Keresés az oldalon

3 jótékony érzés, amit mindennap érdemes gyakorolnod

3 jótékony érzés, amit mindennap érdemes gyakorolnod

Sokszor írunk a fizi­kai test szük­ség­le­te­i­ről, a lélek rit­káb­ban kerül elő, pedig talán még fon­to­sabb! Most – épp ezért – úgy dön­töt­tünk, fog­lal­ko­zunk egy kicsit az érzé­sek­kel. 3 jóté­kony érzés­ről mesé­lünk, ame­lye­ket min­den napod­ba igye­kezz „beépí­te­ni”, és meg­lá­tod: szebb­nek látod majd álta­luk a vilá­got, az életet!

#1. Az együttérzés, amit sokan félreértenek

Sokan téve­sen értel­me­zik az együtt­ér­zés fogal­mát, több oldal­ról is. Egyrészt, azo­no­sít­ják az empá­ti­á­val, azon­ban a ket­tő nem ugyan­az. Az empá­tia azt jelen­ti, hogy átél­jük azt, amin a másik keresz­tül­megy – ez nem fel­tét­le­nül jó -, míg az együtt­ér­zés azt jelen­ti: vele érzünk. Nem együtt szen­ve­dünk vele, nem megyünk bele az ő fáj­dal­má­ba, nem vesszük át a ter­he­it. Pusztán csak képe­sek vagyunk meg­ér­te­ni és elfo­gad­ni, mit él át, hogyan érez – mind­ezt úgy, hogy magunk­ban meg­ke­res­sük azt az érzést vagy akár emlé­ket, ami­hez az ő érzé­se­it kap­csol­ni tudjuk.

„Az együttérzés az az összetartó erő, ami miatt érdemes élni.” Ruby Wax

Az együtt­ér­zés­hez köt­he­tő fon­tos tevé­keny­ség a figye­lem: ami­kor tel­jes lényed­del figyelsz a másik­ra, a mon­dan­dó­já­ra, adsz neki az időd­ből és jelenlétedből.

#2. A hála, amely sokkal egyszerűbb, mint hinnéd

Sokan kötik kül­ső ese­mé­nyek­hez a hála érzé­sét: „hálás leszek, ha gaz­da­gabb leszek… Hálás leszek, ha egész­sé­ge­sebb leszek… Hálás leszek, ha sike­re­sebb leszek…”  Erről érde­mes áthe­lyez­ni a fókuszt mind­ar­ra, ami viszont meg­van; hálás­nak len­ni azért, mert reg­gel fel­éb­red­tél – pél­dá­ul ez már egy remek kiin­du­lás. Nem vélet­le­nül ter­jed­tek el pár éve a hála­nap­lók, ren­ge­te­gen írnak ilyet nap mint nap, hogy tuda­to­san legyen esé­lyük meg­ke­res­ni mind­azt, ami­ért van okuk hálás­nak len­ni. Ez nagyon egy­sze­rű gya­kor­lat: csak ülj le este, és gon­dolj vissza a napod­ban mind­ar­ra, ami­ért hálás lehetsz, a leg­ele­mibb szinttől.

„A hála lehetetlenné teszi a boldogtalanságot. Ez az egyik legfontosabb titok, amit meg kell tanulnod.” Osho

Tudtad, hogy a hála a szer­ve­zet­re is jóté­ko­nyan hat?

  • erő­sí­ti az immunrendszert,
  • csök­ken­ti a stressz-szintet,
  • segít nor­ma­li­zál­ni a vérnyomást.

#3. Öröm, ami szintén tanulható

Az öröm érze­te ele­mi szin­ten ben­nünk van, de az évek múl­tán sok­szor elfe­lejt­jük gya­ko­rol­ni. És itt most érde­mes arra gon­dol­ni, hány­szor nevet egy gye­rek 24 óra alatt, és hány­szor egy fel­nőtt! A jót ter­mé­sze­tes­nek vesszük, a rosszat meg ész­re – és az öröm vala­hol elsik­kad. Pedig nagyon fon­tos, és tuda­tos oda­fi­gye­lés­sel ez is vissza­épít­he­tő, hiszen, akár­csak a hála, az öröm is jóté­kony erőt hordoz.

Amikor arra fókusz­álsz, minek tudsz örül­ni a napod során, mér­sék­lő­dik mind­an­nak a hatá­sa, ami nega­tív érzé­se­ket kel­tett ben­ned, vagy­is a lel­ked egyen­súly­ba kerül. (Ettől pedig fizi­kai szin­ten is job­ban érzed majd magad.)

„Olyanok vagyunk, mint a villanykörte. Ha az öröm nő benned, az maga a fény, ami kihat a környezetedre is.” David Lynch

2020 sokunk­nak azt taní­tot­ta meg, hogyan tudunk egy­sze­rűbb dol­gok­ban is örö­met lel­ni: egy dél­utá­ni szun­di­ká­lás­ban, egy csi­cser­gő madár­ban, egy kel­le­mes vacso­rá­ban… Az öröm­ben, hason­ló­an a hálá­hoz, az a leg­jobb, hogy sem­mi nem kell hoz­zá, csak a szán­dék, hogy innen­től tuda­to­san kere­sed az életben.