Keresés az oldalon

Gyógynövényes párnák stresszoldásra, szorongás és feszültség ellen

Gyógynövényes párnák stresszoldásra, szorongás és feszültség ellen

Tudtad, hogy a stressz az egyik leg­ko­mo­lyabb immun­rom­bo­ló? Ha iga­zán vigyáz­ni akarsz az egész­sé­ged­re, akkor a lel­ked­del kezdd! Ugyanis több­szö­rö­sen bizo­nyí­tott tény tudo­má­nyos kuta­tá­sok alap­ján, hogy a stressz, főleg a tar­tós feszült­ség és szo­ron­gás komoly prob­lé­má­kat okoz­hat a szer­ve­zet­ben. Csökkenti az immun­rend­szer véde­ke­ző­ké­pes­sé­gét, illet­ve hosszabb távon emész­tő­rend­sze­ri pana­szo­kat, meg­be­te­ge­dé­se­ket is okoz­hat, így érde­mes tuda­to­san ten­ni ellene.

Meditációs jógapárna

Meditációs jóga­pár­na

Reggeli légzőgyakorlat Szénafüvek-párnákkal

Gyakran az egész napun­kat meg­ha­tá­roz­za a reg­gel, tehát érde­mes arra töre­ked­ni, hogy nyu­god­tan indul­jon ez a nap­szak. (Tudjuk, ha Bagoly kro­no­tí­pus­sal ren­del­ke­zel, sosem fogod iga­zán sze­ret­ni a reg­ge­le­ket, de azért egy vil­la­nás­nyi reményt sze­ret­nénk adni most…) A reg­ge­li lég­ző­gya­kor­lat sokat segít­het abban, hogy kiegyen­sú­lyo­zot­tab­ban indul­jon a nap!

  • Ülj rá egy Szénafüvek jóga­pár­ná­ra törökülésben.
  • Az öled­ben, a két tenye­red közt helyezz el egy gyógy­nö­vé­nyes sópár­nát.
  • Tartsd egye­ne­sen a gerin­ced, majd kezdj léle­gez­ni. Lassan szívd be, majd las­san is fújd ki a leve­gőt. Ha tudod, alkal­mazd a jóga­lég­zést, de nem muszáj. Figyelj a leve­gő be- és kiáram­lá­sá­ra is, töre­kedj rá, hogy ne gon­dol­kodj sem­min, csak­is erre fókuszálj!

Nagyjából 5 per­cet szánj a folya­mat­ra, és készen is vagy, indul­hat a nap!

A jóga­pár­nát tön­köly­pely­vá­val töl­töt­tük, ami segí­ti az ella­zu­lást, stressz­ol­dást. Sópárnáinkban pedig 4 gyógy­nö­vény keve­ré­két talá­lod, ame­lyek mind­egyi­ke hoz­zá­já­rul a feszült­ség csök­ken­té­sé­hez. Egymás hatá­sát erő­sí­tik, ideg­erő­sí­tő jel­lem­zők­kel bír­nak, és a lég­uta­kat is segí­te­nek felszabadítani.

Napközben segít a tönkölypelyva és a só is

Gyógynövényes alvó/pihenőpárna 4 féle gyógynövénnyel 18x23 cm

Gyógynövényes alvó/pihenőpárna 4 féle gyógy­nö­vénnyel 18x23 cm

Ha sokat hasz­nálsz ege­ret szá­mí­tó­gé­pes mun­ka­vég­zés köz­ben, akkor érde­mes a csuk­ló­dat meg­tá­masz­ta­ni, külön­ben fáj­hat, idő­vel pedig tar­tós prob­lé­mák is felült­he­tik a fejü­ket. Arról nem is beszél­ve, hogy a disz­kom­fort-érzet, a kényel­met­len­ség érzé­se komoly stressz­fak­to­rok! Ha nyu­god­tabb mun­ka­vég­zés­re vágysz, tegyél a csuk­lód alá egy kis­mé­re­tű, tön­köly­pely­vás Szénafüvek-pár­nát. Ez egy­részt, segít a támasz­tás­ban, kényel­me­seb­bé téve az „ege­ré­szést”, más­részt, a tön­köly­pely­va jóté­kony hatá­sú kova­sa­vat bocsát ki, amely­nek töb­bek közt ella­zí­tó, nyug­ta­tó hatá­sai is ismer­tek. (Ha aggód­nál: népi meg­fi­gye­lé­sek alap­ján nem aller­gén anyag!) 4 gyógy­nö­vény pedig ebben is helyet kapott: cit­rom­fű, leven­du­la, kamil­la, bors­men­ta, így az illa­ta is fantasztikus.

Befeszülés ellen sópár­ná­val tudsz ten­ni. Sokaknál jelent­kez­nek a feszült­sé­gek fej­fá­jás, mig­rén vagy csak  bel­ső feszí­tés for­má­já­ban – nos, ezek mind­egyi­kén segít, ha van egy sópár­na a köze­led­ben. Tedd be a hűtő­be, majd 30 perc múl­va helyezd a hom­lo­kod­ra, és 20 per­cig pihenj így! Nemcsak a fáj­dal­mak mér­sék­lé­sét támo­gat­ja, hanem a feszült­ség­ol­dás­ban is jóté­kony sze­re­pet vál­lal. A magas minő­sé­gű, ellen­őr­zött forr­sá­ból szár­ma­zó kősó és a 4 féle gyógy­nö­vény keve­ré­ke + a hűtés együt­te­sen segí­tik, hogy jobb legyen a köz­ér­ze­ted és csök­ken­jen a feszültség-érzésed.

Szénafüvek gyógynövényes alvó/pihenőpárna

Szénafüvek gyógy­nö­vé­nyes alvó/pihenőpárna

Ha álmodban is stresszben vagy… Megoldás a tönkölypelyva-párna!

Megoldás a pár­na lecse­ré­lé­se egy tön­köly­pely­vá­val és gyógy­nö­vé­nyek­kel töl­tött Szénafüvek alvó­pár­ná­ra. Ez meg­fe­le­lő­en tar­ta a fejed és a nya­kad, a ben­ne talál­ha­tó pely­va hatá­sát pedig fen­tebb­ről már ismer­he­ted. Alvó- és pihe­nő­pár­ná­ink­ba 10 gyógy­nö­vény keve­ré­ke került, ame­lyek mind­egyi­ke a meg­nyug­vást és a tisz­ta lég­zést támo­gat­ja. Ennek meg­fe­le­lő­en pár­ná­ink hasz­ná­lói jelen­tős alvás­mi­nő­ség- és köz­ér­zet­ja­vu­lás­ról, nyu­god­tabb, szo­ron­gás­men­tes éjje­lek­ről szá­mol­nak be.

Akció: 2021. 05. 04 7:00 és 2021. 05. 09. 23:59 közt 15% kedvezménnyel tudod beszerezni BÁRMELY Szénafüvek-terméket! Irány a webshop 🙂