Keresés az oldalon

Gyógynövény-legendák: a lelked és a gyógynövények kapcsolata

Gyógynövény-legendák: a lelked és a gyógynövények kapcsolata

Annyi min­den­ben keres­sük a kap­cso­la­tot a lel­künk­kel, így ter­mé­sze­tes, hogy a növé­nyek­nek is van szim­bó­lum­rend­sze­re! Most kife­je­zet­ten olyan ter­mé­sek, virá­gok, fűsze­rek jelen­té­sé­ről mesé­lünk, ame­lyek pár­ná­ink­ban is meg­ta­lál­ha­tók! Kétségkívül, nem­csak a tes­ted­re, a lel­ked­re is jó hatás­sal vannak… 🙂

Levendula

Gyógynövényes töl­te­tű pár­ná­ink egyik fő alko­tó­ja, amely a 4‑, illet­ve a 10-féle gyógy­nö­vény keve­ré­két tar­tal­ma­zó ter­mé­ke­ink­ben is elő­for­dul: a levendula.

Erről az illa­tos, külön­le­ges, karak­te­res lila növény­ről már a Biblia egyik köny­vé­ben is emlí­tést tesz­nek, ami­kor Judit leven­du­lás par­füm­jé­nek köszön­he­tő­en tud­ta meg­vé­de­ni Jeruzsálemet. Természetesen a világ vala­ha volt egyik leg­gyö­nyö­rűbb nője, Kleopátra is hasz­nál­ta csáb­ere­je foko­zá­sá­hoz a leven­du­lát, leg­alább­is a legen­dák sze­rint. A Tudor-kor­ban aztán Szent Lukács nap­ján rend­sze­res volt, hogy a lányok leven­du­la­fő­ze­tet ittak, mert így meg­lát­hat­ták, ki lesz az igaz szerelmük.

Ha lel­ki jelen­té­sét néz­zük, a leven­du­lá­ban jelen van a sze­re­lem, a csá­bí­tás és védel­me­zés ener­gi­á­ja. Emellett, ami­nek már a keresz­tény hie­del­mek­hez van köze, a védel­me­zés fon­tos funk­ci­ó­ja: nem vélet­len, hogy a rossz szel­le­mek távol­tar­tá­sá­ra sok ház­nál leven­du­la­ke­resz­tet akasz­tot­tak fel.

Vedd magad körül leven­du­lá­val, ha sze­rel­met kere­sel vagy a kap­cso­la­tod izzó tüzét sze­ret­néd fenn­tar­ta­ni, illet­ve, ha úgy érzed, szük­sé­ged van lel­ki erő­re, védel­me­zés­re. Vess el magot a kert­ben, tarts belő­le az ablak­ban, cse­rép­ben, vagy szi­ma­told a pár­ná­ink­ból ára­dó levendula-illatot!

Citromfű

A görö­gök és a róma­i­ak már az ókor­ban ismer­ték a cit­rom­fű, illet­ve a cit­rom­fű főze­té­nek hatá­sa­it, de Európában csak az 1500-as évek­től ter­jedt el. Dél-Európában magá­tól is meg­te­rem, csak úgy, vadon, nálunk viszont oda­fi­gye­lés­sel ter­mesz­te­ni kell. Bár legen­dá­kat nem isme­rünk róla úgy, mint a leven­du­lá­ról, komo­lyabb hír­név­re akkor tett szert – és akkor kezd­tek egy­re töb­ben hin­ni ben­ne -, ami­kor 1988-ban az Év Gyógynövényének választották.

Szimbolikáját tekint­ve, a for­ró sze­re­lem­hez kötik; ha a fel­hasz­ná­lás­sal kap­cso­la­tos jelen­té­se­it néz­zük, a nyu­ga­lom­nak, a meg­nyug­vás­nak, és a dol­gok meg­emész­té­sé­nek gyógynövénye.

Mivel ezek mel­lett álom­ho­zó is, ter­mé­sze­te­sen min­den gyógy­nö­vé­nyes Szénafüvek pár­ná­ban ott a helye!

Rozmaring

Bár nagyon sze­rény növény, és a sok szí­nes virág­gal-ter­més­sel ren­del­ke­ző tár­sai közt inkább csak meg­bú­jik, több hoz­zá köt­he­tő hie­del­met ismerünk!

Például a görög mito­ló­gi­á­ban Zeusz nagy ked­ven­ce volt a roz­ma­ring­méz, fogyasz­tá­sa kizá­ró­lag a főis­ten kivált­sá­ga volt. A róma­i­ak, illet­ve a kel­ták köré­ben is elter­jedt később, az angol mon­da­vi­lág pedig az okos nők szim­bó­lu­má­vá tet­te. Egy szó­lás­mon­dás sze­rint pél­dá­ul, ami ezt reme­kül pél­dáz­za: „ahol a kert­ben roz­ma­ring terem, ott az asszony az úr!” Flamand mon­dák sze­rint pedig a gyer­mek a roz­ma­ring­bo­kor­ban szü­le­tik, (nem pedig a gólya hoz­za), amely Freyja isten­nő­nek, a sze­re­lem, sze­xu­a­li­tás, ter­mé­keny­ség, arany, hábo­rú, halál és varázs­lat úrnő­jé­nek ked­venc növénye.

Lelki értel­mé­ben az emlé­ke­zést, a rom­lat­lan lel­ket és tisz­ta lap­pal indu­ló kap­cso­la­to­kat, a női oda­adást, illet­ve az újjá­szü­le­tést jelképezi.

Ha női­es­sé­ged­del har­mó­ni­á­ba sze­ret­nél kerül­ni, okos, még­is érzé­keny nőként kívánsz újjá­éled­ni magad és a sze­rel­med szá­má­ra is, legyen roz­ma­ring a köze­led­ben! 10 féle gyógy­nö­vény keve­ré­két tar­tal­ma­zó alvó­pár­ná­ink­ban, illet­ve pihe­nő­pár­ná­ink­ban meg­ta­lá­lod.

Bazsalikom

A bazsa­li­kom a jókí­ván­sá­gok és a gyű­lö­let szim­bó­lu­ma­ként egy­aránt szá­mon­tar­tott fűszer­nö­vény – azon­ban mi az utób­bi­ban nem hiszünk! Hiszen ízle­tes, aro­más, egész­sé­ges, gyö­nyö­rű… Hogy is szim­bo­li­zál­hat­ná a leg­ne­ga­tí­vabb érzést?

Az már sok­kal hihe­tőbb, ami a hin­du hie­de­lem­vi­lág­ból érke­zik róla: afro­di­zi­á­kum, szent fűszer­nö­vény, a betel­je­se­dett és aktív sze­xu­a­li­tás megtestesítője.

Ha lel­ki vonat­ko­zá­sát néz­zük, a bazsa­li­kom kife­je­zet­ten erőt adó gyógy­nö­vény. Segít vissza­nyer­ni a vál­lal­ko­zó­ked­vet és a sta­bi­li­tást, a kont­rollt és fele­lős­ség­vál­la­lás képes­sé­gét. Amennyiben úgy érzed, ezek­nek híján vagy, csak vedd magad mel­lé! Szintén a 10 gyógy­nö­vény keve­ré­két tar­tal­ma­zó pár­ná­ink­ba került bele, tedd a fejed alá, aludj, pihenj rajtuk!