Keresés az oldalon

Segítenek az alvásban a gyógynövények: mi minden kerül a gyógynövényes alvópárnába?

Segítenek az alvásban a gyógynövények: mi minden kerül a gyógynövényes alvópárnába?

Gyógynövényes alvó­pár­na: a kife­je­zés már nem cseng ide­gen­nek, de hogy pon­to­san mi kerül bele, és ezek a gyógy­nö­vé­nyek hogyan segí­tik az alvá­sod, talán még kér­dés! Most mesé­lünk egy kicsit a Szénafüvek gyógy­nö­vé­nyes alvó­pár­nák­ról, illet­ve azok­ról a cso­dás gyógy­nö­vé­nyek­ről, ame­lyek helyet kap­tak bennük.

Az első és legfontosabb kérdés: MEKKORA egy gyógynövényes alvópárna?

Kétféle méret­ben készí­tünk alvás­hoz meg­fe­le­lő gyógy­nö­vé­nyes pár­ná­kat, van­nak az úgy­ne­ve­zett köze­pes pár­ná­ink, ezek 35x45 cm-esek, súlyuk pedig 1 kg. Illetve, készí­tünk nagy hen­ger­pár­ná­kat is, ame­lyek 30x60 cm-esek, és 1,2 kg-os súllyal rendeleznek.

KÖZEPES és NAGYPÁRNA neveken találod meg őket a webshopban!

 • Gyógynövényes alvó­pár­ná­ink több, mint 100 éves csa­lá­di recep­tek alap­ján készül­nek. Dédanyánk kere­sett-sze­re­tett füves­asszony volt Szénafüvek vidé­kén, innen ered a nevünk is.
 • A recep­te­ket aztán a 2010-es évek ele­jén elő­szed­tük, lepo­rol­tuk, és elő­ször vásá­ro­kon, majd websho­punk­ban kezd­tük árul­ni a pia­con egye­di, ere­de­ti gyógy­nö­vé­nyes alvópárnáinkat.

A második nagyon fontos kérdés: a gyógynövényes alvópárnák alap összetevője

Nem 100%-ban csak gyógy­nö­vé­nye­ket tar­tal­maz­nak, hiszen az olyan erős dózis len­ne belő­lük, hogy biká­val álmod­nál 🙂 A Szénafüvek gyógy­nö­vé­nyes alvó­pár­nák töl­te­te tön­köly­pely­va, ez a tön­köly­bú­za héja. Ez veszi kör­be a sze­met, és bár nem ehe­tő, rop­pant hasz­nos, pél­dá­ul mint pár­na­töl­tet. Természetes kova­sa­vat bocsát ki, amely jóté­ko­nyan hat­hat a szer­ve­ze­ted­re, miköz­ben a fejed for­má­ját is kivá­ló­an felveszi.

Kényelmes raj­ta alud­ni háton, hason és oldalt fek­ve egy­aránt. A jók közt is leg­jobb tulaj­don­sá­ga pedig, hogy anti­bak­te­ri­á­lis anyag – így nem tele­ped­nek meg kór­oko­zók a pár­ná­ban. (Ellentétben pél­dá­ul a mes­ter­sé­ges töl­te­tek­kel, memó­ria­hab­bal, vat­ta-sze­rű anya­gok­kal; vagy akár a lúd­tol­lal.) Beleizzadni sem lehet, 100% ter­mé­sze­tes pamut­hu­zat­ba kerül a töl­tet, ez a kom­bi­ná­ció pedig télen kel­le­me­sen fűt, nyá­ron hűt, és akár a nap­fény­re kité­ve, akár gőzö­lés­sel áttisztítható.

Miért szeretik az emberek a gyógynövényes alvópárnát?

A Szénafüvek gyógy­nö­vé­nyes alvó­pár­ná­i­ba 10 féle gyógy­nö­vény keve­ré­ke kerül a tön­köly­pely­ván felül. Ezek a gyógy­nö­vé­nyek cél­zot­tan let­tek kivá­lo­gat­va, és egy­től egyig segí­tik a nyu­godt pihe­nés és üde ébre­dés eléré­sét. Az embe­rek sok­szor haj­la­mo­sak csak a jó alvást figye­lem­be ven­ni, azon­ban a gyógy­nö­vé­nyek ese­tén az is nagyon fon­tos, hogy funk­ci­o­ná­li­san segí­te­nek: ugyan­úgy képe­sek ella­zí­tó, mint fris­sí­tő hatást elér­ni, tes­ted-lel­ked igé­nye sze­rint! Gyógynövényes pár­ná­ink kap­csán a leg­több véle­mény az illa­tuk­ra érkezik:

„Imádjuk az illatát, tele van vele a szoba, nyugodtabban alszunk tőle, kellemes gyógynövényes illatot áraszt magából, gyerek is imádja. Pihentető, nyugtató hatású!” Sallai Zsuzsanna

