Keresés az oldalon

Gyógynövényes ajándékok – különleges, személyes és megfizethető ötletek

Gyógynövényes ajándékok – különleges, személyes és megfizethető ötletek

Ne hagyd a karácsonyi ajándékok beszerzését és / vagy elkészítését az utolsó pillanatra! Minden hétre ütemezz be valamit, amit fontos elintézni, például advent első hetében azoknak szerezd be az ajándékokat, akikkel karácsony előtt találkozol, hogy biztosan meglegyen minden. A többieknek, rokonoknak pedig, akikkel az ünnepen cseréltek ajándékot, a második-harmadik héten állítsd össze a csomagjaikat. Mi hiszünk a túlfogyasztás szükségtelenségében, így mindenképp olyan ajándékok elkészítését vagy beszerzését javasoljuk, amelyek örömet adnak, természetesek, hasznosak és még költséghatékonyak is. Ilyen ötleteket hoztunk most, középpontban a gyógynövényekkel.

Nézzünk először néhány házilag elkészíthető gyógynövényes ajándékot!

Fűszersó és fűszerolaj a gasztronómia szerelmeseinek

Minden fűszer gyógy­nö­vény, de nem min­den gyógy­nö­vény fűszer – sóval, olaj­jal beke­ver­ve nem­csak kel­le­mes, aro­más íze­sí­tőt, hanem egész­sé­ges aján­dé­kot is adhatsz! A meg­aján­dé­ko­zott ízlé­sé­től füg­gő­en válaszd ki az üveg­csét vagy tar­tót, és állítsd össze a keve­ré­ket. Ha nagy sikert sze­ret­nél arat­ni, akkor a fűszer­sót őrlő­ma­lom­ba tedd, így a főzés mel­lett utó-íze­sí­tés­re vagy salá­ták­ra is alkal­maz­ni tud­ja majd, aki kapja.

Ezeket a fűszer- és gyógy­nö­vé­nye­ket keverd nagy­sze­mű, dur­va kősóhoz:

 • szá­rí­tott chili,
 • szá­rí­tott fokhagyma,
 • szá­rí­tott rozmaring,
 • szá­rí­tott koriander,
 • külön­fé­le borsfélék,
 • szá­rí­tott kakukkfű.

Ezeket pedig olajhoz:

 • bazsa­li­kom,
 • ore­gánó,
 • egész fok­hagy­ma­ge­rez­dek,
 • egész szá­rí­tott chilipaprikák,
 • (keze­let­len) citromhéj,
 • bors­men­ta levelek.

Az olaj­ba ne dobj bele min­dent, hanem egy adott ízvi­lág­ra építsd fel a kész aján­dé­kot, pél­dá­ul cit­ro­mos-men­tás, fok­hagy­más-chi­lis vagy bazsa­li­ko­mos-ore­gán­ós legyen. 1–2 hétig hagyd áll­ni az átadás előtt!

Náthaűző gyógynövényes fürdőbomba – gyerekeknek is!

A für­dő­bom­bák első­re bonyo­lult­nak tűn­het­nek, ám pofon­egy­sze­rű az elké­szí­té­sük. Mi egy olyan recep­tet hoz­tunk, ami gye­re­kek által is használható.

Hozzávalók:

 • 1 csé­sze szódabikarbóna
 • fél csé­sze keserűsó
 • 1 evő­ka­nál víz
 • 1 evő­ka­nál kókusz­olaj (szép­ség­ápo­lás­hoz aján­lott verzió)
 • 20 csepp euka­lip­tusz illó­olaj (tisz­ta, test­re aján­lott változat)
 • 1 teás­ka­nál­nyi porí­tott men­tol­kris­tály (sza­u­na kiegé­szí­tők közt szok­ták árulni)
 • szá­rí­tott men­ta­le­ve­lek (csak díszí­tés­ként néhány)

