Keresés az oldalon

5 dolog, amivel szebbé teheted az ünnepet, és nem kerül sokba

5 dolog, amivel szebbé teheted az ünnepet, és nem kerül sokba

Tedd szebbé, meghittebbé az ünnepet! 5 olyan apró, mégis fontos tanácsot, ötletet hoztunk Neked, amelyek nem kerülnek sokba, mégis gazdagabbá, ragyogóbbá varázsolják számotokra is a karácsonyt.

#1. Közös készülődés hétről hétre karácsonyra

Még két gyer­tya vár meg­gyúj­tás­ra az adven­ti koszo­rún – miért ne lehet­ne ünnep­nap ez a két vasár­nap is? A készü­lő­dés, han­go­ló­dás jegyé­ben ilyen­kor szer­vez­hetsz csa­lá­di prog­ra­mot, vagy, ha csak ket­tes­ben éltek vagy egye­dül élsz, akkor is lefog­lal­ha­tod magad ünne­pi tevé­keny­sé­gek­kel. Ilyen pél­dá­ul a házi bon­bon- vagy sza­lon­cu­kor-készí­tés, eset­leg likőr készí­té­se, vagy a kará­csony­ra szánt süte­mé­nyek „pró­ba-süté­se”, ami­vel nem­csak tesz­tel­he­ted, megfelel‑e majd az édes ízre éhe­ző szá­jak­nak, hanem cso­dás illat­tal tölt­he­ted meg a lakást is.

#2. Hagyományok felelevenítése

Ha gyer­me­ke­id van­nak, itt az idő mesél­ni nekik a régi kará­cso­nyok­ról, fel­idéz­ni, Ti hogyan ünne­pel­te­tek anno. Össze is lehet hason­lí­ta­ni az egyes idő­sebb csa­lád­ta­gok régi szo­ká­sa­it, miben volt más és miben egye­zett. A mai gye­re­kek már egy egé­szen más kará­csony­nak a tanúi: sok aján­dék van a fa alatt, szá­mos eset­ben már az adven­ti idő­szak­ban áll a kará­csony­fa, ami régen nem így volt, szin­te sehol. Ha van­nak régi képe­id, kerül­jön elő az album is. Sőt, a képe­ket még deko­rá­ci­ó­nak is hasz­nál­ha­tod, ide­ig­le­ne­sen kite­he­ted ott­hon ezek a csa­lá­di emlé­ke­ket is, amíg tar­ta­nak az ünne­pek – így a régi kará­csony érzé­se is vissza­hív­ha­tó egy kicsit.

Tippünk: Valamilyen szo­kást, amely­re emlék­szel, de nem vit­ted tovább, ezút­tal a gya­kor­lat­ban is feleleveníthettek.

#3. Karácsonyi mesélések

Felnőttkorunkra haj­la­mo­sak vagyunk elfe­led­kez­ni a mesék­ről, pedig olyan szép ilyen kis tör­té­ne­tek­kel ünne­pel­ni! Bár két­ség­te­len, hogy cso­dás kará­cso­nyi fil­mek és dalok is van­nak, ha iga­zán meg­hit­té ten­néd az ünne­pet, válasszá­tok 1–2 órá­ra a csen­det. Képzeld csak el, vilá­gí­ta­nak a fények, füzé­rek, göm­bök, és együtt, a meleg­ben, a kana­pén össze­gyűl­tök, míg vala­ki mesét olvas. Ilyenkor lehet isme­ret­le­ne­ket is keres­ni, eset­leg más népek mesé­it meg­is­mer­ni. Ha nincs Veletek gyer­mek, akkor pedig fel­ol­vas­hat­tok egy­más­nak regé­nyek­ből, ünne­pi novel­lás köte­tek­ből. Egészen más, sok­kal ben­ső­sé­ge­sebb, nyu­god­tabb han­gu­la­tot ad a karácsonynak!

#4. Idő és tér a pihenésre

Még pont két hét van szent­es­té­ig, szó­val itt az idő a ter­ve­zés­re-szer­ve­zés­re. Az utol­só két hetet cél­sze­rű pon­to­san beosz­ta­ni, egy­sze­rűbb lis­tás fel­adat- és idő­ter­ve­ket írni. Mindent úgy kal­ku­lálj, hogy végül kará­csony­kor már marad­jon időd a pihe­nés­re! Amilyen fel­ada­to­kat lehet, ne csak idő­ben, hanem csa­lá­di­lag is ossza­tok be, legyen az ünnep min­den­ki­nek nyu­godt és békés.

A mi tip­pünk: az aján­dé­kok meg­ren­de­lé­se könnyebb, kényel­me­sebb, gyor­sabb, sőt, jelen körül­mé­nyek közt, egész­sé­ge­sebb is, mint végig­ron­gyol­ni a váro­son, át a tömött bol­to­kon. Arra per­sze figyelj, hogy ne a meg­aján­dé­koz­ni kívánt sze­ret­ted vegye át a cso­ma­got, vagy legyél min­den­képp ott­hon, vagy ren­deld a mun­ka­he­lyed­re, illet­ve cso­mag­pont­ra az aján­dé­kot. Kattints a Szénafüvek webshop­ra, és válaszd ki kényel­me­sen az ajándékokat!

#5. Egy szép és könnyen kivitelezhető ajándékozási trend

Gyógynövényes sópárna 4 féle gyógynövény keverékével

Gyógynövényes sópár­na 4 féle gyógy­nö­vény keverékével

Egyre inkább elter­je­dő­ben van egy új aján­dé­ko­zá­si trend, ami anya­gi­lag és ötle­te­lés­ben is meg­könnyí­ti a vásár­lást, miköz­ben az örö­mön egy­ál­ta­lán nem kiseb­bít. Ennek az a lénye­ge, hogy min­den­ki, egy­sé­ge­sen kap egy körül­be­lül ugyan­olyan aján­dé­kot, csak vala­mi­lyen sze­mély­re sza­bott rész­let­tel; illet­ve mel­lé vala­mi kife­je­zet­ten neki szánt apróságot.

Például, ha az egész csa­lá­dod­ra ráfér­ne a mélyebb, egész­sé­ge­sebb alvás, a tisz­tább léleg­zet­vé­tel, válassz min­den­ki­nek 1–1 sópár­nát – a kis­gye­re­kek­nek kis­pár­nát aján­lunk* – és mel­lé min­den­ki­nek olyan kis meg­le­pe­tést, ami cél­zot­tan neki szól, pél­dá­ul a ked­venc borát, bon­bon­ját, vagy az ked­venc író­ja új könyvét.

A Szénafüvek Gyógynövényes Párnamanufaktúra a teljes adventi időszakban akcióval vár, így most mindenkinek 10–20-30%-os kedvezménnyel tudod beszerezni az ajándékát – sőt, még magadat is meg tudod lepni valamivel! 🙂

*2 éves kor felett ajánljuk.