban alkal­ma­zod pél­dá­ul a leven­du­lát, a kez­de­ti ella­zí­tó hatás élén­kí­tő­be csap­hat át, de ugyan­ez igaz a bors­men­tá­ra is. Ha pél­dá­ul illó­ola­jat hasz­nálsz, páro­log­tatsz, akkor kövesd pon­to­san a hasz­ná­la­ti útmutatót.

Gyógynövényes pár­ná­kat pedig csak olyan gyár­tó­tól válassz, ahol jól isme­rik ezt az eljá­rást, pon­tos recep­tek alap­ján dol­goz­nak a készí­tői. Nálunk nem kell aggód­nod! Azért kerül pél­dá­ul csak 4 gyógy­nö­vény keve­ré­ke a sópár­ná­ink­ba, mert ennél több már sok len­ne a jóból; illet­ve ezért nem készí­tünk csak leven­du­lá­val töl­tött pár­ná­kat sem… Túl inten­zív len­ne a hatás, és nem a jó értelemben.

Szénafüvek gyógy­nö­vé­nyes alvó­pár­nák 10 féle gyógy­nö­vény keve­ré­ké­vel, éjsza­kai fel­éb­re­dés elke­rü­lé­sé­re is.

A meg­fe­le­lő­en tar­tott nyak és fej szin­tén segít meg­aka­dá­lyoz­ni az éjje­li felébredést

Gyakori fel­éb­re­dést kivál­tó prob­lé­ma a hor­ko­lás is. Kisregényt lehet­ne írni róla, de a lényeg ezzel kap­cso­lat­ban annyi, hogy a garat össze­szű­kül a fel­ső lég­út izma­i­nak eler­nye­dé­sé­től alvás­kor, így jöhet lét­re a lég­zés során hall­ha­tó fur­csa hang. Horkoláskor az alvás nagyon fel­szí­nes, a fel­ri­a­dás pedig igen gya­ko­ri. Súlyos vál­to­za­ta az alvá­si apnoé, azaz éjje­li légzéskimaradás.

A hor­ko­lá­son ren­ge­te­get segít­het az, ha maga­sab­ban van a fej éjsza­ka, félig ülő álla­po­tú az alvás; illet­ve olyan pár­nán tör­té­nik, amely meg­fe­le­lő tar­tást biz­to­sít neki. Ekkor ugyan­is a garat kevés­bé szű­kül össze, és egyen­le­te­seb­ben tud áram­la­ni a leve­gő. Megszűnhetnek az éjsza­kai fel­éb­re­dé­sek, az alvás pihen­te­tőb­bé válik.

Válassz a fejed alá Szénafüvek pár­ná­kat! Így nem­csak a meg­fe­le­lő magas­ság­ról és tar­tás­ról gon­dos­kod­hatsz, hanem ter­mé­sze­tes, egész­sé­ges anya­go­kon tudsz pihen­ni. Tönkölypelyvával és 10 féle gyógy­nö­vény keve­ré­ké­vel töl­tött alvó­pár­ná­ink kényel­me­sen fel­ve­szik a fejed for­má­ját, miköz­ben jóté­kony kova­sav­val és fan­tasz­ti­kus, rela­xá­ló illat­tal is segí­tik a pihenésed.

Nagyon sze­re­tem a Szénafüvek pár­ná­mat, mert job­ban ala­kul a fejem­hez, mint a memó­ria­ha­bos… És még az illa­ta is jó, nyug­ta­tó. Nagyné Sz. Nóri