Keverd össze elő­ször a szó­da­bi­kar­bó­nát és a sót nagyon ala­po­san, majd mehet hoz­zá a víz és az olaj. Amikor már for­máz­ha­tó álla­gú, nem esik szét, de nem is vizes, akkor jó a tex­tú­rá­ja. (Nem kell ragasz­kod­nod a recept­hez, nyu­god­tan adj hoz­zá még azt, amit jónak látsz.) Ezután ada­gold hoz­zá az illat­anya­go­kat, leg­vé­gül pedig a szá­rí­tott gyógy­nö­vényt. Nem kell hoz­zá spe­ci­á­lis golyó-készí­tő, szil­iko­nos muf­fin for­mák­ban is el lehet osz­lat­ni a keve­ré­ket. Arra figyelj, hogy „szo­ro­san”, erő­tel­je­sen pré­seld bele, majd 36–48 órán keresz­tül hagyd szá­rad­ni a kész bom­bá­kat, hogy ren­de­sen összeálljanak.

Ha baj­ba kerül­nél, és nincs a meg­aján­dé­ko­zott ille­tő­nek kád­ja, sem­mi gond. Zuhanyzóban, ledob­va a pont az elfo­lyó rész­hez a gyógy­nö­vé­nyes bom­bá­kat is fris­sí­tő és kel­le­mes lehet, ahogy a men­to­los-euka­lip­tu­szos illat „fel­száll”. (Kipróbáltuk!)

Megrendelhető / megvehető gyógynövényes ajándékok

Ha sem­mi ked­ved kéz­mű­ves­ked­ni, vagy épp időd nem lesz rá ünne­pek előtt, akkor is könnye­dén besze­rez­hetsz gyógy­nö­vé­nyes aján­dé­ko­kat. A klasszi­kus teá­kon és illó­ola­jo­kon kívül kre­a­tí­vabb meg­ol­dá­sok­ban is nyu­god­tan gon­dol­kodj! A Szénafüvek ebben segít Neked ötletekkel 🙂

Az immun­rend­szer foko­zá­sa cél­já­ból, konk­rét fáj­dal­mak kiegé­szí­tő keze­lé­se­ként, vagy akár alvás­könnyí­tés­re is hasz­nál­ha­tók a hűt­he­tő-mele­gít­he­tő, kősó­val és 4 gyógy­nö­vénnyel töl­tött pár­ná­ink. Az adven­ti idő­szak­ban egy­sé­ge­sen 20% ked­vez­ménnyel sze­rez­he­ted be őket!

Tönkölypelyvával és 4 gyógy­nö­vény keve­ré­ké­vel töl­tött pár­nák, ame­lyek nem­csak az elal­vást segí­tik illa­tuk­kal, de min­den­ho­va lehet hoz­ni-vin­ni őket. A kicsik imád­ni szok­ták, ölel­ge­tik, sza­gol­gat­ják, a plüs­sök helyé­be is lép­te­tik oly­kor. Az adven­ti idő­szak­ban egy­sé­ge­sen 15% ked­vez­ménnyel sze­rez­he­ted be őket!

Nyersvászonba cso­ma­gol­va 10 féle gyógy­nö­vény, kősó és tön­köly­pely­va vár a für­dés sze­rel­me­se­i­re. Használható kád­ban vagy bőr­ra­dír­ként a zuhany alatt is, egész­sé­ges és illa­tos für­dés­él­ményt nyújt­va. (Többször is hasz­nál­ha­tók a zsá­kok.) Az adven­ti idő­szak­ban egy­sé­ge­sen 10% ked­vez­ménnyel sze­rez­he­ted be őket!

Aludni min­den­ki­nek kell, és min­den­ki sze­ret­ne mélyebb, szebb, pihen­te­tőbb álmo­kat. A 10 gyógy­nö­vény keve­ré­ké­vel készült tön­köly­pely­vás alvó­pár­ná­kon bár­ki béké­seb­ben hajt­ja majd álom­ra a felét – nap­pal pedig akár deko­ra­tív dísz­pár­na­ként is hasz­nál­hat­ja a min­tás, pufi­ra töl­tött Szénafüvek pár­ná­kat. Az adven­ti idő­szak­ban egy­sé­ge­sen 20% ked­vez­ménnyel sze­rez­he­ted be őket!