Gyógynövények, amelyek segítik az alvást

10, egyen­ként is cso­dá­la­tos, meg­fe­le­lő mennyi­ség­ben és alkal­maz­va pedig egy­más hatá­sát erő­sí­tő gyógy­nö­vény kerül a Szénafüvek alvó­pár­ná­i­ba. Kifejezetten hasz­nos alvás­za­va­rok, éjje­li nyug­ta­lan­ság, éjsza­ka jelent­ke­ző lég­zé­si prob­lé­mák ese­tén a pár­nák alkal­ma­zá­sa. De akkor is választ­ha­tod, ha egyéb­ként sem­mi ilyen prob­lé­mád nincs, egy­sze­rű­en egész­sé­ge­sebb, ter­mé­sze­te­sebb alter­na­tí­vát kere­sel a fejed alá.

Levendulavirág, majoranna, rozmaring, borsikafű, citromfű, kamilla, borsmenta, ánizsmag, mustármag, bazsalikom – a 10-es ÁLOMCSAPAT listája 🙂

 1. Levendula: az illa­tos gyógy­nö­vény kife­je­zet­ten segí­ti a nyu­god­tabb pihe­nést, ha meg­fe­le­lő arány­ban hasz­nál­ják, garan­tált vele az ellazulás.
 2. A majo­ran­na inkább fűszer‑, mint gyógy­nö­vény­ként ismert, pedig szá­mos jóté­kony hatá­sa van: segí­ti a test ella­zí­tá­sát, így pél­dá­ul ízü­le­ti bán­tal­mak ese­tén is hasz­nos, illet­ve fej­fá­jás ese­tén is hatá­sos lehet.
 3. Nagyon sze­ret­jük a sok­ol­da­lú, szin­tén inkább fűszer­ként ismert roz­ma­rin­got is: ser­ken­ti a vér­ke­rin­gést, a vér­bő­ség pedig töb­bek közt a test ella­zu­lá­sá­hoz nagyon fontos.
 4. Borsikafű: a más néven csom­bor­nak is hívott gyógy­nö­vény erős anti­bak­te­ri­á­lis és gyul­la­dás­csök­ken­tő hatá­sa­i­ról ismert, emel­lett az immun­rend­szert is erősíti.
 5. A cit­rom­fü­vet nem kell bemu­tat­ni, az egyik leg­is­mer­tebb ella­zí­tó, ideg­nyug­ta­tó gyógy­nö­vény. Nemcsak a belő­le készí­tett tea hasz­nos, ha jól sze­ret­nél alud­ni, hanem a szá­rí­tott gyógy­nö­vény belé­leg­zé­se is. Így kapott helyet a Szénafüvek gyógy­nö­vé­nyes alvó­pár­ná­i­ban is.
 6. Szintén nem cseng ide­gen­nek a kamil­la neve, amely anti­bak­te­ri­á­lis anyag, szo­ron­gás­ol­dó hatá­sa pedig tudo­má­nyos kuta­tá­sok által is igazolt.
 7. Ha a bors­men­tá­ról van szó, sokak­nak ugra­nak be a kel­le­mes, hűsí­tő ita­lok, kok­té­lok – szá­rí­tott vál­to­zat­ban pedig igen­csak hasz­nos gyógy­nö­vény, amely lég­zés­könnyí­tő és lég­út­tisz­tí­tó hatá­sa miatt a nyu­god­tabb alvást is segíti.
 8. Kevésbé ismert név a sor­ban az ánizs­mag, amely­nek igen­csak erős aro­má­ja hasz­nos pél­dá­ul fej­fá­jás, meg­fá­zás vagy aszt­ma ese­tén is.
 9. Mustármag: iga­zi uni­ver­zá­lis gyógy­nö­vény, amely egy­részt, szin­tén a lég­zés­ben segít, más­részt pedig a vér­bő­ség foko­zá­sá­val az ella­zu­lás­ban is. Mindemellett pedig gyul­la­dás­csök­ken­tő hatá­sa is emlí­tést érdemel.
 10. A bazsa­li­kom, amely iste­ni illa­tá­val salá­ták ked­velt össze­te­vő­je, szá­rí­tott for­má­ban hasz­nos gyógy­nö­vény! Alvópárnáinkban azért kapott helyet, mert segí­ti a stressz mér­sék­lé­sét, old­ja a szo­ron­gást, emel­lett anti­bak­te­ri­á­lis hatás­sal is bír.

„Nyugtató hatása és isteni illata van, az alvás sokkal nyugodtabb és mélyebb vele.” Lacza Laura

Te is ked­vet kap­tál a gyógy­nö­vé­nyes alvó­pár­ná­hoz? Szerezd be INNEN magad­nak és a csa­lá­dod­nak is! Aludjatok mélyen, ébred­je­nek fris­sen egy szu­per egész­sé­ges párnán!